สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
57.50 87.50 / 52.75 23.97 2.18 14,983.01 86,152.30 106,139.56 5,247.30 16.15
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2562 19:41   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
27 ธ.ค. 2561 08:37   แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
21 ธ.ค. 2561 08:45   การจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด
14 ธ.ค. 2561 08:55   แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
07 ธ.ค. 2561 13:35   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2140-4691, 0-2140-4628
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.gpscgroup.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/1/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/05/2558
ราคา IPO (บาท) 27.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่ม ปตท. (PTT Group?s Power Flagship) และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.95% 11,568 24.91% 9,050
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.05% (ณ วันที่ 21/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.56% (ณ วันที่ 21/01/2562)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.60 1.74 3.22
  20 วัน -9.80 -12.31 -9.41
  60 วัน -0.43 4.29 4.55
  120 วัน -18.44 -15.57 -14.19
  YTD -1.71 -7.02 -3.23
  P/E (X) 23.97 11.52 14.98
  P/BV (X) 2.18 1.65 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.22 0.62

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ส.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 340,565,223 22.73
  2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 338,266,861 22.58
  3. บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด 311,425,457 20.79
  4. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 133,468,059 8.91
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 42,862,700 2.86
  6. นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 33,024,000 2.20
  7. สำนักงานประกันสังคม 24,562,300 1.64
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,330,700 1.36
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 15,294,800 1.02
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 12,110,500 0.81

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ
  2. นาย ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ
  4. นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ
  5. นาย อธิคม เติบศิริ กรรมการ
  6. นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการ
  7. น.ส. เพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการ
  8. นาย บัณฑิต ธรรมประจำจิต กรรมการ
  9. นาย คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ
  10. นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. พลตรี เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาง นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,498.30  1,498.30  1,498.30 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 86,152.30  87,650.60  107,877.66 
  ราคา (บาท/หุ้น) 57.50  58.50  72.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 26.39  26.39  25.26 
  P/BV (X) 2.18  2.22  2.85 
  P/E (X) 23.97  24.38  37.57 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.88  77.87  69.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 114.92  346.91  203.99 
  Beta 1.35  1.38  1.74 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.71  -18.75  93.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.17  2.14  1.60 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.52  0.52  0.60 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.45 บาท 10 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  - 0.80 บาท 20 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  - 0.45 บาท 11 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  - 0.70 บาท 11 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  - 0.45 บาท 14 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  - 0.60 บาท 12 เม.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 4,753.92 3,551.69 3,964.78 5,421.67 2,864.88
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,868.54 3,175.65 3,663.40 2,179.93 2,848.52
  สินค้าคงเหลือ 604.39 481.99 484.79 457.76 406.30
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,112.29 9,543.81 9,917.98 11,665.02 16,316.25
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 28,077.23 27,068.23 27,245.71 26,128.52 23,467.20
  รวมสินทรัพย์ 64,278.27 58,308.00 59,968.43 58,028.28 55,866.53
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,389.41 1,171.22 1,622.87 1,140.24 1,959.81
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,049.04 493.48 990.57 1,913.28 1,594.82
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,810.56 2,667.13 4,087.58 4,195.26 4,568.79
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17,691.67 16,066.03 15,506.93 15,078.91 14,171.16
  รวมหนี้สิน 22,502.23 18,733.16 19,594.50 19,274.17 18,739.95
  ทุนจดทะเบียน 14,983.01 14,983.01 14,983.01 14,983.01 14,983.01
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 14,983.01 14,983.01 14,983.01 14,983.01 14,983.01
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 9,485.11 9,485.11 9,485.11 9,485.11 9,485.11
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -1,118.21 -1,118.21 -1,118.21 -1,118.21 -1,118.21
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 16,204.52 14,482.04 15,204.21 13,752.10 12,626.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 39,537.09 37,841.25 38,546.88 37,149.91 36,004.88
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,238.95 1,733.60 1,827.04 1,604.20 1,121.70
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 18,939.71 15,067.50 19,916.76 20,674.94 22,443.69
  รายได้อื่น 419.96 761.29 856.07 763.68 577.20
  รวมรายได้ 19,796.93 16,193.67 21,289.96 21,784.83 23,359.46
  ต้นทุนขาย 15,165.22 12,464.99 16,375.94 17,365.03 20,177.07
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 632.13 633.71 850.09 900.10 670.37
  รวมค่าใช้จ่าย 15,882.16 13,178.67 17,332.02 18,355.10 20,986.25
  EBITDA 5,247.30 3,982.93 5,309.25 4,695.49 3,455.49
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,332.52 967.94 1,351.31 1,265.76 1,082.28
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,914.77 3,014.99 3,957.94 3,429.73 2,373.21
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,873.18 2,452.99 3,174.58 2,699.90 1,905.98
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.92 1.64 2.12 1.80 1.40
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4,339.18 2,473.45 3,152.97 4,130.09 2,631.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3,516.99 -1,951.16 -2,312.35 -1,190.33 -14,109.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -17.42 -2,392.28 -2,305.36 -382.97 10,921.62
  เงินสดสุทธิ 804.76 -1,869.98 -1,464.74 2,556.79 -556.07
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.73 3.58 2.43 2.78
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.29 7.70 8.39 7.38
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.93 6.25 6.71 6.02
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57 0.50 0.51 0.52
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.41 0.36 0.36 0.38
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.93 17.27 17.78 16.01
  EBIT Margin (%) 19.77 18.62 18.59 15.74
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.51 15.15 14.91 12.39

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 25.70 -7.07 -3.67 -7.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 21.66 -8.68 -5.70 -13.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 22.25 -5.01 -2.27 -6.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 20.51 -7.29 -5.57 -12.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 17.13 7.53 17.58 41.65

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.91 6.56 6.82 8.22
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 61.71 55.67 53.54 44.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 35.12 35.13 34.75 40.19
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.39 10.39 10.50 9.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.72 11.38 11.85 11.20
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 34.06 32.07 30.79 32.58
  วงจรเงินสด (วัน) 38.04 33.99 33.25 20.89


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น