สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
60.00 98.25 / 42.75 30.69 1.69 28,197.29 169,183.76 301,886.62 10,881.75 14.29
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ก.ย. 2563 17:36   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
20 ส.ค. 2563 18:35   แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563
19 ส.ค. 2563 20:31   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563
13 ส.ค. 2563 21:07   แจ้งข่าวการลงทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
06 ส.ค. 2563 19:22   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2140-5318, 0-2140-4646, 0-2140-4628
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.gpscgroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/1/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/05/2558
ราคา IPO (บาท) 27.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มปตท. ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างความยั่งยืนในระดับสากล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 พ.ค. 2563 25 ก.พ. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.74% 23,610 24.96% 10,631
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.14% (ณ วันที่ 28/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.09% (ณ วันที่ 28/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.76 -1.60 -3.85
  20 วัน -8.05 0.43 -3.66
  60 วัน -19.73 -8.86 -15.45
  120 วัน 8.11 -4.18 -5.87
  YTD -30.03 -7.36 -12.48
  P/E (X) 30.69 30.88 21.68
  P/BV (X) 1.69 1.34 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.31 0.25 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 643,177,944 22.81
  2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 640,909,693 22.73
  3. บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด 586,071,567 20.78
  4. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 251,173,540 8.91
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 90,233,414 3.20
  6. สำนักงานประกันสังคม 49,150,795 1.74
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,152,488 0.64
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 14,891,600 0.53

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ
  4. นาย วุฒิกร สติฐิต กรรมการ
  5. นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการ
  6. นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการ
  7. นาย บัณฑิต ธรรมประจำจิต กรรมการ
  8. นาย บุญชัย ชุณหวิกสิต กรรมการ
  9. นาย อธิคม เติบศิริ กรรมการ
  10. นาย คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ
  12. พลตรี เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาง นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการอิสระ
  14. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  15. นาย สมชาย มีเสน กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,819.73  2,819.73  1,498.30 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 169,183.76  241,791.79  87,650.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 60.00  85.75  52.12 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 35.42  18.69  26.39 
  P/BV (X) 1.69  8.64  2.22 
  P/E (X) 30.69  71.07  24.38 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 125.08  153.23  77.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,430.07  850.75  346.91 
  Beta 1.38  1.60  1.38 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -30.03  64.53  -18.75 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.78  0.77  2.14 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.66  0.57  0.52 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.50 บาท 14 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.80 บาท 17 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.50 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.80 บาท 18 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.45 บาท 10 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  - 0.80 บาท 20 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 17,393.28 16,687.14 18,838.69 4,911.41 3,964.78
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 9,486.11 12,477.65 10,084.01 4,091.92 3,663.40
  สินค้าคงเหลือ 6,707.18 6,665.57 6,723.50 626.87 484.79
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 36,298.11 38,734.11 38,919.32 12,163.88 9,917.98
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 101,580.88 102,854.74 101,271.96 28,535.21 27,245.71
  รวมสินทรัพย์ 249,970.87 254,074.43 252,016.62 64,439.02 59,968.43
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,842.33 6,544.76 4,581.36 1,901.50 1,622.87
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,181.39 3,631.80 2,565.70 1,052.16 990.57
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 15,979.70 142,385.47 36,748.12 4,727.36 4,087.58
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 125,336.37 70,589.42 105,092.78 17,362.58 15,506.93
  รวมหนี้สิน 141,316.07 212,974.90 141,840.91 22,089.95 19,594.50
  ทุนจดทะเบียน 28,197.29 14,983.01 28,197.29 14,983.01 14,983.01
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 28,197.29 14,983.01 28,197.29 14,983.01 14,983.01
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 70,175.90 9,485.11 70,175.90 9,485.11 9,485.11
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -16,110.20 -13,990.26 -16,110.20 -1,118.21 -1,118.21
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 19,525.20 17,465.72 18,753.37 16,645.36 15,204.21
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 99,874.73 27,852.85 100,893.03 39,991.97 38,546.88
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8,780.07 13,246.68 9,282.68 2,357.11 1,827.04
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 36,446.04 29,056.72 66,562.50 24,777.40 19,916.76
  รายได้อื่น 557.78 612.63 1,235.68 523.35 856.07
  รวมรายได้ 37,045.92 29,905.75 68,635.26 25,895.56 21,289.96
  ต้นทุนขาย 29,560.68 23,467.10 55,063.38 20,201.38 16,375.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 929.11 1,098.91 2,183.69 936.61 850.09
  รวมค่าใช้จ่าย 30,530.06 24,566.01 57,247.07 21,249.84 17,332.02
  EBITDA 10,881.75 8,225.47 18,466.75 6,447.76 5,309.25
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4,365.89 2,885.73 7,078.56 1,802.04 1,351.31
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 6,515.86 5,339.74 11,388.19 4,645.73 3,957.94
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,475.86 2,023.32 4,060.80 3,359.19 3,174.58
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.23 1.35 2.25 2.24 2.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 10,479.28 6,560.77 17,353.46 5,848.11 3,152.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,271.06 -80,308.03 -82,046.75 -4,153.14 -2,312.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9,678.96 84,817.62 77,911.98 -716.53 -2,305.36
  เงินสดสุทธิ -1,470.74 11,070.37 13,218.69 978.45 -1,464.74
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.27 0.27 1.06 2.57
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.63 10.14 5.76 8.55
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.99 4.58 7.20 7.47
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.41 7.65 1.41 0.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.30 0.27 0.43 0.42
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.89 19.24 17.28 18.47
  EBIT Margin (%) 17.59 17.86 16.59 17.94
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.38 6.77 5.92 12.97

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  04 ต.ค. 2562 XR 1,321,428,567 2,819,729,367 10.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 25.43 136.65 168.64 24.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 25.97 143.32 172.57 23.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 23.88 133.92 165.05 21.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 24.28 143.70 169.40 22.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 71.79 2.51 20.89 5.82

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.73 4.80 9.39 6.39
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 54.20 76.03 38.87 57.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.15 9.43 14.98 36.34
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 39.91 38.70 24.36 10.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.78 7.68 16.99 11.46
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 31.00 47.54 21.49 31.84
  วงจรเงินสด (วัน) 63.11 67.20 41.74 35.33


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 04 พ.ย. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น