สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
81.50 89.75 / 67.25 30.21 2.18 28,197.29 229,807.94 372,888.35 17,338.04 16.66
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2565 17:46   การจัดตั้งบริษัท นูออโว พลัส จำกัด
04 ม.ค. 2565 12:36   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
05 พ.ย. 2564 17:17   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
05 พ.ย. 2564 17:17   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
05 พ.ย. 2564 17:16   นำส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2140-4600
เบอร์โทรสาร 0-2140-4601
URL http://www.gpscgroup.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/1/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/05/2558
ราคา IPO (บาท) 27.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มปตท. ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างความยั่งยืนในระดับสากล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2564 15 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.75% 36,203 24.74% 23,610
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.26% (ณ วันที่ 25/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.51% (ณ วันที่ 25/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.23 -4.48 -4.01
  20 วัน -5.51 -7.89 -5.62
  60 วัน 6.19 4.15 5.87
  120 วัน 3.49 -6.89 -2.44
  YTD -8.17 -9.12 -7.13
  P/E (X) 30.21 16.33 20.57
  P/BV (X) 2.18 1.61 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.53 0.52 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,199,351,484 42.53
  2. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 586,071,567 20.78
  3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 281,972,937 10.00
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 82,231,638 2.92
  5. สำนักงานประกันสังคม 56,460,495 2.00
  6. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 53,936,756 1.91
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,729,743 0.81
  8. STATE STREET EUROPE LIMITED 12,752,055 0.45
  9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 10,765,368 0.38
  10. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 9,000,000 0.32

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย นพดล ปิ่นสุภา กรรมการ
  4. นาย อธิคม เติบศิริ กรรมการ
  5. นาย วุฒิกร สติฐิต กรรมการ
  6. นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการ
  7. นาย ลวรณ แสงสนิท กรรมการ
  8. นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการ
  9. นาย จีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ กรรมการ
  10. นาย คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. พลตรี เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการอิสระ
  13. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  14. นาย สมชาย มีเสน กรรมการอิสระ
  15. นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,819.73  2,819.73  2,819.73 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 229,807.94  250,250.98  207,955.04 
  ราคา (บาท/หุ้น) 81.50  88.75  73.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 37.40  37.40  35.88 
  P/BV (X) 2.18  2.37  2.06 
  P/E (X) 30.21  32.89  28.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.26  143.44  166.75 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,689.08  1,316.59  1,392.53 
  Beta 1.10  1.28  1.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.17  20.34  -13.99 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.84  1.69  1.44 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.56  0.56  0.51 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.50 บาท 22 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  - 1.00 บาท 21 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.50 บาท 14 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.80 บาท 17 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.50 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.80 บาท 18 เม.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,712.85 21,398.87 20,288.89 18,838.69 4,911.41
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 9,707.33 9,641.26 9,854.16 10,666.55 4,670.94
  สินค้าคงเหลือ 7,017.63 6,593.07 6,253.43 6,723.50 626.87
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 36,181.72 40,899.22 43,454.24 38,919.32 12,163.88
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 98,805.13 101,140.68 99,977.54 101,271.96 28,535.21
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 228,063.18 213,957.96 213,202.07 213,097.29 52,275.15
  รวมสินทรัพย์ 264,244.90 254,857.19 256,656.32 252,016.62 64,439.02
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 8,593.67 6,857.16 8,346.06 8,882.17 3,450.37
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6,934.87 12,123.57 11,993.32 2,565.70 1,052.16
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 17,048.52 20,235.52 22,063.13 36,748.12 4,727.36
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 132,685.09 124,521.84 122,725.82 105,092.78 17,362.58
  รวมหนี้สิน 149,733.61 144,757.36 144,788.95 141,840.91 22,089.95
  ทุนจดทะเบียน 28,197.29 28,197.29 28,197.29 28,197.29 14,983.01
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 28,197.29 28,197.29 28,197.29 28,197.29 14,983.01
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 70,175.90 70,175.90 70,175.90 70,175.90 9,485.11
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 24,011.55 20,689.73 22,090.80 18,753.37 16,645.36
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -16,933.09 -17,897.58 -17,562.61 -16,233.53 -1,121.51
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -16,120.75 -16,110.20 -16,110.20 -16,110.20 -1,118.21
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 105,451.65 101,165.34 102,901.39 100,893.03 39,991.97
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9,059.64 8,934.49 8,965.98 9,282.68 2,357.11
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 52,854.90 53,046.62 69,577.98 66,562.50 24,777.40
  รายได้อื่น 1,075.41 817.83 1,008.69 732.87 388.35
  รวมรายได้ 54,105.51 54,137.45 70,982.68 67,480.77 25,300.76
  ต้นทุน 43,463.69 42,823.20 56,448.49 55,063.38 20,201.38
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,478.99 1,349.73 1,951.07 2,183.69 936.61
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 44,942.68 44,199.33 58,401.87 57,247.07 21,235.17
  EBITDA 17,338.04 17,165.85 22,212.96 18,466.75 6,447.76
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 6,920.56 6,534.56 8,706.49 7,078.56 1,802.04
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 10,417.48 10,631.29 13,506.47 11,388.19 4,645.73
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,150.34 6,050.25 7,508.13 4,060.80 3,359.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.18 2.15 2.66 2.25 2.24
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 14,024.97 15,718.18 20,856.89 17,353.46 5,848.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -15,798.69 -4,134.34 -7,370.46 -82,046.75 -4,153.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,874.35 -9,081.22 -11,808.90 77,911.98 -716.53
  เงินสดสุทธิ -4,648.07 2,502.63 1,677.52 13,218.69 978.45
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.12 2.02 1.97 1.06
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.36 11.14 7.37 5.76
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.12 5.23 5.31 7.20
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.31 1.31 1.29 1.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.27 0.29 0.28 0.43
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.77 19.27 18.87 17.28
  EBIT Margin (%) 19.25 19.64 19.03 16.88
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.76 12.42 11.96 8.89

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  04 ต.ค. 2562 XR 1,321,428,567 2,819,729,367 10.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.36 9.87 4.53 168.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 1.50 8.92 2.52 172.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.06 10.48 5.19 166.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.68 8.19 2.02 169.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1.65 107.47 84.89 20.89

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.54 6.84 6.78 8.68
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 48.39 53.32 53.82 42.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.39 8.74 8.70 14.98
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 43.51 41.78 41.95 24.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.88 8.10 6.55 8.93
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 41.11 45.04 55.70 40.87
  วงจรเงินสด (วัน) 50.79 50.06 40.08 25.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้