สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.39 1.82 / 1.02 34.27 1.04 300.00 834.00 787.56 102.97 14.81
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ม.ค. 2564 08:55   แจ้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมและรายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้า
25 ธ.ค. 2563 18:26   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564 ของบริษัท
13 พ.ย. 2563 17:51   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
12 พ.ย. 2563 07:49   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 07:43   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 4/299 หมู่ที่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2522-1731-8
เบอร์โทรสาร 0-2971-6462
URL www.grandprix.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/1970 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/12/2560
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 3. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มิ.ย. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.15% 1,263 39.64% 1,364
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.09% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.23% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.72 2.75 1.30
  20 วัน - 0.54 -1.02
  60 วัน 1.46 -13.07 -18.00
  120 วัน -6.08 -14.92 -16.13
  YTD 6.92 5.50 3.20
  P/E (X) 34.27 N/A 29.96
  P/BV (X) 1.04 2.55 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.33 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา 181,535,859 30.26
  2. นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา 77,950,250 12.99
  3. นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา 75,560,050 12.59
  4. นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ 26,290,100 4.38
  5. นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว 18,177,800 3.03
  6. นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล 15,045,900 2.51
  7. นาง รุจิโรจ เอี่ยมลำเนา 12,542,100 2.09
  8. นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์ 11,070,200 1.85
  9. นาย วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์ 10,430,000 1.74
  10. นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล 9,338,416 1.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการ
  4. นาง รุจิโรจ เอี่ยมลำเนา กรรมการ
  5. นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา กรรมการ
  6. นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการ
  7. พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 834.00  780.00  1,104.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.39  1.30  1.84 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.33  1.33  1.37 
  P/BV (X) 1.04  0.97  1.34 
  P/E (X) 34.27  32.05  10.81 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.52  15.58  18.82 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.26  0.53  0.98 
  Beta 0.39  0.40  0.32 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.92  -29.35  -14.81 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 12.95  13.85  13.04 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.71  2.71  1.12 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.03 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.08 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.10 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.09 บาท 19 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.15 บาท 07 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 125.99 84.48 147.58 271.02 413.99
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 49.03 37.55 43.16 83.03 156.62
  สินค้าคงเหลือ 9.54 9.41 7.81 10.26 5.91
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 384.61 488.64 555.76 731.20 906.68
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 181.95 180.95 184.48 132.58 130.13
  รวมสินทรัพย์ 880.30 905.09 976.81 1,001.16 1,084.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 31.57 39.75 31.01 35.84 55.40
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5.26 - - - 0.78
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 52.47 59.27 174.52 192.66 320.78
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27.08 22.18 24.98 25.07 22.21
  รวมหนี้สิน 79.55 81.45 199.50 217.73 342.99
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 285.43 285.43 285.43 285.43 285.43
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 110.56 110.56 110.56 110.56 110.56
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 104.59 127.63 81.30 87.43 45.91
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 800.74 823.64 777.31 783.43 741.91
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 475.27 679.49 719.33 731.65 814.92
  รายได้อื่น 8.09 10.60 14.56 12.72 9.14
  รวมรายได้ 483.36 690.08 733.89 744.37 824.06
  ต้นทุนขาย 258.65 378.75 430.68 395.36 485.13
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 133.59 126.42 172.31 180.72 163.74
  รวมค่าใช้จ่าย 395.72 505.18 602.99 576.09 648.87
  EBITDA 102.97 198.13 148.36 182.53 187.86
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.32 13.23 17.46 14.25 12.67
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 87.64 184.90 130.90 168.28 175.18
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 68.72 147.10 102.72 131.51 140.17
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.25 0.17 0.22 0.28
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -48.31 76.63 151.35 92.26 149.40
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 75.85 -148.82 -160.38 -144.40 26.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -49.50 -114.00 -114.00 -90.78 177.98
  เงินสดสุทธิ -21.96 -186.19 -123.03 -142.91 353.72
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.33 8.24 3.18 3.80
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.00 12.37 13.16 17.24
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.77 14.61 13.24 16.13
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.10 0.10 0.26 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.82 0.74 0.71
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 45.58 44.26 40.13 45.96
  EBIT Margin (%) 18.13 26.79 17.84 22.61
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.22 21.32 14.00 17.67

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -30.05 -0.09 -1.68 -10.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -31.71 10.78 8.93 -18.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -29.96 0.34 -1.41 -9.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -21.67 8.16 4.67 -11.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -53.28 -16.63 -21.90 -6.18

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.90 15.33 11.40 6.11
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 30.67 23.80 32.02 59.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 32.77 43.20 47.68 48.91
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 11.14 8.45 7.66 7.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.71 12.26 12.88 8.67
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 41.91 29.78 28.33 42.12
  วงจรเงินสด (วัน) -0.10 2.47 11.34 25.12


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น