สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GOLDPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.30 7.45 / 5.10 - 0.71 1,982.79 1,091.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ธ.ค. 2563 18:40   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
01 ธ.ค. 2563 17:33   รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจำปี 2564
17 พ.ย. 2563 17:10   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
12 พ.ย. 2563 19:05   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 19:04   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทรัสตี -
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2673-3999
เบอร์โทรสาร -
URL -
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/05/2007 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/05/2550
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 9.6252 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.7902 : ใหม่ 9.6252 @ 20/04/2561

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) โครงการ เดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.92 1.49 2.50
20 วัน -7.02 -2.87 -7.97
60 วัน -10.92 -13.23 -28.01
120 วัน -18.46 -7.36 -27.19
YTD - 4.92 -3.48
P/E (X) - N/A 29.96
P/BV (X) 0.71 1.03 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.07 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 68,000,000 33.01
2. DBS BANK LTD 32,274,100 15.67
3. สำนักงานประกันสังคม 6,173,300 3.00
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 5,012,200 2.43
5. นาย รวิสักก์ วนิชจักร์วงศ์ 3,010,000 1.46
6. นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ 2,600,000 1.26
7. RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED 2,207,100 1.07
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,057,700 1.00
9. น.ส. มารศรี นิรมิตศิริพงศ์ 2,000,000 0.97
10. นาย โกศล คล่องเวสสะ 1,357,700 0.66

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 206.00  206.00  206.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,091.80  1,091.80  1,493.50 
ราคา (บาท/หุ้น) 5.30  5.30  7.25 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.45  7.45  9.58 
P/BV (X) 0.71  0.71  0.76 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10  0.58  2.46 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.06  0.03  0.15 
Beta 0.13  0.14  -0.13 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -26.90  0.69 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.08  7.08  5.38 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.185 บาท 20 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.19 บาท 19 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.195 บาท 22 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.195 บาท 19 ก.ย. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 1,490.00 1,927.00 1,930.00 1,932.00 1,932.00
เงินสด 62.07 47.72 61.53 60.32 50.60
ลูกหนี้ 4.00 5.92 9.94 9.74 10.92
รวมสินทรัพย์ 1,556.25 1,980.89 2,002.01 2,002.48 1,993.90
เจ้าหนี้ 19.95 2.16 2.16 2.04 2.17
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
รวมหนี้สิน 21.01 7.37 3.67 3.47 2.85
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,982.79 1,982.79 1,982.79 1,982.79 2,016.78
กำไร (ขาดทุน) สะสม -447.54 -9.27 15.55 16.21 -25.72
สินทรัพย์สุทธิ 1,535.25 1,973.52 1,998.34 1,999.00 1,991.06
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) - - - 9.70 9.67
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 22.80 67.55 92.87 92.09 87.71
รายได้อื่น - - 0.00 - 0.00
รวมรายได้ 22.80 67.55 92.87 92.09 87.71
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.86 3.98 5.32 5.32 5.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.46 0.48 0.64 0.64 0.65
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2.69 3.47 5.20 2.97 2.37
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 7.78 8.72 12.22 9.99 9.51
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 15.02 58.83 80.65 82.10 78.20
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 38.65 66.71 80.51 83.88 75.10
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -38.11 -79.31 -79.31 -74.16 -73.91
เงินสดสุทธิ 0.54 -12.60 1.20 9.72 1.18
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น