สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GOLD บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.40 11.10 / 6.60 9.10 1.20 11,037.67 19,519.25 45,810.83 1,674.99 14.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ก.ค. 2562 18:55   นำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
08 ก.ค. 2562 17:38   นำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 250-2)(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1)และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1)
03 ก.ค. 2562 19:05   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ GOLD
03 ก.ค. 2562 17:27   แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6 ข)
02 ก.ค. 2562 17:04   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ชั้น 36 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2764-6200
เบอร์โทรสาร 0-2620-6222
URL www.goldenland.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/09/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/03/2537
ราคา IPO (บาท) 59.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 4.75 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 4.75 @ 28/08/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 ธ.ค. 2561 15 ธ.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.80% 5,934 20.80% 6,023
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 45.31% (ณ วันที่ 22/07/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.84% (ณ วันที่ 22/07/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.50 0.23
  20 วัน - -0.78 -0.60
  60 วัน 0.60 -1.87 -2.55
  120 วัน 19.15 10.61 10.47
  YTD 20.00 9.86 8.63
  P/E (X) 9.10 14.96 18.58
  P/BV (X) 1.20 1.62 1.89
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.18 0.97

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 ธ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 927,642,930 39.92
  2. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 912,829,675 39.28
  3. DBS BANK LTD 51,204,840 2.20
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,589,856 0.80
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 18,400,600 0.79
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 14,649,700 0.63

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ / กรรมการ
  3. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
  4. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
  5. นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ
  6. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
  7. นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ก.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,323.72  2,323.72  2,323.72 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 19,519.25  16,266.04  19,054.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.40  7.00  8.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.99  6.97  6.31 
  P/BV (X) 1.20  1.00  1.30 
  P/E (X) 9.10  7.71  13.07 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.76  39.83  42.69 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 18.72  37.27  35.17 
  Beta 0.99  1.27  1.50 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 20.00  -14.63  26.15 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.48  6.57  3.75 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.50  0.51  0.49 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆทั้งหมดของงบการเงินรวม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 0.46 บาท 14 ก.พ. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.25 บาท 14 ก.พ. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.23 บาท 18 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2019)
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/10/61 
  -31/03/62) 
  6M/2561 
  (01/10/60 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,432.45 787.59 1,018.44 905.97 582.31
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 68.56 65.94 56.61 68.27 78.23
  สินค้าคงเหลือ 28,260.28 19,581.22 23,747.15 15,553.18 13,768.49
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 30,139.99 20,805.93 25,157.13 16,790.19 14,725.37
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,447.72 2,490.65 2,462.61 2,539.67 2,559.07
  รวมสินทรัพย์ 43,959.93 34,856.18 39,201.66 30,804.67 28,823.65
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 4,293.16 1,403.44 3,412.66 - 248.93
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,517.79 1,795.20 2,242.97 1,442.49 1,147.30
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,658.02 38.00 249.00 144.62 322.18
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,221.57 4,990.94 7,868.91 3,292.13 3,203.28
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15,804.35 15,005.31 15,443.06 13,148.80 11,806.53
  รวมหนี้สิน 28,025.91 19,996.26 23,311.96 16,440.93 15,009.81
  ทุนจดทะเบียน 11,037.67 11,037.67 11,037.67 11,037.67 11,037.67
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 11,037.67 11,037.67 11,037.67 11,037.67 11,037.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,714.25 1,714.25 1,714.25 1,714.25 1,714.25
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 29.53 29.53 29.53 29.53 29.53
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,454.45 2,372.84 3,406.54 1,871.80 1,314.89
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 16,235.90 15,154.29 16,187.99 14,653.25 14,096.34
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -301.88 -294.37 -298.30 -289.51 -282.51
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/10/61 
  -31/03/62) 
  6M/2561 
  (01/10/60 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 9,047.59 7,724.98 15,733.01 9,197.19 10,943.54
  รายได้อื่น 81.40 35.91 62.65 154.93 199.86
  รวมรายได้ 9,161.06 7,791.54 15,871.30 9,421.74 11,180.34
  ต้นทุนขาย 6,232.96 5,184.98 10,547.38 6,267.77 7,256.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,500.57 1,202.52 2,563.05 1,686.31 2,545.26
  รวมค่าใช้จ่าย 7,743.63 6,392.95 13,130.74 7,962.62 9,801.73
  EBITDA 1,674.99 1,647.51 3,240.72 1,844.83 1,817.21
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 257.56 248.92 500.17 385.71 438.61
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,417.43 1,398.59 2,740.55 1,459.12 1,378.61
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,116.82 1,081.97 2,109.61 1,093.71 1,046.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.48 0.47 0.91 0.47 0.46
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/10/61 
  -31/03/62) 
  6M/2561 
  (01/10/60 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/10/59 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -2,862.66 -2,474.71 -4,479.99 -152.26 4,549.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 57.99 -219.00 -425.95 -137.32 -3,312.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,218.68 2,575.34 5,018.42 613.23 -875.50
  เงินสดสุทธิ 414.01 -118.38 112.48 323.66 361.54
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.47 4.17 3.20 5.10
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.66 11.98 13.68 9.26
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.00 6.82 7.83 5.86
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.73 1.32 1.44 1.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.44 0.40 0.45 0.40
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.11 32.88 32.96 32.28
  EBIT Margin (%) 15.47 17.95 17.27 14.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.19 13.89 13.29 11.09

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  14 ม.ค. 2559 PP 685,700,997 2,323,720,000 4.75

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 17.12 35.20 31.68 9.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 20.21 32.33 30.35 11.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 17.58 34.32 29.75 9.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 21.13 29.42 25.94 6.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 3.22 80.61 55.49 29.67

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 253.61 210.63 251.96 175.00
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1.44 1.73 1.45 2.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.48 0.48 0.54 0.52
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 752.98 761.43 680.01 701.56
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.38 5.23 5.72 5.61
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 67.88 69.81 63.77 65.07
  วงจรเงินสด (วัน) 686.54 693.36 617.69 638.58


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น