สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GLOW บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
86.00 95.00 / 72.00 16.41 2.78 14,628.65 125,806.39 174,920.73 3,997.88 10.58
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 พ.ค. 2562 12:50   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ GLOW
24 พ.ค. 2562 12:40   การได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
23 พ.ค. 2562 22:25   แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2562
21 พ.ค. 2562 19:16   แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท เรื่องการรับทราบการลาออกของกรรมการ
14 พ.ค. 2562 07:55   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ GLOW
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ชั้น 38 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ - พาร์ควิง เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2670-1500-33
เบอร์โทรสาร 0-2670-1548-9
URL www.glow.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/04/2548
ราคา IPO (บาท) 24.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer หรือ ?IPP?) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ดำเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ ?SPP?) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดยธุรกิจหลักของ กลุ่มบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) และน้ำเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.89% 5,275 30.89% 7,417
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.04% (ณ วันที่ 14/06/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.14% (ณ วันที่ 14/06/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.38 1.97 1.23
  20 วัน -4.71 -4.67 -6.90
  60 วัน -4.97 -6.34 -7.04
  120 วัน 0.88 -2.85 -2.91
  YTD -3.37 -9.98 -9.64
  P/E (X) 16.41 15.99 18.01
  P/BV (X) 2.78 1.64 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.27 0.43 0.66

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 792,279,773 54.16
  2. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 218,696,260 14.95
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 106,398,323 7.27
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 49,515,356 3.38
  5. สำนักงานประกันสังคม 31,408,000 2.15
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 24,983,255 1.71
  7. นาย พิชัย นิธิวาสิน 20,103,100 1.37
  8. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 13,380,368 0.91
  9. บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด 12,855,500 0.88
  10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 0.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการบริษัท
  4. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ กรรมการ
  5. นาย ชยันต์ ตันติวัสดาการ กรรมการ
  6. นาย ชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการ
  7. นาย สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ กรรมการ
  8. นาง บุบผา อมรเกียรติขจร กรรมการ
  9. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการอิสระ
  10. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย จักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  14 มิ.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,462.87  1,462.87  1,462.87 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 125,806.39  130,194.99  118,857.78 
  ราคา (บาท/หุ้น) 86.00  89.00  81.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 30.99  32.41  32.47 
  P/BV (X) 2.78  2.75  2.50 
  P/E (X) 16.41  15.39  14.25 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.25  40.84  29.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 199.59  216.60  144.65 
  Beta 0.18  0.39  0.81 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.37  9.54  2.85 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.24  6.46  7.08 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.53  1.01  1.01 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทมิได้รับรู้หลังหักเงินสำรองต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.177 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 1.608 บาท 20 ก.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 4.219 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 1.531 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 4.292 บาท 24 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 1.458 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 14,620.12 10,387.70 10,042.15 8,736.57 7,251.99
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 7,859.58 7,465.18 7,968.20 7,215.11 8,267.11
  สินค้าคงเหลือ 5,500.20 5,886.86 6,399.44 5,832.03 5,472.91
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 28,186.18 23,787.63 24,442.30 22,061.95 21,560.97
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 71,313.28 76,176.64 73,894.97 77,127.68 80,741.76
  รวมสินทรัพย์ 109,061.41 107,104.57 104,428.06 106,030.89 110,075.95
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5,606.60 4,531.44 6,296.98 6,132.26 4,759.33
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,807.22 6,188.23 4,826.59 6,253.81 7,771.22
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,651.28 12,907.47 12,851.27 14,421.71 15,043.00
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 44,574.71 33,237.95 32,672.38 33,600.60 38,261.87
  รวมหนี้สิน 57,225.99 46,145.42 45,523.65 48,022.32 53,304.87
  ทุนจดทะเบียน 14,828.65 14,828.65 14,828.65 14,828.65 14,828.65
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 14,628.65 14,628.65 14,628.65 14,628.65 14,628.65
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,935.43 2,935.43 2,935.43 2,935.43 2,935.43
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -369.52 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 28,289.83 34,968.51 32,209.46 32,354.35 31,796.66
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 45,326.96 51,985.15 49,267.84 49,420.01 48,971.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 6,508.46 8,974.00 9,636.57 8,588.57 7,799.80
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 11,941.83 12,350.92 52,686.93 50,311.19 51,901.87
  รายได้อื่น 1,039.73 676.27 1,226.46 2,226.13 1,190.26
  รวมรายได้ 12,981.56 13,027.19 53,913.39 52,537.32 53,092.13
  ต้นทุนขาย 9,631.04 9,093.19 39,975.00 37,720.76 38,479.10
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 464.06 147.20 901.77 846.52 954.46
  รวมค่าใช้จ่าย 10,098.13 9,244.70 40,895.09 38,580.43 39,448.68
  EBITDA 3,997.88 4,852.29 17,390.16 18,398.19 18,007.16
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,114.45 1,069.80 4,371.85 4,441.30 4,363.71
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,883.43 3,782.49 13,018.31 13,956.89 13,643.45
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,901.22 2,614.16 8,379.23 9,075.95 8,953.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.30 1.79 5.73 6.20 6.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,212.49 1,924.33 13,791.32 16,738.11 15,295.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,125.59 -240.54 -1,201.07 -786.95 -1,054.00
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -577.47 - -11,281.65 -14,424.62 -15,688.76
  เงินสดสุทธิ 4,760.62 1,683.78 1,308.60 1,526.54 -1,447.52
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.23 1.84 1.90 1.53
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.76 19.05 16.98 18.45
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.21 13.60 12.37 12.92
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.26 0.89 0.92 0.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.50 0.49 0.51 0.49
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.35 26.38 24.13 25.03
  EBIT Margin (%) 22.21 29.04 24.15 26.57
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.65 20.07 15.54 17.28

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -3.31 8.43 4.72 -3.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 5.91 1.22 5.98 -1.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.35 7.34 2.62 -1.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.23 0.85 6.00 -2.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -27.27 37.72 -7.68 1.37

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.82 7.59 6.94 6.50
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.50 48.10 52.59 56.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.12 6.79 6.54 6.67
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 51.30 53.78 55.84 54.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.99 8.40 6.43 6.93
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 45.67 43.46 56.74 52.70
  วงจรเงินสด (วัน) 59.12 58.42 51.69 58.16


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น