สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GLOCON บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.87 1.20 / 0.34 N/A 1.60 1,912.69 1,664.04 2,115.41 87.53 23.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ธ.ค. 2563 12:50   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ GLOCON-W4 (F53-5)
16 ธ.ค. 2563 18:41   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564 ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
15 ธ.ค. 2563 08:19   กำหนดการใช้สิทธิของ GLOCON-W4
15 ธ.ค. 2563 08:18   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
14 ธ.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 283/99 อาคารโฮมเพลสออฟฟิตบิลดิ้งชั้น 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2712-5487-88
เบอร์โทรสาร 0-2712-5750
URL www.glocon.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/09/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/06/2537
ราคา IPO (บาท) 50.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คาเธ่ย์ทรัสต์ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 06/07/2555

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักได้แก่ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว ( Flexible Packaging) ขวด พีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle) และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ Vacuum เช่น ถาดบรรจุอาหาร เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ยังได้ลงทุนและประกอบธุรกิจต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ และธุรกิจในรูปแบบการตลาดเครือข่าย ธุรกิจสินค้าผลไม้อบแห้งในตลาดต่างประเทศ รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อกระจายสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อขนาดใหญ่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 ก.ค. 2563 01 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.16% 2,949 72.48% 3,320
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 16.71% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.05% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.43 -8.40 -4.90
  20 วัน -6.45 -15.51 -7.41
  60 วัน -6.45 -28.27 -24.39
  120 วัน -3.33 -24.09 -13.68
  YTD -7.45 -18.69 -10.67
  P/E (X) N/A 25.21 29.96
  P/BV (X) 1.60 5.48 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.29 0.30 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง 380,000,000 20.01
  2. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 285,000,000 15.01
  3. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 129,537,000 6.82
  4. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 50,000,000 2.63
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,371,176 2.34
  6. นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย 42,625,231 2.24
  7. นาย ปฏิญญา เทวอักษร 34,464,860 1.81
  8. นาย กำจัด รามกุล 24,092,475 1.27
  9. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 23,996,058 1.26
  10. นาย วิทยา นราธัศจรรย์ 22,960,000 1.21

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง ทิพยสุดา ถาวรามร ประธานกรรมการ
  2. น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาง สุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการ
  4. นาย เชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย กุศล สังขนันท์ กรรมการ
  6. นาย อภิรักษ์ โกษะโยธิน กรรมการ
  7. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,912.69  1,912.69  1,899.05 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,664.04  1,797.93  1,367.32 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.87  0.94  0.72 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.55  0.55  0.57 
  P/BV (X) 1.60  1.73  1.27 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.58  96.16  116.48 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.69  5.60  10.45 
  Beta 0.70  0.71  0.92 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.45  30.56  -37.39 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 123.63 254.94 244.89 309.29 66.34
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 255.55 169.42 183.83 172.18 161.87
  สินค้าคงเหลือ 258.49 158.14 154.30 134.71 84.03
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 755.79 654.90 639.05 731.76 498.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 462.74 499.82 491.67 513.39 574.31
  รวมสินทรัพย์ 1,613.82 1,444.11 1,413.14 1,538.03 1,301.50
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 109.27 89.59 91.45 92.19 114.80
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 156.46 98.69 100.27 97.81 116.11
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 33.08 9.84 6.26 30.43 38.23
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 438.66 304.74 303.80 385.82 387.27
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 126.04 90.39 78.08 76.77 91.33
  รวมหนี้สิน 564.70 395.13 381.87 462.59 478.60
  ทุนจดทะเบียน 2,658.65 2,658.65 2,658.65 2,658.65 1,656.48
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,899.05 1,899.04 1,899.03 1,899.03 1,240.86
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -17.98 -17.97 -17.97 -17.97 111.35
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -833.99 -794.83 -816.48 -756.75 -478.86
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,038.82 1,074.34 1,056.32 1,112.42 861.83
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 10.29 -25.36 -25.06 -36.99 -38.94
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,204.00 867.51 1,171.80 1,162.62 1,178.21
  รายได้อื่น 13.70 21.98 27.53 23.40 21.39
  รวมรายได้ 1,217.70 889.50 1,199.33 1,186.02 1,199.60
  ต้นทุนขาย 965.44 667.57 905.79 934.59 954.37
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 245.01 261.34 349.55 420.24 646.12
  รวมค่าใช้จ่าย 1,210.67 943.09 1,273.44 1,432.82 1,625.62
  EBITDA 87.53 15.27 17.76 -150.08 -308.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 80.50 68.86 91.87 96.72 117.18
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 7.03 -53.59 -74.11 -246.80 -426.02
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -16.47 -38.08 -59.73 -280.90 -367.67
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.02 -0.03 -0.18 -0.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -91.72 -2.52 -3.03 -113.44 -106.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -75.92 -40.14 -40.94 -115.35 -113.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 46.38 -11.69 -20.43 471.68 259.79
  เงินสดสุทธิ -121.26 -54.35 -64.40 242.89 40.67
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.72 2.15 2.10 1.90
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.61 -16.85 -5.51 -28.46
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.88 -10.63 -5.02 -17.38
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.54 0.37 0.36 0.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.00 0.77 0.81 0.84
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.81 23.05 22.70 19.61
  EBIT Margin (%) 0.58 -6.02 -6.18 -20.81
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.35 -4.28 -4.98 -23.68

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 มิ.ย. 2561 PP 400,000,000 1,640,894,497 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 38.79 1.32 0.79 -1.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 44.62 -2.97 -3.08 -2.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 36.90 1.74 1.12 -1.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 28.37 -6.59 -11.12 -11.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.10 7.08 6.58 6.96
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.42 51.56 55.45 52.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.78 6.49 6.27 8.55
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 63.17 56.23 58.23 42.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.44 8.79 9.15 8.74
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 38.69 41.54 39.91 41.77
  วงจรเงินสด (วัน) 75.90 66.25 73.77 53.38


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ GLOCON-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น