สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.70 18.90 / 12.80 44.84 5.53 3,841.41 71,834.44 84,429.50 2,216.62 29.04
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 พ.ย. 2560 17:47   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
01 พ.ย. 2560 06:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
01 พ.ย. 2560 06:47   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
01 พ.ย. 2560 06:46   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2560 07:19   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4361-9850-99
เบอร์โทรสาร 0-4351-9777
URL www.globalhouse.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/12/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/08/2552
ราคา IPO (บาท) 2.55 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 มี.ค. 2560 18 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.98% 5,481 32.20% 6,648
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.35% (ณ วันที่ 16/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.17% (ณ วันที่ 16/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.47 3.25 2.94
  20 วัน 15.43 10.23 8.83
  60 วัน 8.72 -1.26 3.04
  120 วัน 35.51 7.22 17.36
  YTD 10.00 9.24 5.89
  P/E (X) 44.84 35.47 19.77
  P/BV (X) 5.53 5.50 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.31 0.31 0.51

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 1,098,100,261 30.02
  2. น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล 430,179,645 11.76
  3. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล 425,000,915 11.62
  4. นาย ก้องภพ สุริยวนากุล 143,999,998 3.94
  5. น.ส. ชามา สุริยวนากุล 142,800,000 3.90
  6. ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล 141,750,000 3.87
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 90,577,791 2.48
  8. นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล 72,696,239 1.99
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 71,209,738 1.95
  10. นาง พิชญา พูลลาภ 45,667,000 1.25

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วิทูร สุริยวนากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย อนวัช สุริยวนากุล กรรมการ
  4. นาง วารุณี สุริยวนากุล กรรมการ
  5. นาย ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการ
  6. นาย นิธิ ภัทรโชค กรรมการ
  7. นาย อารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการ
  8. นาง พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย พรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,841.41  3,841.41  3,658.49 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 71,834.44  65,304.04  66,218.71 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.70  17.00  17.24 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.38  3.38  4.35 
  P/BV (X) 5.53  5.02  4.16 
  P/E (X) 44.84  40.76  49.36 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.95  38.75  43.47 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 204.19  95.43  87.66 
  Beta 1.73  1.43  0.92 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.00  -1.38  101.11 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.84  0.93  0.24 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.38  0.38  0.12 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสาคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 20.00 : 1.00 หุ้น 19 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.16556 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 20.00 : 1.00 หุ้น 18 พ.ค. 2559 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.04556 บาท 18 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 7.00 : 1.00 หุ้น 08 พ.ค. 2558 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.01587 บาท 08 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย เมธี รัตนศรีเมธา/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย กรมัณฑ์ จตุรพรพรหม/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 446.28 145.59 169.00 297.43 282.55
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 86.11 134.26 116.30 96.77 18.90
  สินค้าคงเหลือ 11,313.64 9,014.84 10,249.66 7,579.40 7,041.27
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,954.87 10,338.40 11,563.87 8,798.77 7,917.90
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12,182.17 15,053.19 15,733.36 13,677.31 13,159.72
  รวมสินทรัพย์ 26,040.44 26,050.51 27,953.09 23,036.58 21,173.60
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 7,079.16 3,332.72 4,819.21 1,723.63 1,218.58
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,724.87 2,370.06 2,261.99 1,956.79 1,482.79
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,716.67 3,000.00 3,000.00 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,056.38 9,083.17 10,648.70 4,037.34 2,973.83
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 952.05 1,055.98 1,050.07 4,081.47 4,116.96
  รวมหนี้สิน 13,008.43 10,139.15 11,698.76 8,118.81 7,090.78
  ทุนจดทะเบียน 3,841.42 3,658.49 3,658.49 3,484.29 3,048.75
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,841.41 3,658.49 3,658.49 3,484.28 3,048.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,739.30 4,739.30 4,739.30 4,739.30 4,739.30
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 3,954.07 3,908.57 4,091.45 4,285.62
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,419.01 3,559.51 3,947.97 2,602.74 2,009.15
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 12,999.10 15,911.36 16,254.32 14,917.77 14,082.82
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 32.91 - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 15,562.85 14,399.13 18,986.14 16,975.53 15,633.76
  รายได้อื่น 428.55 370.10 487.97 435.40 421.25
  รวมรายได้ 15,991.40 14,769.23 19,474.11 17,410.93 16,055.01
  ต้นทุนขาย 12,239.05 11,401.66 14,980.41 14,044.60 13,205.14
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,504.67 1,199.78 1,628.33 1,363.71 1,121.63
  รวมค่าใช้จ่าย 14,314.70 13,214.98 17,446.00 16,167.19 15,044.54
  EBITDA 2,216.62 2,145.90 2,836.60 1,964.51 1,693.71
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 539.92 591.65 808.49 720.77 683.24
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,676.70 1,554.25 2,028.11 1,243.74 1,010.47
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,259.64 1,152.58 1,494.97 880.59 701.71
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33 0.32 0.41 0.25 0.23
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,121.74 262.06 -380.97 1,544.91 936.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,908.46 -1,715.37 -2,516.51 -1,850.33 -1,429.27
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,064.80 1,301.47 2,769.05 320.30 612.55
  เงินสดสุทธิ 277.28 -151.84 -128.43 14.88 120.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.07 1.14 1.09 2.18
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.08 8.76 9.59 6.07
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.26 7.52 7.95 5.63
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.00 0.64 0.72 0.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.79 0.78 0.76 0.79
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.36 20.82 21.10 17.27
  EBIT Margin (%) 10.49 10.52 10.41 7.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.88 7.80 7.68 5.06

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  19 พ.ค. 2560 XD 182,921,912 3,841,414,033 1.00
  19 พ.ค. 2559 XD 174,211,115 3,658,492,121 1.00
  08 พ.ค. 2558 XD 435,530,886 3,484,281,006 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 8.08 12.24 11.84 8.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.34 6.91 6.66 6.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 8.28 11.92 11.85 8.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.32 8.08 7.91 7.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9.29 66.68 69.77 25.49

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 182.87 210.41 178.21 293.50
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 2.00 1.73 2.05 1.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.56 1.82 1.68 1.92
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 234.54 200.06 217.20 189.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.21 7.74 7.10 8.17
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58.78 47.16 51.40 44.69
  วงจรเงินสด (วัน) 177.76 154.63 167.86 146.53


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น