สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50 / SETCLMV / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
20.00 24.70 / 17.89 30.94 4.89 4,601.67 92,033.42 109,132.42 4,301.20 21.31
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 พ.ย. 2564 08:29   การร่วมลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย
01 พ.ย. 2564 08:05   การแต่งตั้งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ การจัดตั้งบริษัทย่อย และ การขยายธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์
01 พ.ย. 2564 08:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
01 พ.ย. 2564 08:00   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
01 พ.ย. 2564 07:58   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4361-9850-99
เบอร์โทรสาร 0-4351-9777
URL www.globalhouse.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/12/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/08/2552
ราคา IPO (บาท) 2.55 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 ก.พ. 2564 13 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.11% 8,276 30.96% 7,056
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.74% (ณ วันที่ 20/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.19% (ณ วันที่ 20/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.85 -2.46 -2.51
  20 วัน - 3.49 -2.48
  60 วัน -7.41 0.39 -8.49
  120 วัน -15.97 -16.09 -21.96
  YTD - 2.37 0.04
  P/E (X) 30.94 47.61 20.81
  P/BV (X) 4.89 4.28 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.28 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ก.พ. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 1,420,211,990 32.27
  2. น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล 496,323,384 11.28
  3. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล 490,376,843 11.14
  4. ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล 170,542,968 3.87
  5. นาย ก้องภพ สุริยวนากุล 162,528,234 3.69
  6. น.ส. ชามา สุริยวนากุล 161,806,250 3.68
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 147,675,076 3.36
  8. สำนักงานประกันสังคม 104,707,108 2.38
  9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 91,904,760 2.09
  10. นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ 47,538,874 1.08

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย วิทูร สุริยวนากุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย นิธิ ภัทรโชค กรรมการ
  4. นาย ปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการ
  5. นาย บรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการ
  6. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล กรรมการ
  7. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,601.67  4,601.67  4,401.61 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 92,033.42  92,033.42  74,827.37 
  ราคา (บาท/หุ้น) 20.00  20.00  16.26 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.09  4.09  3.78 
  P/BV (X) 4.89  4.89  4.50 
  P/E (X) 30.94  30.94  34.45 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.17  69.80  59.60 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 229.42  277.23  172.77 
  Beta 0.57  0.66  1.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  23.00  9.94 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.89  0.89  1.15 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.27  0.27  0.40 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 22.00 : 1.00 หุ้น 07 พ.ค. 2564 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.18505 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 21.00 : 1.00 หุ้น 22 พ.ค. 2563 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20529 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 20.00 : 1.00 หุ้น 23 พ.ค. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.20556 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เมธี รัตนศรีเมธา/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 621.89 1,428.12 1,224.29 1,299.27 661.60
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 629.12 268.42 665.77 269.33 206.51
  สินค้าคงเหลือ 15,433.96 14,113.38 14,287.20 15,602.53 13,297.75
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,710.43 16,379.38 16,183.76 18,179.40 15,387.35
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 16,946.19 18,524.37 17,147.93 16,913.29 14,788.08
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,812.54 19,434.45 19,836.55 17,806.99 15,629.64
  รวมสินทรัพย์ 36,522.97 35,813.83 36,020.30 35,986.39 31,016.98
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 10,394.67 11,822.39 11,192.93 14,219.59 10,040.44
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,847.73 2,585.86 2,988.14 2,471.04 2,112.26
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 883.55 904.33 883.55 943.33 1,328.33
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,277.61 16,199.03 15,261.43 18,823.88 14,435.32
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,167.18 2,749.19 3,545.03 1,031.59 1,695.30
  รวมหนี้สิน 17,444.79 18,948.22 18,806.46 19,855.47 16,130.61
  ทุนจดทะเบียน 4,601.68 4,401.61 4,401.61 4,201.54 4,001.47
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,601.67 4,401.61 4,401.61 4,201.54 4,001.47
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,739.30 4,739.30 4,739.30 4,739.30 4,739.30
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 9,427.43 7,490.13 7,845.19 6,991.91 5,932.97
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 33.67 -7.38 -4.92 -20.61 -1.31
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,802.08 16,623.65 16,981.18 15,912.14 14,672.43
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 276.10 241.96 232.66 218.78 213.94
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 25,339.62 20,104.81 26,905.04 28,259.23 25,551.51
  รายได้อื่น 454.59 518.61 448.84 920.75 709.03
  รวมรายได้ 25,794.20 20,625.55 27,353.89 29,182.28 26,262.41
  ต้นทุน 18,920.68 15,343.79 20,401.00 22,298.93 20,096.14
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,563.12 2,222.76 4,233.12 3,026.88 2,602.95
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 22,486.90 18,485.91 24,701.05 26,336.55 23,563.34
  EBITDA 4,301.20 3,019.98 3,839.84 3,805.58 3,524.18
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 946.17 860.88 1,163.65 930.50 810.80
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 3,355.03 2,159.10 2,676.18 2,875.08 2,713.38
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,597.20 1,578.37 1,955.96 2,093.47 2,003.04
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.56 0.36 0.44 0.50 0.50
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,040.80 4,635.23 4,829.93 1,530.20 2,252.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,444.05 -1,678.73 -2,469.85 -2,862.57 -2,257.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,210.05 -2,840.30 -2,431.75 1,981.56 317.93
  เงินสดสุทธิ -613.30 116.20 -71.66 649.20 313.62
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.17 1.01 1.06 0.97
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.79 13.59 11.89 13.69
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.71 8.57 7.43 8.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.91 1.12 1.09 1.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.90 0.80 0.76 0.87
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.33 23.68 24.17 21.09
  EBIT Margin (%) 13.01 10.47 9.78 9.85
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.12 7.73 7.22 7.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 พ.ค. 2564 XD 200,061,182 4,601,671,149 1.00
  22 พ.ค. 2563 XD 200,069,368 4,401,609,967 1.00
  23 พ.ค. 2562 XD 200,071,050 4,201,540,599 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 26.04 -6.43 -4.79 10.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 23.31 -10.36 -8.51 10.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 25.06 -6.72 -6.27 11.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 21.64 -7.91 -6.21 11.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 64.55 5.25 -6.57 4.51

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 218.25 96.56 57.54 118.77
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1.67 3.78 6.34 3.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.62 1.40 1.37 1.54
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 224.89 260.36 267.38 236.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 18.08 7.68 7.47 9.73
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 20.19 47.51 48.84 37.51
  วงจรเงินสด (วัน) 206.38 216.63 224.89 202.09


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้