สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
2.20   -0.04 N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 มี.ค. 2564  


นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR? Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุน SPDR? Gold Trust จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร กองทุน SPDR? Gold Trust มีนโยบายลงทุนมุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเน้นทำการซื้อขายหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนรวมหลักในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง เป็นหลัก โดยส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุน SPDR? Gold Trust ในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยใช้สกุลเงินอื่น อาทิ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สกุลเงินเยน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THSPDR070012
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 08 ส.ค. 2554
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 1,316,655,694
สินทรัพย์อ้างอิง The price of gold bullion 99.5%
ราคา IPO (บาท) 2.28
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.ktam.co.th
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด,บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.82%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
GLD -4.35 -5.17 -14.73 +2.33 -9.09
ดัชนีอ้างอิง N/A N/A N/A N/A N/A
* The price of gold bullion 99.5%

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 2.17 (02/03/2564)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 521.89 (02/03/2564)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 2.67 (07/08/2563)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 1.97 (19/03/2563)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) N/A  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 6.79  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 40.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -9.09  24.74  10.86 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล -

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น %
ไม่พบข้อมูล

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
2560 
(01/04/59 
-31/03/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 544.61 438.87 298.95 344.12
เงินสด 0.88 3.16 0.09 0.56
ลูกหนี้ 0.00 0.01 0.00 0.00
รวมสินทรัพย์ 545.50 442.06 299.05 344.70
เจ้าหนี้ - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 0.42 0.36 0.28 0.31
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 557.49 580.28 384.33 425.34
กำไร (ขาดทุน) สะสม 6.78 -115.20 -112.34 -100.36
สินทรัพย์สุทธิ 545.09 441.69 298.77 344.39
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 2.23 1.73 1.77 1.84
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
2560 
(01/04/59 
-31/03/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 0.02 0.01 0.00 0.00
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 0.02 0.01 0.00 0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.27 0.97 0.86 0.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.63 0.13 0.14 0.15
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 2.45 1.91 1.79 2.10
รายได้จากการลงทุนสุทธิ -2.43 -1.90 -1.79 -2.10
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
2560 
(01/04/59 
-31/03/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 16.30 -142.69 33.16 -5.34
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -18.58 145.77 -33.63 5.86
เงินสดสุทธิ -2.28 3.08 -0.47 0.52
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น