สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GL บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   -
NC 02 ก.ย. 2564
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.65 1.18 / 0.47 - - 762.77 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ธ.ค. 2564 17:05   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 พฤศจิกายน 2564
18 พ.ย. 2564 08:47   ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GL MAX และ POLAR
16 พ.ย. 2564 09:08   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พ.ย. 2564 17:18   แจ้งความคืบหน้าดำเนินการด้านงบการเงิน ประจำปี 2563 ของบริษัท
15 พ.ย. 2564 17:13   ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2580-7555
เบอร์โทรสาร 0-2954-2902-3
URL https://grouplease.international
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/05/1986 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/10/2547
ราคา IPO (บาท) 12.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 0.50 @ 15/05/2556

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และให้บริการสินเชื่อ(ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน) นอกจากนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทย่อยในต่างประเทศคือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ การจัดการเงินลงทุน การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเชื่อร่วมทางการเงิน ในรูปแบบการให้บริการ ดิจิทัลไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของรูปแบบการให้บริการทางเทคโนโลยี ด้วยซอฟแวร์ ?อี-ไฟแนนซ์? ที่มีมาแต่ดั้งเดิม กับรูปแบบการเปิดให้มีเครือข่ายของจุดให้บริการการขาย ที่หนาแน่นและครอบคลุมพื้นที่กว้าง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 เม.ย. 2564 01 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.15% 6,635 35.59% 7,272
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 49.00% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  10.33% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 2.09 1.41
  20 วัน - -2.94 1.49
  60 วัน - 5.69 3.91
  120 วัน - 11.34 1.85
  YTD -45.83 -50.53 -50.57
  P/E (X) - 22.03 19.82
  P/BV (X) - 3.16 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 1.43 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD. 402,565,553 26.39
  2. SIX SIS LTD 185,852,842 12.18
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 157,581,361 10.33
  4. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 127,226,400 8.34
  5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 98,150,000 6.43
  6. MR. KOJI ITO 52,830,753 3.46
  7. นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา 33,356,200 2.19
  8. บริษัท เค.อาร์.แคปิตอล จำกัด 26,195,753 1.72
  9. บริษัท คูการ์ แปซิฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด 25,002,263 1.64
  10. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 25,000,600 1.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย คานาเมะ ฮาชิโมโตะ ประธานกรรมการ
  2. นาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ยูซุเกะ โคซุูมะ กรรมการ
  5. นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ
  6. น.ส. กนกรัตน์ ดีมั่งมี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ธนพล คงเจี้ยง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เจริญ เจริญอรรถวิทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,525.54  1,525.54  1,525.54 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,830.65  6,468.28 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.65  1.20  4.24 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.94  3.49  3.79 
  P/BV (X) 0.34  1.12 
  P/E (X) N/A  97.70 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 39.44  108.79  76.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.12  20.37  33.51 
  Beta 1.10  1.70 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -45.83  -71.70  -20.75 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผลและมูลค่าของหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรวรรณ โชติวิริยะกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่แสดงความเชื่อมั่นและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 1,142.01 3,005.70 3,091.51 3,745.00 3,079.90
  เงินลงทุนสุทธิ 874.43 - 641.15 - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 940.50 787.82 992.96 689.04 718.80
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 940.50 6,190.23 992.96 7,134.87 7,415.52
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 52.94 6,190.23 59.55 7,134.87 7,415.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 123.36 - 91.34 - -
  รวมสินทรัพย์ 12,327.66 58.28 12,724.49 61.28 87.95
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 139.24 97.91 75.58 118.88 135.52
  รวมหนี้สิน 7,714.05 13,005.68 7,117.65 14,614.13 14,381.99
  ทุนจดทะเบียน 922.54 50.13 922.54 40.62 22.91
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 762.77 6,086.76 762.77 7,958.74 8,130.54
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,192.67 882.13 5,192.67 690.61 411.69
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -802.24 7,087.33 191.94 8,835.98 8,656.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - 922.54 - 922.55 922.55
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - 762.77 - 762.77 762.77
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,479.82 - 5,481.25 - -
   - หุ้นสามัญ - 762.77 - 762.77 762.77
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - 5,192.67 - 5,192.67 5,192.67
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - 338.08 - 224.17 -52.14
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - 5,788.35 - 5,654.10 5,600.18
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 130.00 - 124.05 125.44
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,565.36 - 2,489.74 - -
   - รายได้ดอกเบี้ย 1,377.44 - 2,232.44 - -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก 206.80 - 300.30 - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ 186.12 - 251.84 - -
   รวมรายได้ 1,582.21 - 2,512.82 - -
  ต้นทุน 1.54 - 4.69 - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 387.73 - 563.74 - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,705.42 1,644.20 1,256.09 2,482.49 2,575.56
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - 283.27 - 396.48 445.35
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -608.47 1,360.93 465.13 2,086.01 2,130.22
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -876.98 257.81 -32.88 328.79 252.09
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.57 903,619.00 -0.02 1,278,050.12 1,144,950.96
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ - -645.81 - -949.26 -892.86
  รายได้จากเงินปันผล - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - 11.26 - - 120.57
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - 225.19 - 336.80 2,691.66
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - 340.26 - 501.11 323.04
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - 219.04 - 451.21 -1,454.68
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - 113.26 - 281.79 -1,603.21
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - 0.07 - 0.18 -1.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,004.22 - 1,179.72 - -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,587.09 - -21.67 - -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -607.59 - -1,522.15 - -
  เงินสดสุทธิ -2,190.46 - -364.11 - -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - 1,108.05 - 917.58 1,715.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - -31.23 - 54.92 -316.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -1,517.28 - -153.55 -83.59
  เงินสดสุทธิ - -440.46 - 818.94 1,315.54
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -19.76 1.15 -0.60 5.01
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.98 4.54 3.66 5.85
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.67 1.20 1.27 1.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.19 0.20 0.20
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -55.52 6.38 -0.86 10.15

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A -5.11 N/A -87.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -65.56 N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 24 มี.ค. 2564 03 ก.ย. 2564
  NP 02 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564
  SP 17 พ.ย. 2563 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้