สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GL บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET / SETCLMV
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.65 8.90 / 4.98 54.18 1.49 762.77 8,619.29
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ก.ย. 2562 08:59   แจ้งผลการชาระคืนหุ้นกู้ "บริษัท กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562"
10 ก.ย. 2562 17:34   รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
29 ส.ค. 2562 17:04   รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
21 ส.ค. 2562 17:27   รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
15 ส.ค. 2562 13:12   แจ้งผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีฟื้นฟูกิจการของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2580-7555
เบอร์โทรสาร 0-2954-2902-3
URL https://grouplease.international
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/05/1986 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/10/2547
ราคา IPO (บาท) 12.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 0.50 @ 15/05/2556

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และให้บริการสินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทย่อยในต่างประเทศคือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ การจัดการเงินลงทุน การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเชื่อร่วมทางการเงิน ในรูปแบบการให้บริการ ดิจิทัลไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของรูปแบบการให้บริการทางเทคโนโลยี ด้วยซอฟแวร์ ?อี-ไฟแนนซ์? ที่มีมาแต่ดั้งเดิม กับรูปแบบการเปิดให้มีเครือข่ายของจุดให้บริการการขาย ที่หนาแน่นและครอบคลุมพื้นที่กว้าง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 เม.ย. 2562 30 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  37.03% 7,384 36.84% 8,930
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 49.00% (ณ วันที่ 16/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  14.99% (ณ วันที่ 16/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.63 6.87 5.15
  20 วัน 2.73 3.00 0.78
  60 วัน -13.74 -15.09 -13.25
  120 วัน -18.12 -31.43 -19.96
  YTD 5.61 -12.82 -0.68
  P/E (X) 54.18 20.56 18.99
  P/BV (X) 1.49 3.08 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.34 0.28 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD. 402,565,553 26.39
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 229,163,031 15.02
  3. SIX SIS LTD 185,852,842 12.18
  4. บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด 158,911,191 10.42
  5. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS 98,150,000 6.43
  6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 71,699,025 4.70
  7. นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา 49,288,600 3.23
  8. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD 24,946,112 1.64
  9. นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ 17,500,000 1.15
  10. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 14,083,700 0.92

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สกล หาญสุทธิวารินทร์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ
  4. นาย อาลัน ดูเฟส กรรมการ
  5. นาย เรจิส มาร์แต็ง กรรมการ
  6. นาย ริกิ อิชิกามิ กรรมการ
  7. นาย ยูซุเกะ โคซุูมะ กรรมการ
  8. นาย โตโมฮิโกะ โชจิ กรรมการ
  9. นาย คานาเมะ ฮาชิโมโตะ กรรมการ
  10. นาย พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย วิบูลย์ อิงคากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง สุมาลี โชคดีอนันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ทรอย แอ็นดรู สกูนเนอร์แมน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,525.54  1,525.54  1,525.54 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,619.29  8,161.63  10,373.66 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.65  5.35  6.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.79  3.77  3.60 
  P/BV (X) 1.49  1.42  1.89 
  P/E (X) 54.18  12.25  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 69.48  70.60  407.47 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 44.37  32.64  563.63 
  Beta 1.53  1.29  4.18 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.61  -21.32  -88.12 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  4.03 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผลและมูลค่าของหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.274 บาท 25 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรวรรณ โชติวิริยะกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 4,378.91 3,266.03 3,745.00 3,079.90 2,551.22
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ 2,657.86 2,756.37 2,665.95 2,741.35 3,021.78
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 6,368.55 7,608.34 7,134.87 7,415.52 10,336.39
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 6,368.55 7,608.34 7,134.87 7,415.52 -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 69.87 94.22 61.28 87.95 50.89
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 104.47 125.55 118.88 135.52 130.67
  รวมสินทรัพย์ 14,518.90 14,713.06 14,614.13 14,381.99 17,265.67
  เงินรับฝาก 45.55 37.65 40.62 22.91 -
  เงินกู้ยืม 27.34 70.27 41.99 187.49 1,358.79
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 27.34 60.74 19.60 65.24 560.66
  รวมหนี้สิน 8,608.48 8,815.90 8,835.98 8,656.38 8,764.76
  ทุนจดทะเบียน 922.54 922.54 922.55 922.55 922.55
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 762.77 762.77 762.77 762.77 762.75
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 762.77 762.77 762.77 762.77 762.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,192.67 5,192.67 5,192.67 5,192.67 5,191.56
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 328.57 172.65 224.17 -52.14 2,193.68
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,782.80 5,768.41 5,654.10 5,600.18 8,408.62
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 127.62 128.76 124.05 125.44 92.30
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 1,128.89 1,238.63 2,482.49 2,575.56 2,576.51
  - จากเงินให้สินเชื่อ 156.40 - 366.59 474.63 116.93
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 192.64 196.40 396.48 445.35 272.75
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 936.26 1,042.23 2,086.01 2,130.22 2,303.76
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 224.78 206.29 560.31 323.04 313.27
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 13.68 193.52 41.44 30.13 63.78
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 169.49 - 328.79 252.09 281.85
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - 120.57 -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 151.61 809.12 336.80 2,691.66 232.25
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 595.00 - 1,278.05 1,144.95 887.38
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 183.31 296.28 451.21 -1,454.68 1,264.85
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 103.75 226.45 281.79 -1,603.21 1,063.84
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.15 0.18 -1.05 0.70
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 923.12 183.69 917.58 1,715.15 -490.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 21.09 46.64 54.92 -316.01 -3,218.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -12.36 -125.16 -153.55 -83.59 5,238.21
  เงินสดสุทธิ 931.86 105.16 818.94 1,315.54 1,530.07
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.75 -29.32 5.01 -22.89
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.31 -11.45 3.11 -9.19
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.91 15.81 9.88 -56.10

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A -100.00 -22.76 305.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -54.18 -65.99 N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  H 26 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562
  NP 24 ต.ค. 2560 08 ม.ค. 2562

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น