สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GJS บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.38 0.58 / 0.08 10.10 0.71 24,467.65 9,685.11 11,973.53 1,423.48 6.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2564 17:08   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2564 17:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10 ส.ค. 2564 17:08   รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564
10 ส.ค. 2564 17:07   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
22 มิ.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2267-8222
เบอร์โทรสาร 0-2267-9048
URL www.gjsteel.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 5/1/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/07/2539
ราคา IPO (บาท) 16.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.96 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 6.90 : ใหม่ 0.96 @ 22/03/2562

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 2. เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน 3. เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 01 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.71% 10,957 30.91% 11,175
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 56.23% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.30% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.57 7.34 8.98
  20 วัน 18.75 15.59 16.25
  60 วัน 18.75 7.90 11.59
  120 วัน 52.00 23.49 46.66
  YTD 137.50 26.75 110.20
  P/E (X) 10.10 8.23 20.92
  P/BV (X) 0.71 1.09 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.52 0.49 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED 10,310,359,336 40.45
  2. บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 2,122,427,209 8.33
  3. NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 1,988,214,549 7.80
  4. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 1,881,648,600 7.38
  5. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT 1,275,806,659 5.01
  6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 454,111,692 1.78
  7. น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 451,000,100 1.77
  8. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 412,500,000 1.62
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 394,344,106 1.55
  10. นาย สมชาย ปัดภัย 385,205,058 1.51

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย คนิสร์ สุคนธมาน ประธานคณะบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ยรรยง คุโรวาท กรรมการ
  4. นาย สมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
  5. นาย ริชาร์ด จิม ยี กรรมการ
  6. นาย แอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ
  7. นาย สุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ
  8. นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 25,487.13  25,487.13  25,487.13 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,685.11  4,077.94  3,313.33 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.38  0.16  0.13 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.54  0.49  0.54 
  P/BV (X) 0.71  0.32  0.24 
  P/E (X) 10.10  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 100.63  5.57  7.24 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 51.66  0.61  0.83 
  Beta 1.56  0.82  0.32 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 137.50  23.08  8.33 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว วิมลศรี จงอุดมสมบัติ/บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  นาย อภิชาติ สายะสิต/บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  นางสาว วลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์/บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 443.96 386.14 106.59 424.06 201.03
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 50.73 37.84 27.92 6.20 13.89
  สินค้าคงเหลือ 2,732.60 1,245.29 1,361.36 1,366.61 3,861.39
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,432.27 1,771.72 1,647.45 1,881.95 4,438.34
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12,577.33 12,879.75 12,651.02 13,049.27 13,838.82
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,019.62 13,423.21 13,209.95 13,605.95 14,386.02
  รวมสินทรัพย์ 16,451.89 15,194.93 14,857.41 15,487.90 18,824.36
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 909.41 764.71 617.34 673.50 2,693.66
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,011.29 274.60 311.39 - 180.01
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,485.20 1,488.70 1,327.34 1,038.00 4,349.58
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 247.19 917.24 869.55 1,155.66 1,257.12
  รวมหนี้สิน 2,732.38 2,405.95 2,196.89 2,193.66 5,606.71
  ทุนจดทะเบียน 27,600.83 27,600.83 27,600.82 27,600.82 129,298.35
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 24,467.65 24,467.65 24,467.65 24,467.65 96,104.09
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -9,667.49 -9,667.49 -9,667.49 -9,667.49 -61,757.36
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,390.33 -2,320.86 -2,449.32 -1,815.60 -21,438.76
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 13,719.51 12,788.98 12,660.52 13,294.25 13,217.66
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 8,197.88 5,448.00 11,379.23 12,922.81 29,909.76
  รายได้อื่น 28.94 35.83 99.31 129.23 164.10
  รวมรายได้ 8,226.82 5,483.82 11,478.54 13,052.04 30,073.86
  ต้นทุน 6,517.48 5,583.90 11,291.91 13,627.82 29,467.12
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 463.58 322.96 662.32 717.83 862.07
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 6,980.73 5,839.28 11,870.65 14,272.85 30,540.56
  EBITDA 1,423.48 -94.42 249.75 -30.41 632.88
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 255.48 282.19 603.73 974.47 993.59
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1,168.00 -376.62 -353.98 -1,004.88 -360.71
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,058.99 -505.26 -605.26 -1,352.57 -835.95
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 -0.02 -0.02 -0.06 -0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 458.57 133.38 -17.22 365.28 834.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -50.12 -53.25 -112.54 2.81 -80.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -71.29 -118.38 -187.71 -144.14 -1,130.84
  เงินสดสุทธิ 337.16 -38.25 -317.46 223.96 -377.06
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.38 1.19 1.24 1.81
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.24 -10.05 -4.66 -10.20
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.52 -6.86 -2.33 -5.86
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.19 0.17 0.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.90 0.69 0.76 0.76
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.50 -2.49 0.77 -5.46
  EBIT Margin (%) 14.20 -6.87 -3.08 -7.70
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.87 -9.21 -5.27 -10.36

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  26 เม.ย. 2562 XR 11,559,004,163 25,487,133,396 0.96

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 50.48 -25.64 -11.94 -56.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 16.72 -26.92 -17.14 -53.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 50.02 -26.14 -12.06 -56.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 19.55 -25.82 -16.83 -53.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 319.04 199.28 667.04 1,286.56
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1.14 1.83 0.55 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.15 6.80 8.28 5.21
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 59.38 53.69 44.09 70.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 19.65 11.86 17.50 8.09
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 18.57 30.79 20.86 45.09
  วงจรเงินสด (วัน) 41.95 24.74 23.77 25.20


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้