สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GIFT บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.96 4.52 / 1.85 N/A 2.23 330.81 1,310.01 1,044.25 -11.43 -47.76
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ธ.ค. 2564 17:57   ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในหน้าหนังสือพิมพ์
01 ธ.ค. 2564 07:00   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 พ.ย. 2564 17:06   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2564 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2564 17:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9/8 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
เบอร์โทรศัพท์ 0-2888-6800
เบอร์โทรสาร 0-2888-7200
URL www.gratitudeinfinite.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/06/2554
ราคา IPO (บาท) 1.92 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/08/2559
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

  ลักษณะธุรกิจ
  GIFT ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Chemical Ingredient) สำหรับ1.กลุ่มธุรกิจ HPC (Home care ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือน, Personal Care ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย, Cosmetic ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) 2.กลุ่มธุรกิจ FBS (Foods ผลิตภัณฑ์อาหาร, Beverage ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, Supplement ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)3.กลุ่มธุรกิจ TC (Traditional Medicine ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ, Conventional Medicine ผลิตภัณฑ์ยา แผนปัจจุบัน)4.กลุ่มธุรกิจ PC (Plastics ผลิตภัณฑ์พลาสติก, Coating ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2564 09 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.15% 1,769 40.54% 1,889
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 08/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.23% (ณ วันที่ 08/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.76 1.97 1.55
  20 วัน 51.15 59.93 51.87
  60 วัน 67.80 71.59 70.09
  120 วัน 78.38 87.94 77.77
  YTD 88.57 77.19 68.88
  P/E (X) N/A 7.18 20.21
  P/BV (X) 2.23 1.09 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.18 0.22 1.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) 221,596,466 66.99
  2. น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร 13,745,300 4.16
  3. นาง กนกอร บดินทร์รัตน 8,842,100 2.67
  4. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี 5,331,500 1.61
  5. นาย วริศ โพธิ์อบ 4,070,091 1.23
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,779,036 1.14
  7. บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด 2,687,900 0.81
  8. นาย พรชัย ตนุภัทรชัย 2,567,300 0.78
  9. นาย วรวิทย์ เจริญก่อบุญมา 2,053,100 0.62
  10. นาง ธันยนันท์ เรืองไชย 1,850,000 0.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วิษณุ มีอยู่ กรรมการ
  4. นาย วิรัช สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  5. นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  6. นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  7. นาย กันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. ดลกณิศ เต็งอำนวย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. สิรัสวดี สุทธิวรพันธ์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 330.81  412.81  412.81 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,310.01  866.90  949.47 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.96  2.10  2.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.77  1.85  1.96 
  P/BV (X) 2.23  1.13  1.17 
  P/E (X) N/A  13.78  8.54 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 218.20  63.42  30.86 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 10.35  2.68  1.21 
  Beta 0.57  0.56  0.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 88.57  -8.70  -38.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.26  N/A  8.70 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.74 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.05 บาท 17 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.20 บาท 30 เม.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว อริสา ชุมวิสูตร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 296.17 222.89 254.49 386.83 393.33
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 68.40 83.03 71.61 177.20 202.20
  สินค้าคงเหลือ 13.12 61.14 27.02 114.64 178.93
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 378.53 374.47 355.63 682.58 780.81
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 90.11 176.44 173.97 184.74 182.67
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 238.08 330.85 294.91 328.62 275.38
  รวมสินทรัพย์ 616.61 705.31 650.54 1,011.20 1,056.19
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 0.66 56.33 23.04 148.14 183.25
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 26.55 26.51 14.66 41.59 77.09
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 28.10 87.68 40.92 206.90 275.63
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2.30 5.22 2.98 10.45 6.68
  รวมหนี้สิน 30.40 92.90 43.90 217.36 282.31
  ทุนจดทะเบียน 372.03 454.03 454.03 454.03 454.03
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 330.81 412.81 412.81 412.81 412.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 151.78 151.78 151.78 151.78 151.78
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 110.31 338.16 333.50 312.62 282.69
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - 266.76 266.76 54.18 53.11
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -6.69 -23.56 -24.67 -29.19 -20.58
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -1.17 -1.17 -1.16 -1.16 -1.16
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 586.21 612.42 606.65 793.84 773.58
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.29
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 112.80 362.74 415.26 732.91 783.07
  รายได้อื่น 3.04 4.25 6.96 7.50 6.87
  รวมรายได้ 115.84 366.99 422.22 740.41 789.94
  ต้นทุน 111.46 297.39 351.20 524.19 594.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 22.11 38.80 47.83 77.12 67.37
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 133.57 336.18 404.63 601.31 662.01
  EBITDA -11.43 41.10 30.67 150.68 141.59
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 6.14 9.88 12.61 9.54 9.97
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -17.57 31.23 18.06 141.13 131.61
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -18.15 23.60 11.71 110.09 102.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 0.07 0.03 0.27 0.26
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 23.58 144.40 179.07 167.48 103.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 58.87 -0.62 32.13 -56.58 -10.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -40.77 -307.71 -343.54 -117.40 1.74
  เงินสดสุทธิ 41.68 -163.94 -132.34 -6.51 95.05
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 13.47 4.27 8.69 3.30
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.01 7.22 1.67 14.05
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.65 7.58 2.17 13.65
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.05 0.15 0.07 0.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.26 0.64 0.51 0.72
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 1.19 18.02 15.43 28.48
  EBIT Margin (%) -15.17 8.51 4.28 19.06
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -15.66 6.43 2.77 14.87

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -68.90 -33.75 -43.34 -6.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -62.52 -24.46 -33.00 -11.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -68.43 -33.59 -42.97 -6.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -60.27 -24.88 -32.71 -9.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -71.66 -89.36 7.73

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.18 4.17 3.34 3.86
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 167.16 87.58 109.35 94.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.45 4.00 4.96 3.57
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 82.00 91.33 73.61 102.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.23 10.37 12.49 8.83
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58.59 35.20 29.23 41.32
  วงจรเงินสด (วัน) 190.57 143.71 153.73 155.36


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้