สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GIFT บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.40 4.70 / 2.20 9.18 1.26 412.81 990.75 902.51 75.46 6.22
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ก.ย. 2562 17:01   ยกเลิกรายการเกี่ยวโยงกันในการซื้อที่ดินเป็นสินทรัพย์เพื่อขยายพื้นที่สำนักงานในอนาคต
06 ส.ค. 2562 17:07   รายงานรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับทรัพย์สิน(แก้ไข)
05 ส.ค. 2562 18:53   รายงานรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
05 ส.ค. 2562 18:26   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
05 ส.ค. 2562 18:26   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9/8 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
เบอร์โทรศัพท์ 0-2888-6800
เบอร์โทรสาร 0-2888-7200
URL www.gratitudeinfinite.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/06/2554
ราคา IPO (บาท) 1.92 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/08/2559
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

  ลักษณะธุรกิจ
  GIFT ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Chemical Ingredient) สำหรับ1.กลุ่มธุรกิจ HPC (Home care ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือน, Personal Care ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย, Cosmetic ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) 2.กลุ่มธุรกิจ FBS (Foods ผลิตภัณฑ์อาหาร, Beverage ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, Supplement ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)3.กลุ่มธุรกิจ TC (Traditional Medicine ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ, Conventional Medicine ผลิตภัณฑ์ยา แผนปัจจุบัน)4.กลุ่มธุรกิจ PC (Plastics ผลิตภัณฑ์พลาสติก, Coating ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.54% 1,796 40.80% 2,009
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.95% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.50% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.44 3.18 -0.90
  20 วัน -24.05 -21.04 -24.54
  60 วัน -28.99 -9.18 -25.45
  120 วัน -37.82 -19.01 -38.15
  YTD -35.83 -10.45 -38.67
  P/E (X) 9.18 10.08 18.65
  P/BV (X) 1.26 1.03 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.41 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) 221,596,466 53.68
  2. นาง กนกอร บดินทร์รัตน 19,420,000 4.70
  3. น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร 16,488,700 3.99
  4. บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) 12,000,000 2.91
  5. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี 11,709,700 2.84
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 7,868,400 1.91
  7. นาย ฉัตรชัย วิศวจรรยา 6,627,400 1.61
  8. นาย วัชระ แก้วสว่าง 6,400,000 1.55
  9. นาย วิชัย เสริมทวีทรัพย์ 5,704,000 1.38
  10. นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ 4,650,900 1.13

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย วิษณุ มีอยู่ กรรมการ
  4. นาย การุณ ศรีวิจิตรานนท์ กรรมการ
  5. นาย วิรัช สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  6. นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  7. น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  8. น.ส. ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  9. นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ
  10. นาย กันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. น.ส. ดลกณิศ เต็งอำนวย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. น.ส. สิรัสวดี สุทธิวรพันธ์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 412.81  412.81  341.73 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 990.75  1,543.92  1,612.98 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.40  3.74  4.72 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.90  1.95  1.92 
  P/BV (X) 1.26  1.89  2.63 
  P/E (X) 9.18  15.12  14.77 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.52  40.72  263.98 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.55  3.48  20.93 
  Beta 0.14  0.58  1.86 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -35.83  -20.76  21.03 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.33  5.67  2.53 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.77  0.86  0.37 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.20 บาท 30 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.2059 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.135 บาท 17 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว อริสา ชุมวิสูตร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 300.65 444.60 393.33 298.28 299.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 178.73 198.28 202.20 226.07 179.06
  สินค้าคงเหลือ 146.36 185.22 178.93 129.07 128.48
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 630.00 837.77 780.81 657.31 613.39
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 178.48 184.89 182.67 188.41 114.22
  รวมสินทรัพย์ 974.19 1,091.88 1,056.19 939.05 845.08
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 58.83 58.61 77.09 54.56 57.17
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.52 0.64 0.65 0.62 0.77
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 203.16 308.99 275.63 253.22 273.43
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8.95 6.43 6.68 6.21 11.95
  รวมหนี้สิน 212.11 315.42 282.31 259.43 285.38
  ทุนจดทะเบียน 454.03 454.03 454.03 454.03 454.03
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 412.81 412.81 412.81 341.73 302.69
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 151.78 151.78 151.78 80.70 41.65
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -1.17 - -1.16 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 257.56 232.97 282.69 265.49 197.96
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 54.18 - 53.11 - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 761.78 776.17 773.58 679.56 559.70
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.30 0.30 0.29 0.06 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 358.12 384.96 783.07 747.91 752.47
  รายได้อื่น 5.79 4.91 10.56 17.13 32.56
  รวมรายได้ 363.91 389.86 793.63 765.04 785.02
  ต้นทุนขาย 258.19 288.62 594.47 560.77 582.28
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 34.98 34.23 67.37 69.07 63.61
  รวมค่าใช้จ่าย 293.18 322.85 662.01 629.85 647.94
  EBITDA 75.46 72.03 141.59 145.16 146.52
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4.73 5.01 9.97 9.97 9.44
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 70.73 67.01 131.61 135.19 137.08
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 55.03 52.47 102.19 105.66 105.74
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.15 0.26 0.33 0.35
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 94.24 29.39 103.58 47.83 103.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -49.12 12.96 -10.26 -76.73 -0.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -137.80 103.96 1.74 27.74 -16.09
  เงินสดสุทธิ -92.68 146.32 95.05 -1.16 86.97
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.10 2.71 2.83 2.60
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.62 15.30 14.07 17.05
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.10 13.49 13.19 15.15
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.28 0.41 0.36 0.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.74 0.79 0.80 0.86
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.90 25.03 24.08 25.02
  EBIT Margin (%) 19.44 17.19 16.58 17.67
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.12 13.46 12.88 13.81

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.97 4.54 4.70 -0.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -10.54 3.55 6.01 -3.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.66 1.74 3.74 -2.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -9.19 3.07 5.11 -2.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 4.87 -2.94 -3.28 -0.07

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.01 3.84 3.66 3.69
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 90.98 94.96 99.81 98.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.40 3.64 3.86 4.35
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 107.28 100.34 94.55 83.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.61 10.03 9.03 10.04
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 38.00 36.39 40.42 36.36
  วงจรเงินสด (วัน) 160.27 158.92 153.95 146.31


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น