สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.95 13.90 / 4.32 N/A 0.87 9,724.83 8,138.15 9,399.47 295.38 11.46
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ต.ค. 2563 18:01   การแต่งตั้งประธานกรรมการ
30 ก.ย. 2563 17:38   การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
25 ก.ย. 2563 13:05   แจ้งกรณีบริษัทถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง
19 ส.ค. 2563 17:57   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
05 ส.ค. 2563 17:21   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-7300
เบอร์โทรสาร 0-2558-7301
URL http://www.ggcplc.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 07/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/05/2560
ราคา IPO (บาท) 11.20 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 9.50 @ 04/07/2562

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์ คือ เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้หลายประเภท

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 พ.ค. 2563 04 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.69% 5,918 27.68% 6,959
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.02% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 37.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.48% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -9.14 -6.12 -6.95
  20 วัน -8.09 -8.90 -4.00
  60 วัน -22.06 -8.37 -12.85
  120 วัน -0.62 -0.93 3.32
  YTD -36.90 -12.32 -17.86
  P/E (X) N/A 142.64 20.95
  P/BV (X) 0.87 0.82 1.38
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.40 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,980 72.29
  2. นาย สำเริง มนูญผล 25,010,000 2.44
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,384,162 1.21
  4. นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 10,999,400 1.07
  5. นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 7,500,000 0.73
  6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,445,800 0.63

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ
  2. นาย สุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการ
  4. นาย กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาง กรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ กรรมการอิสระ
  7. นาย อภิชาต จงสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ
  9. นาย สุพิชญ์ สุวกูล กรรมการอิสระ
  10. พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,023.67  1,023.67  1,023.67 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,138.15  12,898.20  10,083.12 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.95  12.60  9.85 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.12  9.24  9.05 
  P/BV (X) 0.87  1.36  1.09 
  P/E (X) N/A  37.33  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 63.35  40.00  105.21 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 31.19  19.29  55.98 
  Beta 1.59  1.56  1.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -36.90  27.92  -35.62 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.40  N/A  3.55 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.44  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.20 บาท 23 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.15 บาท 09 ต.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.20 บาท 25 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย มงคล สมผล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,896.15 3,535.43 2,310.82 2,387.01 2,422.23
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,247.83 928.72 1,425.86 1,246.88 1,841.62
  สินค้าคงเหลือ 1,614.96 1,430.82 1,596.17 1,489.98 2,778.11
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,659.69 6,496.78 6,711.88 6,714.28 8,962.57
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,272.86 4,839.90 4,763.98 5,103.14 4,704.52
  รวมสินทรัพย์ 12,495.78 12,667.30 12,931.33 13,084.46 14,534.82
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 560.26 589.95 953.43 740.62 410.04
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 598.76 393.36 446.68 341.71 283.73
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,456.89 1,315.77 1,849.87 1,535.11 1,290.28
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,700.57 1,643.66 1,433.32 1,841.68 2,171.36
  รวมหนี้สิน 3,157.47 2,959.44 3,283.19 3,376.79 3,461.64
  ทุนจดทะเบียน 10,236.67 10,236.67 10,236.67 10,483.33 10,483.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 9,724.83 9,724.83 9,724.83 10,236.67 10,236.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 89.24 89.24 89.24 219.07 219.07
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -471.62 -102.08 -161.80 -743.93 621.58
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,338.31 9,707.86 9,648.14 9,707.67 11,073.18
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 9,157.45 6,105.36 13,054.74 16,224.59 19,472.37
  รายได้อื่น 45.40 92.53 134.18 152.97 82.27
  รวมรายได้ 9,251.30 6,229.73 13,218.38 16,479.60 19,641.37
  ต้นทุนขาย 8,893.15 5,722.40 12,296.91 15,138.59 18,218.84
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 366.46 430.81 832.48 779.28 723.51
  รวมค่าใช้จ่าย 9,293.83 6,187.76 12,923.19 17,925.15 19,031.41
  EBITDA 295.38 284.02 808.83 -924.44 1,174.88
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 337.91 242.05 513.64 521.11 564.92
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -42.52 41.97 295.19 -1,445.55 609.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -105.10 0.19 94.02 -1,160.77 520.94
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.10 0.00 0.09 -1.13 0.56
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -134.40 660.19 624.75 1,039.42 2,095.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 221.86 693.69 -143.49 -509.53 -2,464.33
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -500.52 -204.53 -563.06 -558.89 2,263.78
  เงินสดสุทธิ -413.06 1,149.34 -81.80 -29.01 1,895.26
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.88 4.94 3.63 4.37
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.12 6.69 0.97 -11.17
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.67 3.42 2.27 -10.47
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.34 0.30 0.34 0.35
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.29 1.07 1.02 1.19
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 2.89 6.27 5.81 6.69
  EBIT Margin (%) -0.46 0.67 2.23 -8.77
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.14 0.00 0.71 -7.04

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  02 มิ.ย. 2560 PP 37,000,000 1,023,666,700 10.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 49.99 -31.15 -19.54 -16.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 55.41 -32.65 -18.77 -16.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 48.50 -30.91 -19.79 -16.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 50.20 -43.01 -27.90 -5.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.80 12.28 9.77 10.51
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 24.66 29.72 37.36 34.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.16 8.36 7.97 7.09
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 35.94 43.64 45.80 51.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 26.90 15.11 14.52 26.31
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 13.57 24.16 25.14 13.87
  วงจรเงินสด (วัน) 47.03 49.20 58.02 72.32


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น