สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET100
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
15.70 19.00 / 11.50 38.95 1.48 10,236.67 16,071.57 17,898.74 756.39 17.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ม.ค. 2561 17:18   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( แบบ F24-1)
20 ธ.ค. 2560 17:20   แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
20 ธ.ค. 2560 17:20   แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
06 ธ.ค. 2560 12:38   กำหนดวันหยุดประเพณี ประจำปี 2561
24 พ.ย. 2560 12:35   แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-7300
เบอร์โทรสาร 0-2558-7301
URL http://www.ggcplc.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 07/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/05/2560
ราคา IPO (บาท) 11.20 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์ คือ เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้หลายประเภท

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 เม.ย. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.75% 6,217
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.21% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 37.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.40% (ณ วันที่ 18/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.61 1.20 1.68
  20 วัน -8.19 -16.76 -13.01
  60 วัน -6.55 -21.12 -12.29
  120 วัน 18.05 -13.88 1.97
  YTD 2.61 -6.70 -1.09
  P/E (X) 38.95 12.92 19.74
  P/BV (X) 1.48 1.93 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.49 0.49 0.54

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,980 72.29
  2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,194,800 0.90
  3. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 8,911,100 0.87
  4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,812,700 0.86
  5. นาย สมิทธ์ จึงทรัพย์ไพศาล 6,847,400 0.67
  6. นาย พิชิต ชินวิทยากุล 5,800,000 0.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการ
  2. นาย จิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ กรรมการ
  4. นาย ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ กรรมการ
  5. นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการ
  6. นาย สุพิชญ์ สุวกูล กรรมการ
  7. พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ กรรมการอิสระ
  8. นาง กรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย อภิชาต จงสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,023.67  1,023.67 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 16,071.57  15,662.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 15.70  15.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.59  10.59 
  P/BV (X) 1.48  1.45 
  P/E (X) 38.95  37.96 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.08  302.54 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 134.81  272.91 
  Beta 1.16  1.25 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.61  36.61 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.15 บาท 07 ก.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,837.00 527.72
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,356.56 1,510.43
  สินค้าคงเหลือ 3,694.09 4,374.39
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,070.63 6,646.25
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,582.69 4,166.49
  รวมสินทรัพย์ 14,500.59 11,631.43
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 60.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 541.02 711.68
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 258.32 233.59
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,367.58 1,275.75
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,296.59 2,432.72
  รวมหนี้สิน 3,664.17 3,708.47
  ทุนจดทะเบียน 10,483.33 10,483.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 10,236.67 7,400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 219.07 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -4.13 -4.13
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 384.81 527.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,836.41 7,922.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 14,253.11 17,200.05
  รายได้อื่น 49.73 87.42
  รวมรายได้ 14,364.28 17,391.94
  ต้นทุนขาย 13,446.03 15,715.76
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 509.52 617.79
  รวมค่าใช้จ่าย 14,029.34 16,334.00
  EBITDA 756.39 1,603.26
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 421.45 545.32
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 334.94 1,057.94
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 270.27 936.90
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.30 1.27
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,211.66 -123.41
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,302.72 -754.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,399.75 367.23
  เงินสดสุทธิ 1,308.69 -510.91
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.63
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.33
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.08
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.32
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 5.66
  EBIT Margin (%) 2.33
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.88

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  02 มิ.ย. 2560 PP 37,000,000 1,023,666,700 10.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.01
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 26.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.85
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 75.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 33.14
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 11.01
  วงจรเงินสด (วัน) 90.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น