สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
sSET
CG Report:   *
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
13.40 13.50 / 9.30 13.95 1.36 9,724.83 13,717.13 14,575.02 999.97 8.34
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ม.ค. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565
19 ม.ค. 2565 17:22   การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และกรรมการเฉพาะเรื่อง
05 ม.ค. 2565 18:44   รายงานการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)
04 ม.ค. 2565 12:50   กรรมการลาออก
05 พ.ย. 2564 17:08   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-7300
เบอร์โทรสาร 0-2558-7301
URL http://www.ggcplc.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 07/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/05/2560
ราคา IPO (บาท) 11.20 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 9.50 @ 04/07/2562

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์ คือ เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้หลายประเภท

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มี.ค. 2564 20 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.70% 5,442 27.69% 5,918
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.65% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 37.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.29% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.52 6.14 2.74
  20 วัน 18.58 14.38 16.40
  60 วัน 3.08 8.10 2.50
  120 วัน 27.62 16.67 18.98
  YTD 18.58 16.08 18.93
  P/E (X) 13.95 7.60 20.74
  P/BV (X) 1.36 1.15 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.35 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 739,999,980 72.29
  2. นาย สำเริง มนูญผล 54,195,900 5.29
  3. นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 14,199,400 1.39
  4. นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 8,200,000 0.80
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,980,430 0.68
  6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,445,800 0.63
  7. น.ส. พรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย 4,500,000 0.44
  8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,800,000 0.37
  9. นาย ชวิน ตั้งคารวคุณ 3,500,000 0.34
  10. นาย ไพรัช อำมฤตโชติ 3,490,000 0.34

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ
  2. นาย ไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย วริทธิ์ นามวงษ์ กรรมการ
  4. นาย กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาง กรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ กรรมการอิสระ
  7. พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
  8. นาย สราวุธ เบญจกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการอิสระ
  10. นาย สุพิชญ์ สุวกูล กรรมการอิสระ
  11. พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,023.67  1,023.67  1,023.67 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,717.13  11,567.43  9,622.47 
  ราคา (บาท/หุ้น) 13.40  11.30  9.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.82  9.82  9.22 
  P/BV (X) 1.36  1.15  1.02 
  P/E (X) 13.95  11.76  51.78 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.20  32.05  68.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 11.31  14.87  27.37 
  Beta 0.88  0.85  1.53 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 18.58  20.21  -25.40 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.61  3.10  3.72 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.36  0.36  1.10 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.35 บาท 21 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.20 บาท 23 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.15 บาท 09 ต.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย มงคล สมผล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,103.68 2,095.32 1,742.49 2,310.82 2,387.01
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,872.60 1,620.67 1,921.68 1,712.49 1,423.09
  สินค้าคงเหลือ 1,794.73 1,300.53 2,002.72 1,596.17 1,489.98
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,088.44 5,537.04 6,127.15 6,711.88 6,714.28
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,305.24 4,588.22 5,165.62 4,763.98 5,103.14
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,925.86 7,084.44 7,112.02 6,219.46 6,370.17
  รวมสินทรัพย์ 13,014.30 12,621.49 13,239.17 12,931.33 13,084.46
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,273.21 894.63 1,187.09 1,403.19 1,193.40
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 628.84 472.50 565.84 441.00 337.50
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,040.50 1,499.52 1,886.38 1,849.87 1,535.11
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 921.07 1,683.87 1,359.67 1,433.32 1,841.68
  รวมหนี้สิน 2,961.57 3,183.39 3,246.05 3,283.19 3,376.79
  ทุนจดทะเบียน 9,724.83 9,724.83 9,724.83 10,236.67 10,483.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 9,724.83 9,724.83 9,724.83 9,724.83 10,236.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 89.24 89.24 89.24 89.24 219.07
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 242.79 -371.85 183.19 -161.80 -743.93
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,052.73 9,438.09 9,993.13 9,648.14 9,707.67
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 14,761.68 13,006.71 18,202.53 13,054.74 16,224.59
  รายได้อื่น 24.87 31.29 40.18 67.51 95.62
  รวมรายได้ 14,791.63 13,054.71 18,261.85 13,172.25 16,368.04
  ต้นทุน 13,832.61 12,491.17 16,860.03 12,296.91 15,138.59
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 545.71 584.63 775.92 832.48 779.28
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 14,378.32 13,075.80 17,697.61 12,903.22 17,921.44
  EBITDA 999.97 579.31 1,327.27 808.83 -924.44
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 524.01 506.68 683.25 513.64 521.11
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 475.96 72.63 644.02 295.19 -1,445.55
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 417.89 -5.32 560.14 94.02 -1,160.77
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.41 -0.01 0.55 0.09 -1.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,207.74 357.52 391.69 624.75 1,039.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -130.84 -29.31 -152.27 -143.49 -509.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -735.37 -545.48 -806.79 -563.06 -558.89
  เงินสดสุทธิ 341.53 -217.27 -567.37 -81.80 -29.01
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.98 3.69 3.25 3.63
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.09 1.97 5.70 0.97
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.17 3.19 4.92 2.27
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.34 0.32 0.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.56 1.35 1.40 1.01
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.29 3.96 7.38 5.81
  EBIT Margin (%) 3.22 0.56 3.53 2.24
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.83 -0.04 3.07 0.71

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 13.49 41.17 39.43 -19.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 10.74 42.82 37.11 -18.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 13.30 40.41 38.64 -19.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.96 39.85 37.16 -28.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 495.75 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.28 12.62 10.02 8.33
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 29.72 28.92 36.44 43.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.76 10.35 9.37 7.97
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 31.04 35.26 38.96 45.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 20.35 18.78 13.02 9.47
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 17.94 19.44 28.04 38.54
  วงจรเงินสด (วัน) 42.82 44.74 47.35 51.10


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
    * บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้