สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GEL บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.26 0.31 / 0.07 N/A 0.39 4,588.20 1,403.45 3,643.03 -17.76 -37.48
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 พ.ย. 2563 18:36   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
16 พ.ย. 2563 20:30   การลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) และการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
16 พ.ย. 2563 19:58   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 19:57   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 19:57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2501-1055, 0-2501-2462-7, 0-2501-2020
เบอร์โทรสาร 0-2501-2134, 0-2501-2468
URL www.gel.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/9/1962 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/03/2534
ราคา IPO (บาท) 120.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.85 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 30.00 : ใหม่ 0.85 @ 26/09/2557

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 09/10/2546
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลัก คือ ผลิตวัสดุก่อสร้าง, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ไร้คาน พื้นกึ่งสำเร็จรูปอัลฟ่าทรัส และปูนซีเมนต์พิเศษเด็นก้า

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มิ.ย. 2563 25 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
82.96% 8,595 86.56% 9,650
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.83% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.45% (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -0.74 0.57
20 วัน - -4.03 -1.02
60 วัน 52.94 29.32 23.61
120 วัน 36.84 32.90 22.20
YTD - -4.50 -3.48
P/E (X) N/A 15.63 29.96
P/BV (X) 0.39 1.60 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.23 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 917,658,400 17.00
2. นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย 269,000,000 4.98
3. นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 249,722,100 4.63
4. นาย ประสิทธิ์ วิตนากร 155,600,008 2.88
5. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 145,118,900 2.69
6. น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 142,500,000 2.64
7. นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 116,733,300 2.16
8. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 99,237,500 1.84
9. น.ส. พรนที สมพงษ์ชัยกุล 84,797,100 1.57
10. นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ 68,857,400 1.28

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย โสภณ ผลประสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
4. นาย วุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการ
5. นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาง พรรณี จารุสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย วิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,397.88  5,397.88  5,397.88 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,403.45  1,403.45  809.68 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.26  0.26  0.15 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.67  0.67  0.75 
P/BV (X) 0.39  0.39  0.20 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.77  26.81  16.66 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.38  1.04  0.83 
Beta 0.82  0.84  0.97 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  73.33  -46.43 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์/บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช/บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 36.63 2.23 10.22 38.43 29.76
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 278.34 396.36 359.77 438.83 425.22
สินค้าคงเหลือ 345.89 503.89 430.91 602.05 477.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 760.11 1,009.27 913.99 1,175.83 972.69
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,963.68 2,948.00 2,924.10 2,929.89 2,560.59
รวมสินทรัพย์ 5,889.47 6,143.75 5,885.03 6,724.09 6,229.08
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 596.21 542.47 593.53 292.74 40.68
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 550.30 502.04 456.10 624.66 470.90
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 113.71 225.38 190.79 193.76 433.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,370.85 1,352.34 1,316.10 1,225.43 1,059.86
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 893.15 733.50 760.58 852.65 305.52
รวมหนี้สิน 2,264.00 2,085.84 2,076.68 2,078.08 1,365.38
ทุนจดทะเบียน 4,588.20 4,588.20 4,588.20 4,588.20 4,588.20
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,588.20 4,588.20 4,588.20 4,588.20 4,588.20
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 71.13 71.13 71.13 71.13 71.13
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 49.18 49.18 49.18 49.18 49.18
กำไร(ขาดทุน)สะสม -479.32 -176.72 -308.81 -32.52 116.02
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,613.26 4,033.34 3,788.27 4,613.88 4,828.97
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 12.21 24.57 20.08 32.13 34.74
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 1,167.40 1,623.80 2,034.44 1,948.01 1,762.47
รายได้อื่น 35.00 47.93 57.63 73.17 26.62
รวมรายได้ 1,202.40 1,671.73 2,092.07 2,029.69 1,789.09
ต้นทุนขาย 1,172.99 1,562.37 2,004.25 1,913.98 1,607.03
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 116.87 177.88 243.50 193.27 175.38
รวมค่าใช้จ่าย 1,324.50 1,776.50 2,310.80 2,131.06 1,893.18
EBITDA -17.76 -26.84 -106.28 -23.96 -43.03
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 104.34 77.93 112.46 77.40 61.07
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -122.10 -104.77 -218.74 -101.36 -104.10
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -166.69 -144.20 -272.91 -149.60 -105.45
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 -0.03 -0.05 -0.03 -0.02
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 183.09 -92.93 -102.85 -175.27 41.53
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -104.27 -29.88 -50.20 -294.42 -361.78
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -52.23 86.58 124.81 478.37 291.49
เงินสดสุทธิ 26.60 -36.23 -28.24 8.68 -28.76
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.55 0.75 0.69 0.96
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -7.73 -3.97 -6.50 -3.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.92 -1.76 -3.47 -1.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.63 0.52 0.55 0.45
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.27 0.35 0.33 0.31
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -0.48 3.78 1.48 1.75
EBIT Margin (%) -10.15 -6.27 -10.46 -4.99
อัตรากำไรสุทธิ (%) -13.86 -8.63 -13.04 -7.37

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -28.11 18.46 4.44 10.53
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -24.92 14.42 4.72 19.10
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -28.07 16.58 3.07 13.45
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -25.44 16.40 8.43 12.56
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.68 5.78 5.10 4.51
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 78.03 63.13 71.64 80.95
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.80 3.73 3.88 3.55
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 96.04 97.81 94.06 102.90
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.07 4.01 3.71 3.49
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 118.93 91.01 98.41 104.46
วงจรเงินสด (วัน) 55.14 69.93 67.29 79.39


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น