สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GEL บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.41 0.58 / 0.23 N/A 0.52 4,588.20 2,213.13 4,786.03 104.30 30.70
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ม.ค. 2565 19:25   รายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี (เพิ่มเติม)
07 ม.ค. 2565 08:58   รายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
01 ธ.ค. 2564 18:34   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565
15 พ.ย. 2564 17:28   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการบริษัทที่ลาออกและแจ้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท
15 พ.ย. 2564 17:15   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2501-1055, 0-2501-2462-7, 0-2501-2020
เบอร์โทรสาร 0-2501-2134, 0-2501-2468
URL www.gel.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/9/1962 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/03/2534
ราคา IPO (บาท) 120.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.85 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 30.00 : ใหม่ 0.85 @ 26/09/2557

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 09/10/2546
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลัก คือ ผลิตวัสดุก่อสร้าง, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ไร้คาน พื้นกึ่งสำเร็จรูปอัลฟ่าทรัส และปูนซีเมนต์พิเศษเด็นก้า

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2564 01 มิ.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
82.50% 8,519 82.96% 8,595
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.42% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.29% (ณ วันที่ 21/01/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -4.65 -1.80 -3.50
20 วัน 2.50 2.34 0.61
60 วัน -2.38 2.22 -2.93
120 วัน 20.59 29.02 12.43
YTD 5.13 6.49 5.44
P/E (X) N/A 11.26 20.74
P/BV (X) 0.52 1.41 1.78
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.49 0.27 1.44

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 942,658,400 17.46
2. นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย 269,000,000 4.98
3. นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 249,722,100 4.63
4. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 240,000,000 4.45
5. นาย ประสิทธิ์ วิตนากร 181,150,008 3.36
6. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 145,118,900 2.69
7. น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 142,700,000 2.64
8. นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 123,500,000 2.29
9. นาย อัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์ 71,000,000 1.32
10. นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ 68,857,400 1.28

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย โสภณ ผลประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นาง วิสัจจา คชเสนา กรรมการ
5. นาย วุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการ
6. นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาง พรรณี จารุสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
21 ม.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,397.88  5,397.88  5,397.88 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,213.13  2,105.17  1,403.45 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.41  0.39  0.26 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.78  0.78  0.67 
P/BV (X) 0.52  0.50  0.39 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 21.18  215.94  26.81 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 34.64  21.32  1.04 
Beta 1.14  0.96  0.84 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.13  50.00  73.33 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19.91 36.63 17.21 10.22 38.43
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 328.21 278.34 405.26 359.77 438.83
สินค้าคงเหลือ 504.23 345.89 307.65 430.91 602.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 971.13 760.11 786.00 913.99 1,175.83
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,131.16 2,963.68 3,129.37 2,924.10 2,929.89
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,843.88 5,129.36 5,427.43 4,971.04 5,548.26
รวมสินทรัพย์ 6,815.00 5,889.47 6,213.44 5,885.03 6,724.09
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 605.21 596.21 603.11 593.53 292.74
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 637.35 550.30 614.97 456.10 624.66
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 119.44 100.15 142.57 190.51 193.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,701.29 1,370.85 1,558.83 1,316.10 1,225.43
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 892.61 893.15 874.52 760.58 852.65
รวมหนี้สิน 2,593.89 2,264.00 2,433.35 2,076.68 2,078.08
ทุนจดทะเบียน 4,588.20 4,588.20 4,588.20 4,588.20 4,588.20
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,588.20 4,588.20 4,588.20 4,588.20 4,588.20
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 71.13 71.13 71.13 71.13 71.13
กำไร(ขาดทุน)สะสม -503.98 -479.32 -457.60 -308.81 -32.52
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 66.85 -566.75 -430.18 -562.24 -12.92
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 49.18 49.18 49.18 49.18 49.18
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,222.19 3,613.26 3,771.55 3,788.27 4,613.88
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -1.09 12.21 8.54 20.08 32.13
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,060.01 1,167.40 1,595.56 2,034.44 1,948.01
รายได้อื่น 7.05 18.99 17.94 32.95 28.15
รวมรายได้ 1,069.50 1,202.17 1,629.36 2,090.92 1,978.72
ต้นทุน 1,007.78 1,172.99 1,563.32 2,004.25 1,913.98
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 162.17 116.87 168.18 243.50 193.27
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,169.95 1,319.91 1,764.44 2,286.15 2,131.06
EBITDA 104.30 -17.76 33.83 -106.28 -23.96
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 113.80 104.34 138.47 112.46 77.40
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -9.50 -122.10 -104.63 -218.74 -101.36
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -55.40 -166.69 -144.75 -272.91 -149.60
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.03 -0.03 -0.05 -0.03
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -34.02 183.09 271.53 -102.85 -175.27
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 124.35 -104.27 -293.30 -50.20 -294.42
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -87.58 -52.23 28.93 124.81 478.37
เงินสดสุทธิ 2.75 26.60 7.16 -28.24 8.68
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.57 0.55 0.50 0.69
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.85 -7.73 -3.83 -6.50
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.13 -3.92 -1.73 -3.47
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 0.62 0.64 0.55
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.27 0.27 0.33
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 4.93 -0.48 2.02 1.48
EBIT Margin (%) -0.89 -10.16 -6.42 -10.46
อัตรากำไรสุทธิ (%) -6.09 -14.52 -9.59 -13.63

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -9.20 -28.11 -21.57 4.44
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -14.08 -24.92 -22.00 4.72
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -11.04 -28.06 -22.07 5.67
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -11.36 -25.40 -22.82 7.28
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.91 4.68 4.17 5.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 74.38 78.03 87.50 71.64
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.29 3.80 4.23 3.88
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 110.97 96.04 86.22 94.06
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.35 3.07 2.92 3.71
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 155.03 118.93 125.04 98.41
วงจรเงินสด (วัน) 30.32 55.14 48.69 67.29


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้