สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GCAP บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.66 3.14 / 1.69 N/A 1.73 150.00 798.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ม.ค. 2565 20:16   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
28 ม.ค. 2565 17:40   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29 ธ.ค. 2564 08:46   รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด
22 ธ.ค. 2564 17:52   แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ
20 ธ.ค. 2564 06:58   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2651-9995
เบอร์โทรสาร 0-2651-9553
URL www.gcapital.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/08/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/12/2556
ราคา IPO (บาท) 2.70 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเงินกู้ยืม สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 08 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  71.01% 2,906 74.74% 2,929
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.08% (ณ วันที่ 28/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.62% (ณ วันที่ 28/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 14.66 22.26 22.48
  20 วัน 18.75 23.21 9.41
  60 วัน 47.78 43.12 32.68
  120 วัน 22.02 8.27 -0.01
  YTD 22.02 26.16 14.64
  P/E (X) N/A 123.57 62.25
  P/BV (X) 1.73 2.67 3.66
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.80 1.89 0.53

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สองน้ำ จำกัด 60,000,000 20.00
  2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 16,191,500 5.40
  3. นาย พรชัย จารุเมธี 11,500,153 3.83
  4. นาย ชินเวศ สารสาส 7,000,000 2.33
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,097,640 1.70
  6. นาย เวคิน อุทารธรรม 5,026,000 1.68
  7. นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์ 4,395,900 1.47
  8. นาง ปริญญา ขันเจริญสุข 4,085,300 1.36
  9. นาย พลภัทร จันทร์วิเมลือง 3,430,000 1.14
  10. นาย วรินทร์ เจษฎาเชษฐ์ 3,400,000 1.13

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ยงยุทธ ตะริโย ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย อนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ณัฐพล สารสาส กรรมการ
  5. นาย อาษา สารสาส กรรมการ
  6. นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พล.ต.ท. พงษ์ศิริ สวนแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 798.00  654.00  507.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.66  2.18  1.69 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.54  1.54  1.73 
  P/BV (X) 1.73  1.42  0.98 
  P/E (X) N/A  N/A  39.86 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 67.62  495.96  237.58 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 25.11  14.59  4.82 
  Beta 0.62  1.09  1.46 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 22.02  28.99  -23.87 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.88  2.29  10.06 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  2.36 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.05 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 07 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.07 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท 12 เม.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ
  เงินสด 46.30 30.23 37.42 254.17 29.13
  เงินลงทุนสุทธิ - - - - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 433.71 539.85 537.70 681.65 479.15
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 433.71 539.85 537.70 681.65 479.15
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 56.77 105.08 96.79 - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.88 10.06 5.16 18.05 22.20
  รวมสินทรัพย์ 1,953.05 2,449.50 2,383.06 2,716.53 2,086.86
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 452.88 435.73 432.81 396.57 358.74
  รวมหนี้สิน 1,491.62 1,930.37 1,867.72 2,167.10 1,738.30
  ทุนจดทะเบียน 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 255.18 255.18 255.18 255.18 105.95
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 56.24 113.96 110.16 144.25 142.61
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 461.42 519.14 515.34 549.43 348.56
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 186.48 251.63 326.70 350.08 303.11
   - รายได้ดอกเบี้ย 180.40 241.51 310.86 335.49 293.16
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก 35.96 55.92 68.93 71.03 64.45
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ 6.08 10.12 15.84 14.59 9.94
   รวมรายได้ 190.87 253.84 330.11 358.63 306.40
  ต้นทุน - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 40.82 30.85 32.19 37.99 33.61
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 91.73 104.09 136.58 133.86 116.26
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 48.93 108.27 149.16 182.86 156.53
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -38.92 0.96 3.90 53.08 54.89
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.13 0.00 0.01 0.19 0.27
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 296.71 173.57 287.71 -342.57 -423.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -12.28 -5.57 -6.43 -34.85 -11.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -275.56 -391.94 -498.04 602.46 413.87
  เงินสดสุทธิ 8.88 -223.95 -216.75 225.04 -20.86
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -7.34 2.41 0.73 11.82
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.08 6.42 5.85 7.61
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.23 3.72 3.62 3.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.12 0.14 0.13 0.15
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -20.39 0.38 1.18 14.80

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ก.พ. 2562 XR 100,000,000 300,000,000 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ -35.70 8.73 -2.95 10.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -97.69 -92.65 -3.29


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 31 ม.ค. 2565 - 18 ก.พ. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้