สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GCAP บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.00 2.16 / 0.99 47.17 1.16 150.00 600.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2564 18:24   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2564
15 ธ.ค. 2563 18:01   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงกฏบัตรกรรมการตรวจสอบ
04 พ.ย. 2563 17:40   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
04 พ.ย. 2563 17:39   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
04 พ.ย. 2563 17:34   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2651-9995
เบอร์โทรสาร 0-2651-9553
URL www.gcapital.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/08/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/12/2556
ราคา IPO (บาท) 2.70 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเงินกู้ยืม สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มิ.ย. 2563 14 ก.พ. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  74.74% 2,929 74.67% 2,400
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.08% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.93% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 16.96 16.38 15.92
  20 วัน 14.29 11.15 8.81
  60 วัน 51.52 25.45 32.09
  120 วัน 25.00 9.18 7.34
  YTD 18.34 14.66 12.46
  P/E (X) 47.17 40.18 77.77
  P/BV (X) 1.16 1.33 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.81 0.24 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สองน้ำ จำกัด 60,000,000 20.00
  2. นาย ชินเวศ สารสาส 12,021,187 4.01
  3. นาย พรชัย จารุเมธี 10,809,153 3.60
  4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 8,016,000 2.67
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,473,659 1.82
  6. นาย เวคิน อุทารธรรม 4,591,000 1.53
  7. นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์ 4,395,900 1.47
  8. นาง ปริญญา ขันเจริญสุข 4,035,300 1.35
  9. นาย นคร ภาณุสิทธิกร 3,782,157 1.26
  10. นาย พลภัทร จันทร์วิเมลือง 3,430,000 1.14

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ยงยุทธ ตะริโย ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ณัฐพล สารสาส กรรมการ
  5. นาย อาษา สารสาส กรรมการ
  6. นาง วิภาดา ตันติประภา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พล.ต.ท. พงษ์ศิริ สวนแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 600.00  507.00  666.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.00  1.69  2.22 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.73  1.73  1.79 
  P/BV (X) 1.16  0.98  1.24 
  P/E (X) 47.17  39.86  10.71 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 47.89  237.58  186.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 16.57  4.82  5.80 
  Beta 1.51  1.46  1.26 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 18.34  -23.87  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.50  10.06  7.51 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.36  2.36  0.82 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 07 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.07 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท 12 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.10 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.09 บาท 25 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 30.23 65.53 254.17 29.13 49.99
  เงินลงทุนสุทธิ 10.96 25.50 21.57 - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 2,135.45 2,145.27 2,275.57 1,934.09 1,423.18
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 2,135.45 2,653.76 2,275.57 1,934.09 1,423.18
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 97.53 - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 105.08 - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10.06 20.24 18.05 22.20 10.05
  รวมสินทรัพย์ 2,449.50 2,419.30 2,716.53 2,086.86 1,561.21
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 455.14 200.00 226.57 258.74 180.00
  รวมหนี้สิน 1,930.37 1,880.87 2,167.10 1,738.30 1,229.54
  ทุนจดทะเบียน 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 150.00 150.00 150.00 100.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 255.18 255.95 255.18 105.95 105.95
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 113.96 132.48 144.25 142.61 125.72
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 519.14 538.43 549.43 348.56 331.67
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 55.92 247.53 71.03 64.45 36.01
  - จากสินเชื่อและเงินฝาก 55.92 51.43 71.03 64.45 36.01
  รายได้จากการดำเนินการอื่น 197.92 17.12 287.60 241.95 162.59
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 106.88 83.23 116.68 87.73 39.10
  - ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย 106.88 82.86 116.68 - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ -50.97 164.30 -45.65 -23.27 -3.09
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - 30.03 37.99 33.61 38.03
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 145.56 99.69 137.78 116.26 87.48
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1.39 51.70 66.19 68.80 33.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.96 41.32 53.08 54.89 27.02
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.15 0.19 0.27 0.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 173.57 -253.33 -342.57 -423.19 -646.60
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5.57 -26.65 -34.85 -11.54 -4.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -391.94 316.37 602.46 413.87 623.66
  เงินสดสุทธิ -223.95 36.40 225.04 -20.86 -27.17
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.41 14.36 11.82 16.14
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.65 3.53 2.76 3.77
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.72 3.49 3.94 4.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.16 0.15 0.17
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.38 15.61 14.80 17.91

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ก.พ. 2562 XR 100,000,000 300,000,000 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 8.73 6.88 10.20 78.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยและส่วนลด 28.99 N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -97.69 21.52 -3.29 103.12


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น