สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GC บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.20 6.20 / 4.00 8.99 2.18 200.00 1,040.00 1,814.08 82.55 10.95
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
31 ก.ค. 2563 17:23   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
31 ก.ค. 2563 17:22   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
31 ก.ค. 2563 17:19   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
31 ก.ค. 2563 17:04   แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563
11 พ.ค. 2563 08:40   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไขประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2763-7921, 0-2763-7999, 0-2763-7923-42
เบอร์โทรสาร 0-2763-7950, 0-2312-4880-1
URL www.gc.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/09/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/12/2548
ราคา IPO (บาท) 2.34 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติก และปิโตรเคมีรวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก และปิโตรเคมีอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกจึงทำให้สามารถให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในด้านการผลิต

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  33.61% 1,990 33.84% 1,493
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.25% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.44% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.89 5.03 1.54
  20 วัน -1.89 13.82 3.71
  60 วัน 0.97 16.04 7.54
  120 วัน 9.24 -16.29 -5.23
  YTD -14.05 23.14 9.07
  P/E (X) 8.99 138.35 21.34
  P/BV (X) 2.18 0.79 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.17 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมชาย คุลีเมฆิน 44,499,800 22.25
  2. นาย สำรวย ทิชาชล 27,125,000 13.56
  3. นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ 26,125,000 13.06
  4. นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์ 25,780,430 12.89
  5. นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช 7,450,700 3.73
  6. น.ส. พิชามญชุ์ ศิริจันทนันท์ 3,225,000 1.61
  7. นาย ชาญชัย รักษ์ธนานนท์ 2,010,000 1.01
  8. นาย ปรเมษฐ พิมานวรกุล 1,879,400 0.94
  9. น.ส. นวพร จริยเศรษฐพงศ์ 1,582,600 0.79
  10. นาย วิฑูรย์ เทียนรุ่งศรี 1,544,100 0.77

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมชาย คุลีเมฆิน ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย สำรวย ทิชาชล กรรมการ
  4. นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ กรรมการ
  5. นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์ กรรมการ
  6. นาย ธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 200.00  200.00  200.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,040.00  1,210.00  1,010.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.20  6.05  5.05 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.39  2.25  2.15 
  P/BV (X) 2.18  2.69  2.34 
  P/E (X) 8.99  11.42  10.77 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 24.72  11.30  14.69 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.53  0.50  0.62 
  Beta 0.43  0.14  0.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -14.05  19.80  -0.98 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.62  6.61  7.92 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.80  0.83  0.85 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.18 บาท 28 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.28 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.22 บาท 09 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.22 บาท 30 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.18 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.22 บาท 30 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 51.93 19.05 53.11 22.12 34.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 524.74 601.79 591.74 578.16 611.90
  สินค้าคงเหลือ 460.40 535.81 408.80 545.73 467.30
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,054.06 1,159.43 1,053.88 1,153.88 1,119.41
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 243.21 111.01 122.68 109.75 116.95
  รวมสินทรัพย์ 1,304.13 1,275.12 1,184.70 1,268.46 1,242.08
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 621.30 591.33 520.91 606.44 575.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 181.08 196.78 156.62 188.57 193.52
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.46 1.02 0.86 1.19 1.70
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 817.25 804.12 698.01 807.75 783.96
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8.76 8.52 8.98 9.79 13.44
  รวมหนี้สิน 826.01 812.64 706.98 817.54 797.40
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 56.03 56.03 56.03 56.03 56.03
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 222.08 206.45 221.68 194.89 188.65
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 478.12 462.48 477.72 450.93 444.68
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,707.29 1,775.40 3,610.47 3,660.38 3,727.50
  รายได้อื่น 6.59 6.29 13.04 12.72 13.24
  รวมรายได้ 1,713.88 1,781.69 3,623.50 3,673.10 3,740.74
  ต้นทุนขาย 1,571.18 1,639.14 3,336.49 3,397.84 3,480.15
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 67.60 67.14 135.05 153.14 133.85
  รวมค่าใช้จ่าย 1,640.28 1,706.28 3,469.54 3,548.98 3,615.00
  EBITDA 82.55 80.21 163.38 134.03 138.02
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8.95 4.79 9.42 9.91 12.29
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 73.60 75.41 153.96 124.12 125.74
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 56.40 55.56 114.79 85.84 89.53
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.28 0.28 0.57 0.43 0.45
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 83.36 62.71 231.57 40.80 157.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -125.08 -5.94 -25.79 -2.64 0.65
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 40.55 -59.85 -174.80 -50.41 -166.35
  เงินสดสุทธิ -1.18 -3.07 30.99 -12.26 -7.96
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.29 1.44 1.51 1.43
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 24.59 21.51 24.72 19.17
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.80 10.46 12.55 9.89
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.73 1.76 1.48 1.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.76 2.78 2.95 2.93
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.97 7.67 7.59 7.17
  EBIT Margin (%) 4.29 4.23 4.25 3.38
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.29 3.12 3.17 2.34

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -3.84 -5.92 -1.36 -1.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -4.15 -5.85 -1.81 -2.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -3.81 -5.84 -1.35 -1.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.87 -6.60 -2.24 -1.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1.52 26.71 33.72 -4.11

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.29 5.57 6.17 6.15
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 58.04 65.53 59.14 59.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.56 6.60 6.99 6.71
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 55.62 55.32 52.21 54.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 17.30 13.77 19.33 17.79
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 21.10 26.52 18.88 20.52
  วงจรเงินสด (วัน) 92.56 94.34 92.47 93.22


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น