สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GBX บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.43 0.59 / 0.29 28.27 0.33 1,089.08 468.30 - 18.39 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ก.ย. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563
01 ก.ย. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563
14 ส.ค. 2563 08:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 08:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 08:12   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร ซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12, 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2672-5999
เบอร์โทรสาร 0-2687-7009
URL www.globlexholding.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 09/05/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/10/2547
ราคา IPO (บาท) 2.30 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในบริษัทอื่นและธุรกิจค้าทองคำแท่ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.69% 2,270 59.09% 2,640
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  12.00% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.03 2.42
  20 วัน 2.38 0.34 6.94
  60 วัน -8.51 -7.59 2.30
  120 วัน 13.16 5.65 17.65
  YTD -14.00 0.41 11.95
  P/E (X) 28.27 16.76 20.95
  P/BV (X) 0.33 2.48 1.38
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.59 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ 236,760,600 21.74
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 129,683,800 11.91
  3. นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ 85,000,000 7.80
  4. นาง อรพิน วรวิทย์พินิต 49,665,600 4.56
  5. นาง ศิริพร เจริญงาม 45,493,300 4.18
  6. นาย เกษม เลิศบุศย์ 34,162,600 3.14
  7. นาย บรรยง อนรรฆธรรม 32,000,000 2.94
  8. นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ 23,223,400 2.13
  9. MR. VINCENT HAI-NING CHOU 22,166,200 2.04
  10. นาง กาญจนา คูหาเปรมกิจ 20,000,000 1.84

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ ประธานกรรมการ
  2. นาย ธราภุช คูหาเปรมกิจ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. นาย สุพร ธรรมมารักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  5. น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,089.08  1,089.08  1,089.08 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 468.30  544.54  577.21 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.43  0.50  0.53 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.29  1.29  1.28 
  P/BV (X) 0.33  0.39  0.41 
  P/E (X) 28.27  32.31  526.48 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 33.51  60.47  6.51 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.86  1.99  0.21 
  Beta 0.69  0.59  0.49 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -14.00  -5.66  -29.33 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 433.52 293.40 504.91 523.62 262.57
  เงินลงทุนสุทธิ 812.58 792.90 840.78 702.34 453.43
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 68.83 91.20 70.09 68.14 125.45
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 835.41 816.29 547.15 455.32 888.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 20.24 20.12 17.25 22.79 29.64
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 261.59 269.88 232.77 231.31 53.79
  รวมสินทรัพย์ 2,753.26 3,155.57 2,708.85 2,444.99 2,957.54
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 4.47 - - - 86.52
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 1,031.06 931.40 760.29 704.01 382.71
  ประมาณการหนี้สิน 16.22 17.80 17.65 15.15 17.60
  หนี้สินอื่น 50.55 132.68 29.83 17.72 6.81
  รวมหนี้สิน 1,339.93 1,762.76 1,304.25 1,054.53 1,578.57
  ทุนจดทะเบียน 1,460.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,089.08 1,089.08 1,089.08 1,089.08 1,089.08
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 258.70 258.70 258.70 258.70 258.70
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -28.14 -31.34 -35.01 -30.84 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 90.71 73.12 85.24 70.45 58.76
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,410.35 1,389.55 1,398.01 1,387.39 1,378.97
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ค่านายหน้า 179.53 111.68 232.44 326.08 374.97
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 51.99 59.60 124.59 91.90 62.20
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 12.77 17.70 35.20 33.76 32.93
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 10.64 8.38 18.06 22.42 28.60
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ -49.74 31.80 36.51 -1.39 -
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 39.17 -4.42 26.17 55.45 -
  รวมรายได้ 27,159.70 46,647.84 82,876.69 50,922.64 52,557.56
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 226.73 211.07 422.29 50,805.74 329.23
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 44.40 36.91 73.13 86.05 82.09
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 7.15 9.78 18.27 19.18 21.58
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - -
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 27,156.59 46,643.72 82,857.00 50,910.98 52,551.41
  EBITDA 18.39 8.78 28.80 21.81 18.60
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.28 4.67 9.10 10.15 12.45
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3.10 4.11 19.69 11.66 6.15
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4.24 2.47 14.79 8.00 1.60
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -51.64 -355.67 -17.25 262.20 -139.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8.58 -1.05 -3.02 -3.60 17.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -11.16 126.50 1.55 2.45 -33.03
  เงินสดสุทธิ -71.38 -230.22 -18.71 261.05 -154.60
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.18 -0.78 1.06 0.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.63 -0.26 0.76 0.43
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.95 1.27 0.93 0.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.02 0.01 0.02 0.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 60.76 -41.09 -28.72 -13.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 7.42 21.49 -99.17 15,331.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -41.78 78.80 62.75 -3.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -41.78 78.94 62.75 -3.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 72.03 -88.41 84.86 401.39


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น