สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
8.60 8.75 / 7.50 - 0.82 1,755.00 1,509.30
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 พ.ย. 2564 12:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
09 พ.ย. 2564 12:38   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
09 พ.ย. 2564 12:38   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
03 พ.ย. 2564 19:03   ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ (แก้ไข)
18 ส.ค. 2564 17:10   แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ที่อยู่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888
เบอร์โทรสาร 0-2659-8860
URL www.one-asset.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/10/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/11/2560
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Co., Ltd.
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  GAHREIT ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการโรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 เม.ย. 2564 03 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  89.97% 965 89.97% 930
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.23% (ณ วันที่ 08/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 08/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.38 2.18 -0.76
  20 วัน 1.78 4.78 2.26
  60 วัน 4.88 7.88 6.31
  120 วัน 5.52 6.34 5.16
  YTD 9.55 10.80 -1.89
  P/E (X) - N/A 20.21
  P/BV (X) 0.82 1.08 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.03 1.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานประกันสังคม 37,876,100 21.58
  2. บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 16,799,067 9.57
  3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,173,000 6.94
  4. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,766,800 5.57
  5. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 4,944,500 2.82
  6. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,000,000 1.71
  7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,778,800 1.01
  8. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,463,500 0.83
  9. นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา 1,215,900 0.69
  10. นาง ดาราวรรณ ศิริวิทย์ปรีชา 1,114,000 0.63

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 175.50  175.50  175.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,509.30  1,377.67  1,597.05 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.60  7.85  9.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.46  10.44  10.44 
  P/BV (X) 0.82  0.75  0.87 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.52  2.20  5.35 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.10  0.13  0.36 
  Beta 0.08  0.26  -0.02 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.47  (ข้อมูล ณ วันที่ 08/12/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.55  -13.74  -3.70 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.98  7.64  6.59 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.30 บาท 16 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.30 บาท 19 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.30 บาท 28 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.30 บาท 18 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.30 บาท 16 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.30 บาท 19 มี.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว ชื่นตา ชมเมิน/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.02 7.00 1.98 1.26 2.52
  เงินลงทุน 1,772.94 1,778.57 1,797.60 1,810.91 1,805.81
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 62.50 53.88 65.24 50.91 36.12
  รวมสินทรัพย์ 1,916.43 1,878.09 1,953.18 1,951.76 1,933.51
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - -
  หนี้สินระยะยาว - - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
  รวมหนี้สิน 79.49 44.22 89.37 89.43 90.18
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,755.00 1,755.00 1,755.00 1,755.00 1,755.00
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 81.94 78.87 108.81 107.33 88.33
  สินทรัพย์สุทธิ 1,836.94 1,833.87 1,863.81 1,862.33 1,843.33
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 10.47 10.45 10.62 10.61 10.50
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 98.24 98.46 131.10 131.51 131.27
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 98.24 98.46 131.10 131.51 131.27
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4.74 - - - 5.95
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.22 6.77 9.11 9.04 -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.58 0.60 0.76 0.98 1.06
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 8.18 8.24 10.95 11.31 11.28
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 90.06 90.22 120.16 120.20 119.99
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 108.33 111.04 106.02 104.05 71.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -105.30 -105.30 -105.30 -105.30 -76.69
  เงินสดสุทธิ 3.03 5.74 0.72 -1.25 -4.79
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.92 0.92 0.92 0.91
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.04 0.02 0.05 0.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 79.76 -53.37 -0.07 -0.83
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 2.04 -2.54 0.07 0.94


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้