สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FVC บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.43 0.50 / 0.20 N/A 0.69 282.57 243.01 603.00 -6.65 -3.15
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2564 17:42   รายงานการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
05 ม.ค. 2564 08:28   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
28 ธ.ค. 2563 17:23   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16 พ.ย. 2563 12:50   การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ปี 2564
13 พ.ย. 2563 22:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
เบอร์โทรศัพท์ 0-2518-2722
เบอร์โทรสาร 0-2518-2723
URL http://www.filtervision.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/05/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/10/2556
ราคา IPO (บาท) 1.20 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment System) และธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยเป็นพิเศษ (Hygienic) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการทางการแพทย์ด้านศูนย์ไตเทียม และคลินิกเวชกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  74.05% 1,577 68.51% 1,575
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.18% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.69% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.38 0.16 1.47
  20 วัน 2.38 -3.31 -2.52
  60 วัน 13.16 -3.55 -1.35
  120 วัน 10.26 -17.78 -5.32
  YTD -2.27 -8.40 -7.13
  P/E (X) N/A 81.71 77.77
  P/BV (X) 0.69 2.83 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.42 0.18 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิจิตร เตชะเกษม 104,943,666 18.57
  2. นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 20,545,363 3.64
  3. บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด 19,281,126 3.41
  4. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 15,600,000 2.76
  5. นาย ธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร 14,546,503 2.57
  6. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) 11,900,050 2.11
  7. นาย บุรโชติ เตชะเกษม 11,841,758 2.10
  8. บริษัท ธนิยะ เรียลเอสเตต จำกัด 11,613,636 2.05
  9. นาย มนตรี ประจันพาณิชย์ 10,881,343 1.93
  10. นาย นพรุจ จินดาสมบัติเจริญ 10,000,000 1.77

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิจิตร เตชะเกษม ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย วิทิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท
  3. นาย วิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย วิทิต สัจจพงษ์ กรรมการอิสระ
  5. นาย มนตรี ประจันพาณิชย์ กรรมการ
  6. นาย ธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร กรรมการ
  7. น.ส. ปานจิต ฉิมพาลี กรรมการ
  8. นาย ธเนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย เกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระ
  11. นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 565.14  565.14  565.14 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 243.01  248.66  220.41 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.43  0.44  0.39 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.62  0.62  1.10 
  P/BV (X) 0.69  0.70  0.35 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.25  54.11  101.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.99  0.49  1.69 
  Beta 0.89  0.87  1.38 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.27  12.82  -42.65 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  2.56 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามความเหมาะสม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.01 บาท 28 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 22.00 : 1.00 หุ้น 24 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.00256 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 83.87 2.67 10.79 10.56 148.43
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 178.20 263.11 221.81 216.85 102.44
  สินค้าคงเหลือ 159.35 182.56 172.64 177.48 150.12
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 443.50 472.99 429.07 435.87 425.66
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 279.12 299.34 294.88 305.93 206.93
  รวมสินทรัพย์ 796.62 1,001.92 772.52 954.82 787.13
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 81.26 65.11 37.21 38.83 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 174.68 159.38 173.24 121.94 56.53
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 28.21 14.07 16.03 10.39 8.34
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 333.03 281.22 275.08 213.85 73.97
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 104.60 82.80 86.87 69.89 49.46
  รวมหนี้สิน 437.62 364.02 361.95 283.75 123.43
  ทุนจดทะเบียน 355.50 355.50 355.50 355.50 342.79
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 282.57 282.57 282.57 282.57 258.91
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 2.95 3.36 - 3.37 3.37
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -246.76 22.29 -204.38 56.42 73.95
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 352.76 622.23 395.55 656.36 650.23
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 6.23 15.67 15.01 14.72 13.48
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 444.86 631.34 817.56 658.24 459.26
  รายได้อื่น 4.10 3.36 4.85 4.57 14.18
  รวมรายได้ 448.97 634.70 822.41 662.81 473.44
  ต้นทุนขาย 347.26 502.50 636.01 531.21 338.31
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 104.47 157.81 217.63 130.84 106.95
  รวมค่าใช้จ่าย 485.74 660.31 1,039.93 662.05 445.26
  EBITDA -6.65 -5.30 -189.95 23.70 39.30
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 30.13 20.32 27.57 22.93 11.12
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -36.77 -25.62 -217.52 0.77 28.18
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -42.37 -28.47 -252.27 -5.16 22.06
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.08 -0.05 -0.45 -0.01 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 75.19 -12.61 28.96 -52.55 -5.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -22.43 -18.77 -25.14 -149.80 -211.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 20.32 23.50 -3.58 64.48 296.03
  เงินสดสุทธิ 73.08 -7.88 0.24 -137.88 79.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.33 1.68 1.56 2.04
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -54.60 -2.40 -47.96 -0.79
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -25.43 -0.69 -25.19 0.09
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.24 0.59 0.92 0.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.71 0.86 0.95 0.76
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.94 20.41 22.21 19.30
  EBIT Margin (%) -8.19 -4.04 -26.45 0.12
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -9.44 -4.49 -30.67 -0.78

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ค. 2561 XD 23,535,425 565,142,536 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -29.54 32.74 24.20 43.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -30.89 23.72 19.73 57.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -29.26 30.92 24.08 40.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -26.44 31.22 57.08 48.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.86 3.49 3.73 4.12
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 127.62 104.73 97.92 88.52
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.81 3.56 3.63 3.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 129.79 102.61 100.46 112.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.88 5.13 4.31 5.95
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 126.81 71.19 84.70 61.31
  วงจรเงินสด (วัน) 130.60 136.14 113.69 139.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น