สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FUTUREPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
16.70 25.25 / 15.50 - 1.36 5,295.66 8,843.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ม.ค. 2564 18:54   แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค(FUTUREPF)
06 ม.ค. 2564 17:18   แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การระบาดใหม่) ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ
24 ธ.ค. 2563 17:06   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
26 พ.ย. 2563 17:10   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2563
13 พ.ย. 2563 13:14   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 56 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
ทรัสตี -
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2674-6488
เบอร์โทรสาร 0-2679-5996
URL http://investor.futurepark.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/11/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/12/2549
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วน (leasehold) ของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ผนังภายนอกอาคารออกหาประโยชน์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.16% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.34 -2.76 -1.79
20 วัน -7.22 -3.09 -8.17
60 วัน -9.73 -12.07 -27.04
120 วัน -13.02 -1.18 -22.33
YTD -9.73 -5.29 -12.87
P/E (X) - N/A 29.96
P/BV (X) 1.36 1.03 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.07 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 176,516,481 33.33
2. มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 30,803,328 5.82
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 27,970,000 5.28
4. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 17,000,000 3.21
5. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 14,528,771 2.74
6. สำนักงานประกันสังคม 12,085,800 2.28
7. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9,973,100 1.88
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,990,085 1.70
9. บริษัท ธนนนทรี จำกัด 8,750,068 1.65
10. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 6,420,700 1.21

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 529.57  529.57  529.57 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,843.75  9,796.97  13,186.20 
ราคา (บาท/หุ้น) 16.70  18.50  24.90 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.30  12.30  12.88 
P/BV (X) 1.36  1.50  1.93 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21  5.45  6.71 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.21  2.29  3.61 
Beta 0.48  0.48  0.13 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -9.73  -25.70  10.18 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.65  7.81  5.63 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.21 บาท 14 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
- 0.15 บาท 14 ก.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.20 บาท 15 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.3616 บาท 13 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.3624 บาท 13 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.362 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.358 บาท 12 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.357 บาท 18 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.351 บาท 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.347 บาท 11 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.347 บาท 11 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.337 บาท 14 มี.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 11,603.31 7,131.13 7,145.44 7,132.22 7,224.19
เงินสด 105.83 86.14 65.21 50.26 35.53
ลูกหนี้ 64.82 42.76 42.40 49.70 45.66
รวมสินทรัพย์ 11,776.80 7,276.81 7,276.05 7,239.56 7,342.71
เจ้าหนี้ 13.20 28.43 21.03 30.17 33.86
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 356.07 362.88 363.08 348.09 343.98
รวมหนี้สิน 5,261.62 451.84 446.66 426.14 527.27
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,633.16 5,633.16 5,633.16 5,633.16 5,633.16
กำไร (ขาดทุน) สะสม 882.02 1,191.81 1,196.23 1,180.26 1,182.28
สินทรัพย์สุทธิ 6,515.18 6,824.98 6,829.39 6,813.42 6,815.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 12.30 - - 12.87 12.87
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 411.48 797.46 1,062.71 1,027.31 1,021.68
รายได้อื่น - - - - 5.56
รวมรายได้ 411.48 797.46 1,062.71 1,027.31 1,027.24
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6.94 7.19 9.62 9.63 9.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.28 1.33 1.78 1.78 1.77
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 44.13 70.86 94.00 95.34 91.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12.70 36.24 53.81 60.27 57.75
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 219.02 141.66 194.66 203.76 203.36
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 192.46 655.80 868.05 823.55 823.87
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 417.45 606.23 777.21 849.33 907.97
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -376.84 -570.34 -762.26 -834.60 -928.10
เงินสดสุทธิ 40.62 35.88 14.95 14.73 -20.13
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น