สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FUTUREPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
25.25 27.50 / 21.40 - 1.96 5,295.66 13,371.54
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ส.ค. 2562 17:10   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
15 ส.ค. 2562 08:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
15 ส.ค. 2562 08:38   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 51 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
15 ส.ค. 2562 08:37   รายละเอียดทรัพย์สิน
14 ส.ค. 2562 17:20   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
ทรัสตี -
ที่อยู่ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 17 และ 18, 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2688-7777 ต่อ 7721 ,7722, 7732
เบอร์โทรสาร 0-2688-7701
URL http://futurepf-th.listedcompany.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/11/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/12/2549
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วน (leasehold) ของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ผนังภายนอกอาคารออกหาประโยชน์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.13% (ณ วันที่ 19/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 19/09/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.98 -4.18 0.23
20 วัน -1.94 -8.83 -2.14
60 วัน -6.48 -17.44 -2.76
120 วัน 10.26 -11.37 9.55
YTD 11.73 -13.96 6.50
P/E (X) - N/A 18.70
P/BV (X) 1.96 1.65 1.83
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.08 0.95

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 176,516,481 33.33
2. มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 30,803,328 5.82
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 27,970,000 5.28
4. มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี 17,853,100 3.37
5. สำนักงานประกันสังคม 10,079,600 1.90
6. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9,071,200 1.71
7. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 9,010,600 1.70
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,868,485 1.67
9. บริษัท ธนนนทรี จำกัด 8,750,068 1.65
10. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 6,680,700 1.26

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
19 ก.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 529.57  529.57  529.57 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,371.54  11,968.19  11,385.67 
ราคา (บาท/หุ้น) 25.25  22.60  21.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.87  12.89  12.92 
P/BV (X) 1.96  1.75  1.66 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.23  8.83  7.57 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.13  4.11  3.51 
Beta 0.06  0.08  0.13 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 13.00  (ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2562) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.73  5.12  -6.93 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.55  6.20  6.19 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.362 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.358 บาท 12 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.357 บาท 18 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.351 บาท 13 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.347 บาท 11 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.347 บาท 11 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.337 บาท 14 มี.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.352 บาท 12 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.355 บาท 12 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 0.358 บาท 12 มิ.ย. 2560 เงินปันผล
01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.351 บาท 14 มี.ค. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.341 บาท 13 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินลงทุน - สุทธิ 7,164.41 7,174.34 7,132.22 7,224.19 7,315.80
เงินสด 42.27 44.35 50.26 35.53 55.66
ลูกหนี้ 47.27 53.09 49.70 45.66 48.80
รวมสินทรัพย์ 7,273.09 7,306.65 7,239.56 7,342.71 7,460.00
เจ้าหนี้ 27.67 22.60 30.17 33.86 25.30
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 360.15 340.72 348.09 343.98 343.26
รวมหนี้สิน 456.44 501.02 426.14 527.27 688.84
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,633.16 5,633.16 5,633.16 5,633.16 5,633.16
กำไร (ขาดทุน) สะสม 1,183.49 1,172.46 1,180.26 1,182.28 1,137.99
สินทรัพย์สุทธิ 6,816.65 6,805.63 6,813.42 6,815.44 6,771.16
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 12.87 - 12.87 12.87 12.79
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้จากเงินลงทุน 528.52 499.54 1,027.31 1,021.68 987.41
รายได้อื่น - 1.88 - 5.56 -
รวมรายได้ 528.52 501.42 1,027.31 1,027.24 987.41
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4.77 4.77 9.63 9.70 9.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.88 0.88 1.78 1.77 1.44
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 44.87 43.73 95.34 91.53 96.37
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 22.93 22.87 60.27 57.75 47.43
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 92.89 93.44 203.76 203.36 206.87
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 435.63 407.98 823.55 823.87 780.54
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 370.65 403.24 849.33 907.97 869.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -378.64 -394.41 -834.60 -928.10 -857.25
เงินสดสุทธิ -7.99 8.82 14.73 -20.13 11.87
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น