สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
12.70 14.20 / 10.40 - 1.18 29,213.38 38,905.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 พ.ย. 2564 21:40   การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การเข้าทำธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
05 พ.ย. 2564 21:40   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
05 พ.ย. 2564 21:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
05 พ.ย. 2564 21:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
05 พ.ย. 2564 21:38   งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2483-0000
เบอร์โทรสาร 0-2483-0592
URL www.ftreit.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/12/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/01/2558
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.5363 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.5394 : ใหม่ 9.5363 @ 03/10/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold) ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 ธ.ค. 2563 27 พ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  59.70% 6,363 56.27% 6,667
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.73% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.79 2.59 2.22
  20 วัน -2.31 0.39 -0.85
  60 วัน -5.93 -3.19 -2.25
  120 วัน -2.31 -3.04 -0.50
  YTD 8.55 10.03 -0.94
  P/E (X) - N/A 19.82
  P/BV (X) 1.18 1.08 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.02 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 พ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD. 657,494,548 21.46
  2. สำนักงานประกันสังคม 339,689,673 11.09
  3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 169,162,856 5.52
  4. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 157,933,750 5.16
  5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 123,535,978 4.03
  6. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 102,457,382 3.34
  7. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 79,232,024 2.59
  8. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 71,299,805 2.33
  9. MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 48,800,000 1.59
  10. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 40,376,270 1.32

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,063.39  2,822.39  2,602.39 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 38,905.02  33,021.93  40,857.48 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.70  11.70  15.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.74  10.62  10.56 
  P/BV (X) 1.18  1.10  1.49 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.52  14.79  17.35 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 16.22  25.31  28.05 
  Beta 0.30  0.31  0.17 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.74  (ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.55  -25.48  36.52 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.31  5.72  4.25 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.169 บาท 02 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.169 บาท 01 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.168 บาท 02 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.168 บาท 03 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.168 บาท 02 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.167 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.167 บาท 08 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.167 บาท 11 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.167 บาท 11 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.167 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.167 บาท 07 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.167 บาท 14 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.16 บาท 18 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2020)
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 800.06 554.22 305.16 233.44
  เงินลงทุน 45,058.33 42,069.63 37,885.97 34,891.99
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 135.51 181.33 227.67 200.25
  รวมสินทรัพย์ 46,066.03 42,869.77 38,496.70 35,433.32
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - -
  หนี้สินระยะยาว 10,772.06 - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า 183.93 - - -
  รวมหนี้สิน 13,155.10 12,895.12 11,007.52 8,071.38
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 31,118.59 28,313.42 25,173.62 25,173.62
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 1,792.34 1,661.23 2,315.56 2,188.32
  สินทรัพย์สุทธิ 32,910.93 29,974.65 27,489.18 27,361.94
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 10.74 10.62 10.56 10.51
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 3,355.41 3,048.41 2,807.14 1,945.80
  รายได้อื่น 61.25 - - 8.10
  รวมรายได้ 3,416.66 3,048.41 2,807.14 1,953.89
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 395.47 374.64 - 235.79
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 21.05 19.79 364.97 12.86
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 22.23 19.57 44.92 74.38
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 214.40 191.62 349.11 254.60
  รวมค่าใช้จ่าย 1,045.67 949.41 1,067.92 747.52
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,370.98 2,098.99 1,739.21 1,206.37
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2564 
  (01/10/63 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -260.19 -2,483.27 -768.22 -1,123.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 506.02 2,732.33 839.94 188.67
  เงินสดสุทธิ 245.84 249.06 71.72 -935.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2564  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.69 0.69 0.62
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.29 0.30 0.29

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  20 ม.ค. 2564 XR 241,000,000 3,063,387,048 9.5363
  21 ม.ค. 2563 PO 220,000,000 2,822,387,048 9.5363

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2564  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 2.02 17.15 36.38
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 7.46 11.36 8.65


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้