สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
11.70 17.00 / 11.40 - 1.10 26,915.13 33,021.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ม.ค. 2564 08:54   แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เพิ่ม template)
06 ม.ค. 2564 18:06   แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
30 ธ.ค. 2563 17:36   รายชื่อประเทศที่ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3
30 ธ.ค. 2563 17:35   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ("FTREIT")
16 ธ.ค. 2563 19:26   การแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายและอัตราส่วนสุดท้ายของสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2483-0000
เบอร์โทรสาร 0-2483-0592
URL www.ftreit.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/12/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/01/2558
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.5363 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.5394 : ใหม่ 9.5363 @ 03/10/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold) ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 พ.ย. 2562 26 ธ.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  56.27% 6,667 59.31% 7,118
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 27.50% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.43 0.57
  20 วัน 0.86 5.36 -0.17
  60 วัน -4.88 -7.34 -23.12
  120 วัน -18.18 -7.04 -26.94
  YTD - 4.92 -3.48
  P/E (X) - N/A 29.96
  P/BV (X) 1.10 1.03 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.07 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD. 605,762,436 21.46
  2. สำนักงานประกันสังคม 339,684,073 12.04
  3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 168,704,756 5.98
  4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 113,816,085 4.03
  5. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 109,468,751 3.88
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 49,121,720 1.74
  7. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 46,247,024 1.64
  8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 44,484,556 1.58
  9. MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 41,200,000 1.46
  10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 39,904,387 1.41

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,822.39  2,822.39  2,602.39 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 33,021.93  33,021.93  40,857.48 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.70  11.70  15.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.62  10.62  10.56 
  P/BV (X) 1.10  1.10  1.49 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.52  14.79  17.35 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 31.16  25.31  28.05 
  Beta 0.30  0.31  0.17 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -25.48  36.52 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.72  5.72  4.25 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.168 บาท 02 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.167 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.167 บาท 08 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.167 บาท 11 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.167 บาท 11 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.167 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.167 บาท 07 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.167 บาท 14 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.16 บาท 18 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.1569 บาท 11 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.16 บาท 11 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0171 บาท 22 มี.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2020)
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 42,069.63 37,885.97 34,891.99 30,592.41
  เงินสด 554.22 305.16 233.44 1,168.44
  ลูกหนี้ 181.33 227.67 200.25 87.67
  รวมสินทรัพย์ 42,869.77 38,496.70 35,433.32 31,961.30
  เจ้าหนี้ - - - -
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 1,033.34 945.18 844.37 761.83
  รวมหนี้สิน 12,895.12 11,007.52 8,071.38 6,493.21
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 28,313.42 25,173.62 25,173.62 25,423.45
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 1,661.23 2,315.56 2,188.32 44.64
  สินทรัพย์สุทธิ 29,974.65 27,489.18 27,361.94 25,468.09
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.62 10.56 10.51 9.79
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 3,048.41 2,807.14 1,945.80 595.25
  รายได้อื่น - - 8.10 -
  รวมรายได้ 3,048.41 2,807.14 1,953.89 595.25
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 374.64 - 235.79 65.03
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 19.79 364.97 12.86 -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 19.57 44.92 74.38 59.82
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 191.62 349.11 254.60 -
  รวมค่าใช้จ่าย 949.41 1,067.92 747.52 226.15
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,098.99 1,739.21 1,206.37 369.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/10/62 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/10/60 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -2,483.27 -768.22 -1,123.66 1,209.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,732.33 839.94 188.67 -81.74
  เงินสดสุทธิ 249.06 71.72 -935.00 1,127.39
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ม.ค. 2563 PO 220,000,000 2,822,387,048 9.5363


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น