สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FSS บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.28 7.10 / 1.39 11.62 0.98 930.24 2,488.40 - 292.71 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ส.ค. 2564 20:51   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
20 ส.ค. 2564 17:12   งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
20 ส.ค. 2564 17:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
20 ส.ค. 2564 17:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
06 ก.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 กรกฎาคม 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2658-9000
เบอร์โทรสาร 0-2658-9501
URL www.fnsyrus.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/10/2547
ราคา IPO (บาท) 11.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.60 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.60 @ 17/07/2552

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจ 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ 4. ธุรกิจลงทุน 5. ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 6. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน 7. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 8. ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 9. ธุรกิจตราสารหนี้

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มี.ค. 2564 05 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.15% 1,875 36.15% 1,314
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 49.00% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.53% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.47 -2.19 -0.61
  20 วัน -8.55 -4.36 -10.14
  60 วัน -14.40 -10.26 -19.74
  120 วัน 32.10 54.24 27.00
  YTD 135.16 117.66 107.39
  P/E (X) 11.62 21.84 20.99
  P/BV (X) 0.98 3.26 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.44 1.06 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED 170,269,978 29.29
  2. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,383,222 11.59
  3. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 58,140,302 10.00
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,412,073 8.84
  5. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT. 44,511,860 7.66
  6. นาง สุพร วัธนเวคิน 16,071,944 2.76
  7. นาย อนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65
  8. นาง ศิริพร ศาตวินท์ 6,080,000 1.05
  9. นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95
  10. นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์ 4,050,021 0.70

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
  2. นาย วราห์ สุจริตกุล ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  4. นาย สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  5. นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ
  6. น.ส. กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน กรรมการ
  7. นาย วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 581.40  581.40  581.40 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,488.40  1,058.15  924.43 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.28  1.82  1.59 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.37  4.13  4.15 
  P/BV (X) 0.98  0.44  0.38 
  P/E (X) 11.62  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 262.46  12.72  15.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 35.38  0.45  0.79 
  Beta 0.53  0.68  0.39 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 135.16  14.47  -13.59 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.40  N/A  3.77 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.16  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.06 บาท 17 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.06 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 592.91 253.53 221.57 101.51 376.61
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,696.94 2,343.87 3,759.48 2,558.52 2,220.76
  สินทรัพย์อนุพันธ์ 2.58 - 0.69 - -
  เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน 440.70 - - - -
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 348.07 519.22 282.42 142.23 688.72
  สินทรัพย์อื่นสุทธิ 230.80 524.06 501.67 194.07 167.41
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 105.99 65.79 99.57 69.72 74.11
  รวมสินทรัพย์ 7,048.42 4,640.66 5,946.94 4,276.95 4,754.32
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2,335.33 1,399.88 1,928.43 940.53 1,495.29
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 747.16 50.00 628.98 50.00 -
  ประมาณการหนี้สิน 35.81 95.52 105.90 64.49 55.46
  หนี้สินอื่น 341.45 199.39 345.69 190.73 243.75
  รวมหนี้สิน 4,506.58 2,267.84 3,515.77 1,927.70 2,223.16
  ทุนจดทะเบียน 930.24 - - - -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 930.24 930.24 930.24 930.24 930.24
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 620.89 620.89 620.89 620.89 620.89
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 991.81 826.12 886.48 804.06 980.59
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -1.75 -4.97 -6.84 -6.70 -1.35
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -0.25 -0.25 -0.01 -0.25 0.07
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,541.20 2,372.29 2,430.78 2,348.50 2,530.38
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,071.24 737.03 1,522.31 1,050.79 1,211.38
   - รายได้ค่านายหน้า 974.42 651.50 1,314.75 914.15 1,049.51
   - ค่าธรรมเนียมและบริการ 45.72 42.89 122.79 81.39 94.20
   - รายได้ดอกเบี้ย 51.52 42.63 84.77 55.25 67.68
   - รายได้จากการลงทุน -0.42 - - - -
  กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 113.14 - - - -
  รวมรายได้ 1,214.15 831.16 1,741.84 1,291.27 1,451.67
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 143.36 128.91 231.92 218.92 166.37
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 22.84 14.82 34.72 28.17 31.54
  ต้นทุนขาย - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.83 10.02 10.89 -0.05 -0.10
  รวมค่าใช้จ่าย 1,020.04 807.04 1,642.82 1,465.40 1,487.12
  EBITDA 292.71 112.88 281.58 -78.50 69.13
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 75.76 68.63 142.57 63.42 61.41
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 194.11 29.43 104.29 -170.09 -23.82
  ภาษีเงินได้ 40.08 7.60 22.23 -32.00 -0.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 153.84 22.06 82.42 -138.06 -23.80
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.04 0.14 -0.24 -0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 373.84 194.82 -255.69 -203.26 639.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -37.51 -12.11 -53.77 -86.96 -8.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 35.00 -30.69 429.51 15.12 -395.55
  เงินสดสุทธิ 371.34 152.02 120.06 -275.10 236.09
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.72 -1.32 3.45 -5.66
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.33 -0.17 2.72 -3.14
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.77 0.96 1.45 0.82
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.69 2.63 4.71 -10.69

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 49.56 58.71 43.82 -12.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 35.39 22.80 16.96 -2.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 46.08 43.81 34.89 -11.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 26.39 18.04 12.11 -1.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 597.45 N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้