สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FSS บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.89 1.93 / 0.65 N/A 0.46 930.24 1,098.85 - 169.97 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 พ.ย. 2563 17:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563 17:27   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 17:26   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
02 พ.ย. 2563 17:05   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
11 ส.ค. 2563 21:24   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว) _ แก้ไข
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2658-9000
เบอร์โทรสาร 0-2658-9501
URL www.fnsyrus.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/10/2547
ราคา IPO (บาท) 11.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.60 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.60 @ 17/07/2552

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจ 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ 4. ธุรกิจลงทุน 5. ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 6. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน 7. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 8. ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 9. ธุรกิจตราสารหนี้

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2563 28 ก.พ. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.15% 1,314 36.15% 1,432
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 49.00% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.50% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.07 5.43 1.64
  20 วัน 2.16 0.19 1.12
  60 วัน 27.70 -5.39 3.21
  120 วัน 21.15 -9.98 8.19
  YTD 3.85 -1.24 0.23
  P/E (X) N/A 22.70 29.96
  P/BV (X) 0.46 3.37 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.42 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED 170,269,978 29.29
  2. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,383,222 11.59
  3. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 58,140,302 10.00
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,724,773 8.72
  5. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT. 44,511,860 7.66
  6. นาง สุพร วัธนเวคิน 15,671,944 2.70
  7. นาย อนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65
  8. นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์ 7,350,021 1.26
  9. นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95
  10. นาง เกศรา มานะศิลป์ 4,875,034 0.84

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
  2. นาย วราห์ สุจริตกุล ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  4. นาย สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  5. นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ
  6. น.ส. กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน กรรมการ
  7. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 581.40  581.40  581.40 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,098.85  1,058.15  924.43 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.89  1.82  1.59 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.13  4.13  4.15 
  P/BV (X) 0.46  0.44  0.38 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.56  12.72  15.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.06  0.45  0.79 
  Beta 0.68  0.68  0.39 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.85  14.47  -13.59 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  3.77 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.06 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.06 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 827.23 271.22 101.51 376.61 140.52
  เงินลงทุนสุทธิ 572.84 634.20 897.93 939.83 1,199.21
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 498.95 1,625.57 142.23 688.72 149.72
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 2,042.14 1,985.35 2,558.52 2,220.76 3,925.11
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 71.96 70.49 69.72 74.11 71.74
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 496.32 198.90 200.67 167.41 188.52
  รวมสินทรัพย์ 4,776.10 5,086.32 4,276.95 4,754.32 5,952.84
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 8.89 186.72 662.57 423.88 909.73
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 1,570.93 2,238.07 940.53 1,495.29 1,573.70
  ประมาณการหนี้สิน 98.17 57.25 64.49 55.46 61.14
  หนี้สินอื่น 217.88 174.74 189.30 242.31 353.85
  รวมหนี้สิน 2,373.76 2,675.36 1,927.70 2,223.16 3,357.38
  ทุนจดทะเบียน - - - - -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 930.24 930.24 930.24 930.24 930.24
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 620.89 620.89 620.89 620.89 620.89
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -0.25 -0.25 -0.25 0.07 0.07
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 853.74 864.71 804.06 980.59 1,044.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,401.87 2,410.17 2,348.50 2,530.38 2,594.78
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ค่านายหน้า 952.86 693.84 914.15 1,049.51 1,169.08
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 64.94 35.54 81.39 94.20 148.57
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 65.01 - - - -
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - 42.10 55.25 67.68 80.53
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - 8.80 -
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
  รวมรายได้ 1,237.45 961.28 1,295.36 1,463.40 1,677.42
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 648.16 570.90 796.37 874.70 903.15
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 176.30 158.92 218.92 166.37 146.24
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 25.32 22.16 28.17 31.54 31.14
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - 0.29
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 1,172.52 1,060.82 1,465.45 1,487.22 1,469.16
  EBITDA 169.97 -52.18 -106.67 37.59 252.68
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 105.05 47.36 63.42 61.41 44.41
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 64.93 -99.54 -170.09 -23.82 208.26
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 49.68 -81.00 -138.06 -23.80 176.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 -0.14 -0.24 -0.04 0.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 577.67 -25.50 -203.26 639.75 -764.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -33.32 -45.01 -86.96 -8.10 -84.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 181.37 -34.88 15.12 -395.55 283.27
  เงินสดสุทธิ 725.72 -105.39 -275.10 236.09 -565.39
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.31 -4.12 -5.66 -0.93
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.11 -2.55 -3.77 -0.44
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.99 1.11 0.82 0.88
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.02 -8.43 -10.66 -1.63

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 37.33 -17.45 -12.90 -10.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 13.53 -14.13 -8.96 -3.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 28.73 -15.41 -11.48 -12.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.53 -6.50 -1.46 1.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น