สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FSMART บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
15.50 21.50 / 15.10 22.39 10.31 400.00 12,400.00 14,871.33 845.30 13.90
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ธ.ค. 2560 18:27   แจ้งแต่งตั้งเพิ่มผู้บริหาร
08 ธ.ค. 2560 19:35   แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด (แก้ไข)
04 ธ.ค. 2560 18:32   แจ้งประกาศวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2561
30 พ.ย. 2560 17:54   แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด
14 พ.ย. 2560 08:29   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2278-1777
เบอร์โทรสาร 0-2279-7195
URL www.boonterm.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 3/12/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/10/2557
ราคา IPO (บาท) 2.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และบริการชำระเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติมเงิน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "บุญเติม"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 มี.ค. 2560 29 ก.พ. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.54% 3,117 27.51% 1,924
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.52% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.24% (ณ วันที่ 18/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 3.06 0.79
  20 วัน -1.90 -2.66 -1.50
  60 วัน -20.51 -18.07 -15.40
  120 วัน -20.51 -17.04 -15.70
  YTD -11.93 -9.99 -10.47
  P/E (X) 22.39 N/A 103.76
  P/BV (X) 10.31 4.13 2.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.33 0.10 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 365,999,400 45.75
  2. นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 30,784,000 3.85
  3. นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ 26,674,640 3.33
  4. นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 26,150,000 3.27
  5. นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร 17,755,300 2.22
  6. นาย สมชาย อรรคเดชสกุล 15,600,000 1.95
  7. นาง วันทนา อมตานนท์ 13,408,960 1.68
  8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 13,000,000 1.63
  9. นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ 12,000,000 1.50
  10. น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 11,772,600 1.47

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการ
  5. นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ กรรมการ
  6. นาย ดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย บุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอารมณ์ กรรมการอิสระ
  9. พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.00  800.00  800.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,400.00  14,080.00  15,440.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 15.50  17.60  19.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.50  1.50  1.31 
  P/BV (X) 10.31  11.70  14.72 
  P/E (X) 22.39  25.43  42.40 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.42  80.99  96.55 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 78.61  49.98  50.80 
  Beta 0.62  0.65  0.74 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.93  -8.81  25.32 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.71  2.39  1.45 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.61  0.61  0.62 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.25 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.25 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.17 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.15 บาท 04 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.13 บาท 02 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  31 ธ.ค. 2557 0.20 บาท 30 เม.ย. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย ณรงค์ พันตาวงษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 304.77 63.07 144.44 108.95 55.79
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 691.49 479.62 626.11 415.91 -
  สินค้าคงเหลือ 97.26 49.17 34.23 23.44 1.32
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,253.71 762.29 1,002.92 720.42 900.66
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,633.76 1,938.32 2,114.79 1,491.08 871.91
  รวมสินทรัพย์ 3,979.29 2,753.04 3,184.54 2,237.29 1,784.68
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 400.00 150.00 400.00 90.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 907.67 700.71 575.71 667.45 340.10
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 363.57 141.50 201.03 45.00 100.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,310.93 1,490.69 1,694.89 1,217.82 701.89
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 455.64 213.65 306.97 1.95 73.02
  รวมหนี้สิน 2,766.57 1,704.34 2,001.86 1,219.77 774.90
  ทุนจดทะเบียน 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 387.24 387.24 387.24 387.24 387.24
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 415.95 261.43 395.41 230.27 222.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,203.19 1,048.67 1,182.66 1,017.52 1,009.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9.52 0.03 0.02 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 2,318.01 1,582.77 2,280.69 1,587.62 1,095.21
  รายได้อื่น 146.04 106.95 146.39 96.34 69.10
  รวมรายได้ 2,464.05 1,689.72 2,427.08 1,683.96 1,164.31
  ต้นทุนขาย 1,763.76 1,177.27 1,718.12 1,165.14 819.87
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 183.08 137.04 199.36 165.45 130.69
  รวมค่าใช้จ่าย 1,946.84 1,314.31 1,917.48 1,330.60 950.56
  EBITDA 845.30 604.76 829.49 560.90 356.10
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 328.08 229.35 319.89 207.53 142.35
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 517.22 375.42 509.60 353.36 213.75
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 420.53 287.15 420.33 271.74 153.48
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.53 0.36 0.53 0.34 0.24
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 886.01 616.83 772.82 628.94 306.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -646.00 -774.12 -1,252.30 -274.92 -681.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -79.68 111.40 514.98 -300.86 354.28
  เงินสดสุทธิ 160.33 -45.88 35.49 53.16 -21.33
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.51 0.59 0.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 49.18 36.62 38.21 26.81
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 19.35 20.07 18.80 17.57
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.30 1.63 1.69 1.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.95 0.92 0.90 0.84
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.91 25.62 24.67 26.61
  EBIT Margin (%) 20.99 22.22 21.00 20.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.07 16.99 17.32 16.14

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 46.45 40.64 43.65 44.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 49.82 42.49 47.46 42.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 45.83 41.47 44.13 44.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 48.13 39.65 44.11 39.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 46.45 47.48 54.68 77.06

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.15 4.61 4.38 3.82
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 70.87 79.24 83.38 95.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 31.48 42.07 59.59 94.12
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 11.60 8.68 6.13 3.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.87 2.28 2.76 2.31
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 127.37 159.99 132.05 157.82
  วงจรเงินสด (วัน) -44.90 -72.08 -42.54 -58.32


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น