สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FPT บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
10.50 18.07 / 7.57 10.74 0.88 2,319.28 24,352.41 89,155.44 3,514.04 11.91
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ก.ย. 2563 08:09   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
18 ส.ค. 2563 17:03   แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
07 ส.ค. 2563 08:05   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 ส.ค. 2563 08:04   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
07 ส.ค. 2563 08:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2078-1999
เบอร์โทรสาร 0-2078-1970
URL https://www.frasersproperty.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/06/2545
ราคา IPO (บาท) 21.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/10/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาและบริหารจัดการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และฮอสพิทาลิตี้ รวมถึงลงทุนและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ (FTREIT และ GVREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (GOLDPF)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  17.63% 3,143 8.98% 3,351
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 48.63% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.22% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 2.12 3.49
  20 วัน -0.94 5.30 4.71
  60 วัน -11.02 -3.90 -5.23
  120 วัน 28.75 9.40 11.69
  YTD -29.27 -0.49 -10.25
  P/E (X) 10.74 13.18 21.34
  P/BV (X) 0.88 1.05 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.10 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 877,853,278 43.53
  2. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 754,139,900 37.39
  3. DBS BANK LTD 100,436,100 4.98
  4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 71,500,000 3.55
  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 32,635,100 1.62
  6. นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล 20,000,000 0.99
  7. บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 20,000,000 0.99
  8. CLSA LIMITED 13,500,000 0.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย ชาย วินิชบุตร กรรมการ
  4. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
  5. นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ
  6. นาย อุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมการ
  7. นาย ชาลี โสภณพนิช กรรมการ
  8. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
  9. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,319.28  2,016.76  1,834.14 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 24,352.41  30,654.80  25,127.75 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.50  14.85  13.38 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.79  13.48  13.83 
  P/BV (X) 0.88  1.13  0.99 
  P/E (X) 10.74  17.11  28.67 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.99  9.58  14.31 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.36  13.48  18.60 
  Beta 1.00  0.63  0.29 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -29.27  10.95  -15.95 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.81  3.03  2.70 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.41  0.52  0.77 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 0.46 บาท 07 ก.พ. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.27 บาท 07 ก.พ. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.10 บาท 12 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/09/2020)
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/09
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/10/62 
  -30/06/63) 
  9M/2562 
  (01/10/61 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 4,138.41 17,702.31 4,495.09 5,932.97 1,518.17
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 202.33 103.74 175.91 72.81 724.73
  สินค้าคงเหลือ 34,308.39 - 31,078.19 - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 40,208.47 18,410.18 37,187.64 7,948.67 4,146.66
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,564.16 108.33 2,625.98 119.31 149.82
  รวมสินทรัพย์ 96,749.64 56,982.10 92,389.78 42,999.07 40,799.93
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6,144.39 574.35 8,092.05 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,706.58 52.62 2,899.52 99.01 331.77
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 11,240.47 1,346.90 8,100.85 1,726.98 4,101.63
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 22,415.14 2,575.18 21,813.79 2,351.22 4,896.18
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 45,984.68 28,468.01 42,705.54 15,267.57 10,969.51
  รวมหนี้สิน 68,399.82 31,043.19 64,519.33 17,618.79 15,865.69
  ทุนจดทะเบียน 3,226.82 2,934.63 2,934.63 2,751.21 2,751.21
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,016.76 1,834.14 2,016.76 1,834.14 1,834.14
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 22,914.92 19,838.38 22,914.92 19,838.38 19,838.38
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -2,255.62 - -2,255.62 - 48.52
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,581.36 4,251.29 5,003.44 3,717.00 3,243.32
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 27,808.21 25,880.34 27,184.44 25,366.33 24,926.29
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 541.62 58.57 686.01 13.96 7.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/10/62 
  -30/06/63) 
  9M/2562 
  (01/10/61 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 13,815.30 4,258.90 18,871.10 3,431.99 1,684.44
  รายได้อื่น 667.87 447.90 2,674.19 385.26 450.71
  รวมรายได้ 14,550.70 4,904.99 21,545.30 4,012.82 2,410.56
  ต้นทุนขาย 9,158.13 1,983.31 12,565.62 1,990.80 575.68
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,678.35 677.67 3,710.18 645.03 563.27
  รวมค่าใช้จ่าย 11,836.48 3,244.95 16,555.04 2,888.24 1,362.29
  EBITDA 3,514.04 2,053.80 6,026.69 1,531.46 1,578.94
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 799.82 393.76 1,036.43 406.88 530.67
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,714.22 1,660.04 4,990.26 1,124.58 1,048.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,505.62 1,029.08 1,791.27 657.35 480.01
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.75 0.57 0.96 0.36 0.27
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/10/62 
  -30/06/63) 
  9M/2562 
  (01/10/61 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/10/61 
  -30/09/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -423.51 3,342.23 -3,962.86 2,563.29 996.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,458.79 -4,168.66 -22,037.81 826.57 -3,919.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,525.62 12,595.78 23,544.35 1,024.93 4,157.10
  เงินสดสุทธิ -356.68 11,769.35 -2,456.32 4,414.79 1,234.61
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.79 7.15 1.70 3.38
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.45 4.99 6.82 3.07
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.86 3.73 7.37 3.23
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.46 1.20 2.37 0.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.41 0.11 0.32 0.11
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.71 53.43 33.41 44.62
  EBIT Margin (%) 18.65 33.84 23.16 30.06
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.35 20.98 8.31 16.85

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  03 ก.ค. 2563 XR 302,514,444 2,319,277,419 1.00
  23 ก.ค. 2562 PP 182,620,600 2,016,762,975 1.00
  16 ม.ค. 2560 PP 735,000,000 1,834,142,375 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 224.39 N/A 389.32 128.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 361.76 N/A 488.31 271.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 196.65 N/A 366.31 91.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 264.77 N/A 412.28 137.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 46.31 N/A 130.14 62.15

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 185.76 53.58 151.75 52.97
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1.96 6.81 2.41 6.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.15 N/A 0.81 N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 317.18 - 451.37 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 14.31 51.37 8.38 21.57
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 25.51 7.11 43.55 16.92
  วงจรเงินสด (วัน) 293.64 -0.29 410.23 -10.03


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น