สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FPI บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.58 4.10 / 1.56 24.52 3.16 378.26 5,416.65 6,560.24 392.48 13.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ย. 2564 20:01   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 20:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 19:59   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
25 ต.ค. 2564 17:42   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
13 ส.ค. 2564 21:08   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2993-4970-7
เบอร์โทรสาร 0-2993-4978-9
URL http://www.fpiautoparts.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/11/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/09/2555
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 17/10/2557

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก และเป็นศูนย์รวมในการจำหน่าย ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer: REM) และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ (Original Equipment Manufacturer: OEM) รวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูป ชุบ และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.30% 1,478 22.18% 1,289
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.92% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 20.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.05% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.79 -4.40 -2.88
  20 วัน 8.48 5.05 -7.38
  60 วัน 49.17 49.87 26.13
  120 วัน 50.42 46.33 14.16
  YTD 2.87 1.64 -9.52
  P/E (X) 24.52 34.96 67.05
  P/BV (X) 3.16 2.39 3.90
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.20 1.53 1.00

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์ 415,616,844 27.47
  2. น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์ 146,684,600 9.69
  3. นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ 108,460,000 7.17
  4. นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ 96,174,300 6.36
  5. นาง รวีวรรณ ม้าทอง 87,183,000 5.76
  6. น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์ 59,298,200 3.92
  7. นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล 53,098,000 3.51
  8. น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์ 43,621,578 2.88
  9. น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์ 43,621,578 2.88
  10. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) 40,000,000 2.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาง รวีวรรณ ม้าทอง ประธานกรรมการบริษัท
  3. นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ รองประธานกรรมการ
  5. นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
  6. นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
  7. นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
  8. นาย อนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุธนัย ประเสริฐสรรพ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย อนันตชัย ยูรประถม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. น.ส. ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,513.03  1,513.03  1,513.03 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,416.65  5,265.34  2,254.41 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.58  3.48  1.49 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.13  1.13  1.07 
  P/BV (X) 3.16  3.07  1.40 
  P/E (X) 24.52  23.84  56.64 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.59  34.15  6.04 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 30.38  5.83  0.67 
  Beta 0.62  0.70  0.29 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.87  133.56  -25.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.12  1.15  6.38 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.62  0.62  1.71 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.05 บาท 13 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.04 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.045 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.05 บาท 11 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.04 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 147.15 162.58 311.56 184.89 87.94
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 888.25 697.25 696.73 733.68 678.06
  สินค้าคงเหลือ 537.87 481.91 436.39 406.87 434.61
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,611.88 1,608.25 1,480.45 1,360.29 1,248.35
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,257.74 1,342.24 1,309.70 1,079.58 1,002.74
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,348.88 1,401.25 1,391.46 1,397.78 1,305.12
  รวมสินทรัพย์ 2,960.76 3,009.50 2,871.91 2,758.07 2,553.47
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 593.86 747.66 596.49 583.23 378.11
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 320.73 310.17 347.05 294.65 274.47
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 105.42 131.75 163.86 98.22 94.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,172.78 1,240.59 1,144.50 1,025.31 774.58
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 117.97 200.03 135.15 117.20 101.39
  รวมหนี้สิน 1,290.74 1,440.62 1,279.65 1,142.51 875.97
  ทุนจดทะเบียน 378.26 378.26 378.26 378.26 378.66
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 378.26 378.26 378.26 378.26 378.26
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 745.08 745.08 745.08 745.08 745.08
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 637.57 542.63 573.52 617.72 565.69
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - 102.98 102.98 102.98 -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -90.89 5.90 -1.61 -22.51 -11.53
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -102.98 - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,670.02 1,568.88 1,592.26 1,615.56 1,677.50
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,493.58 1,292.67 1,806.35 2,055.48 1,940.22
  รายได้อื่น 18.12 24.14 39.08 16.70 26.86
  รวมรายได้ 1,511.94 1,317.51 1,848.58 2,072.18 1,967.08
  ต้นทุน 1,106.23 1,067.18 1,496.81 1,647.83 1,572.51
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 189.72 123.20 173.84 168.24 228.69
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,284.20 1,231.80 1,711.05 1,824.08 1,791.42
  EBITDA 392.48 192.43 277.74 455.26 386.23
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 159.36 168.84 226.08 211.46 214.11
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 233.13 23.59 51.66 243.80 172.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 188.19 -8.10 18.75 186.79 125.55
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 -0.01 0.01 0.13 0.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 156.35 183.36 315.98 419.46 408.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -86.31 -291.84 -103.60 -293.83 -215.91
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -242.13 86.52 -86.38 -28.68 -363.32
  เงินสดสุทธิ -172.08 -21.96 126.00 96.95 -171.20
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.37 1.30 1.29 1.33
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.28 2.46 1.17 11.34
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.75 3.03 1.84 9.18
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 0.92 0.80 0.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.68 0.66 0.66 0.78
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.93 17.44 17.14 19.83
  EBIT Margin (%) 15.42 1.79 2.79 11.77
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.45 -0.61 1.01 9.01

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 15.54 -15.28 -12.12 5.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.66 -12.81 -9.16 4.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 14.76 -14.38 -10.79 5.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 4.25 -9.05 -6.20 1.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -89.96 48.78

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.53 2.62 2.53 2.91
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 144.15 139.27 144.52 125.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.01 3.24 3.55 3.92
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 121.18 112.61 102.82 93.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.87 4.68 4.67 5.79
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 74.97 78.00 78.24 63.03
  วงจรเงินสด (วัน) 190.36 173.88 169.09 155.51


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 02 มี.ค. 2564 09 มี.ค. 2564

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้