สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.60 6.70 / 4.96 17.45 4.75 480.00 5,376.00 11,606.90 579.44 9.46
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ต.ค. 2563 13:10   แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทร่วม
16 ต.ค. 2563 13:10   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
19 ส.ค. 2563 17:19   แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของบริษัท
17 ส.ค. 2563 07:26   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563
17 ส.ค. 2563 07:25   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2265-6700, 0-2271-2888
เบอร์โทรสาร 0-2265-6799, 0-2279-4888
URL http://www.forth.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/09/2549
ราคา IPO (บาท) 5.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 08/07/2551

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทมี 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจอีเอ็มเอสเป็นส่วนงานที่ทำการจัดหา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งงานสั่งผลิตและอุปกรณ์ทั่วไป 2) ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ เป็นส่วนงานที่รับงานโครงการ จัดหา จัดจ้างและวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน 3) ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส เป็นส่วนงานที่ให้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัติ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 ก.ค. 2563 18 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  33.29% 1,935 35.95% 2,274
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.10% (ณ วันที่ 28/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.29% (ณ วันที่ 28/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.61 -3.17 -2.39
  20 วัน -11.81 -9.30 -7.79
  60 วัน -6.67 2.43 3.61
  120 วัน 2.75 14.58 8.46
  YTD 0.90 25.69 31.97
  P/E (X) 17.45 17.28 20.78
  P/BV (X) 4.75 2.18 1.38
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.14 1.15

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ 366,744,400 38.20
  2. นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ 59,465,500 6.19
  3. นาย แกลิก อมตานนท์ 57,924,000 6.03
  4. นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์ 44,080,200 4.59
  5. นาง วันทนา อมตานนท์ 34,089,600 3.55
  6. นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา 32,431,900 3.38
  7. นาง มาทินี วันดีภิรมย์ 24,750,400 2.58
  8. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 24,625,300 2.57
  9. นาย สุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล 21,157,300 2.20
  10. น.ส. วิอร ทองแตง 17,350,850 1.81

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการ
  4. นาย แกลิก อมตานนท์ กรรมการ
  5. นาง มาทินี วันดีภิรมย์ กรรมการ
  6. นาย บุญญา ตันติพานิชพันธ์ กรรมการ
  7. น.ส. นพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา กรรมการ
  8. นาย สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง วิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 960.00  960.00  960.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,376.00  5,328.00  5,712.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.60  5.55  5.95 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.18  1.52  1.69 
  P/BV (X) 4.75  3.65  3.53 
  P/E (X) 17.45  14.43  12.06 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.44  4.30  3.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.61  0.99  0.90 
  Beta 0.46  0.60  0.27 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.90  -6.72  -17.36 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.55  9.98  7.06 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.31  1.10  1.01 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.12 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.30 บาท 10 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.12 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.30 บาท 02 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.25 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 03 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ปรีชา อรุณนารา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 564.59 646.51 681.81 696.33 998.63
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,707.36 1,692.54 1,584.79 2,681.35 1,468.28
  สินค้าคงเหลือ 1,072.14 919.12 978.89 967.73 1,103.82
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,339.15 4,221.69 4,115.16 5,310.55 4,490.69
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,692.31 2,815.95 2,809.03 2,942.24 3,151.54
  รวมสินทรัพย์ 7,898.58 7,623.06 7,617.02 8,870.37 8,148.84
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,913.31 2,572.00 2,679.52 2,996.07 2,251.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,387.45 980.37 834.64 1,347.65 976.09
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 156.89 421.73 283.74 545.73 580.54
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,530.50 4,975.22 4,919.82 5,903.28 4,810.03
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 345.78 334.84 251.11 460.61 619.03
  รวมหนี้สิน 5,876.28 5,310.05 5,170.93 6,363.88 5,429.06
  ทุนจดทะเบียน 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 362.56 362.56 362.56 362.56 362.56
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -234.76 -115.34 -119.99 -48.40 200.03
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 652.20 759.62 824.67 896.38 858.90
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 152.21 - 36.84 - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,103.09 1,482.68 1,506.85 1,684.88 1,894.52
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 919.21 830.32 939.24 821.60 825.26
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 3,010.73 3,267.09 6,518.89 7,814.96 6,950.23
  รายได้อื่น 146.02 145.17 285.41 268.24 224.18
  รวมรายได้ 3,158.80 3,416.18 6,809.12 8,088.78 7,183.60
  ต้นทุนขาย 2,365.12 2,543.87 4,981.43 6,044.72 5,302.46
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 474.76 464.21 1,018.85 961.95 1,083.54
  รวมค่าใช้จ่าย 2,839.88 3,014.25 6,006.75 7,006.67 6,438.44
  EBITDA 579.44 643.65 1,290.68 1,564.81 1,163.59
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 260.52 241.72 488.32 482.69 418.43
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 318.92 401.93 802.37 1,082.12 745.16
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 120.07 151.24 331.36 526.15 271.54
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.16 0.35 0.55 0.28
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 560.25 1,270.73 1,935.00 608.05 1,200.60
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -94.37 -212.16 -538.83 -529.31 -1,119.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -582.85 -1,109.61 -1,411.18 -381.15 492.33
  เงินสดสุทธิ -116.96 -51.04 -15.01 -302.41 573.42
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.78 0.85 0.84 0.90
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 23.22 24.30 20.76 29.40
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.27 11.09 9.73 12.72
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.33 3.58 3.43 3.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.84 0.95 0.83 0.95
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.44 22.14 23.58 22.65
  EBIT Margin (%) 10.10 11.77 11.78 13.38
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.80 4.43 4.87 6.50

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.85 -10.57 -16.58 12.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.03 -6.83 -17.59 14.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.53 -9.80 -15.82 12.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -5.78 -6.03 -14.27 8.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -20.61 -47.12 -37.02 93.77

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.68 4.10 3.06 3.77
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 99.08 89.11 119.43 96.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.82 5.41 5.12 5.84
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 75.67 67.52 71.32 62.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.06 5.49 4.57 5.20
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 89.98 66.43 79.95 70.16
  วงจรเงินสด (วัน) 84.77 90.21 110.80 89.29


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น