สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FNS บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
4.12 5.80 / 3.64 N/A 0.54 1,729.28 1,424.92
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 พ.ย. 2564 17:27   กรรมการลาออก
15 พ.ย. 2564 18:46   การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
12 พ.ย. 2564 20:20   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 20:17   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 20:04   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2697-3700
เบอร์โทรสาร 0-2266-6688
URL http://www.finansa.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/09/2545
ราคา IPO (บาท) 25.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้าสถาบันและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย รูปแบบในการให้บริการด้านการเงินนี้ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทร่วม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2564 27 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.17% 2,188 46.28% 1,733
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.92% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.98% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.74 8.97 8.24
  20 วัน 4.57 1.49 6.13
  60 วัน -1.90 3.68 1.93
  120 วัน -5.94 4.73 -4.20
  YTD 8.42 -0.99 -1.06
  P/E (X) N/A 22.03 19.82
  P/BV (X) 0.54 3.16 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.43 1.43 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 124,793,306 36.08
  2. นาย กอบคุณ เธียรปรีชา 20,350,000 5.88
  3. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 13,776,855 3.98
  4. ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ 10,500,000 3.04
  5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 8,554,900 2.47
  6. น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย 8,527,200 2.47
  7. นาย วชิระ ทยานาราพร 7,100,000 2.05
  8. นาง ประกายคำ ใบแก้ว 6,192,000 1.79
  9. น.ส. พันธิกันต์ สุวรรณคีรี 4,480,000 1.30
  10. นาย วุธการ จิรอลงกรณ์ 3,905,700 1.13

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  2. นาย วราห์ สุจริตกุล กรรมการ
  3. นาย กิตติพงษ์ เลิศวนางกูร กรรมการ
  4. นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย ชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 345.86  345.86  345.86 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,424.92  1,314.25  753.96 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.12  3.80  2.18 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.70  8.32  7.84 
  P/BV (X) 0.54  0.46  0.28 
  P/E (X) N/A  6.45  58.81 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 123.08  27.66  5.25 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 9.04  1.14  0.23 
  Beta 0.34  0.53  0.73 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.42  74.31  -37.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 15.78  N/A  6.88 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.25  4.05 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือ ตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.15 บาท 27 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.35 บาท 22 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.15 บาท 14 ต.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง วิลาสินี กฤษณามระ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย กษิติ เกตุสุริยงค์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 306.40 94.92 72.64 66.06 67.64
  เงินลงทุนสุทธิ - - - 222.14 466.67
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 125.07 409.50 199.05 644.50 576.73
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 103.51 409.50 199.05 644.50 576.73
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 87.89 87.20 87.50 112.37 104.66
  รวมสินทรัพย์ 4,278.04 4,359.34 4,068.30 4,096.75 4,359.79
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก - 89.97 - - 120.00
  รวมหนี้สิน 1,614.85 1,481.13 1,261.91 1,421.31 1,537.30
  ทุนจดทะเบียน 1,729.28 1,729.28 1,729.28 1,729.28 1,729.28
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,729.28 1,729.28 1,729.28 1,729.28 1,729.28
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 208.46 208.46 208.46 208.46 208.46
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,044.00 1,241.41 1,225.95 1,040.03 1,178.22
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,663.19 2,878.22 2,806.39 2,675.43 2,822.49
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 222.03 414.63 552.05 279.04 517.72
   - รายได้ดอกเบี้ย - - - - -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - 268.57 349.42 63.66 299.61
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 227.59 622.26 760.45 305.44 521.79
  ต้นทุน 133.09 223.78 283.73 220.27 261.14
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -24.54 - 61.76 - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 66.32 46.25 54.70 42.70 47.85
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 42.47 351.09 319.05 -27.68 138.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -9.03 253.25 223.26 -82.58 64.07
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 0.73 0.65 -0.24 0.25
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 488.99 -701.06 -189.92 72.18 -270.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -293.54 729.69 488.13 26.75 -434.85
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9.86 -11.92 -283.05 -72.60 676.77
  เงินสดสุทธิ 185.59 16.71 15.16 26.32 -28.58
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.41 7.29 8.15 -3.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.24 7.50 7.82 -0.65
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 0.51 0.45 0.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.08 0.17 0.19 0.07
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.97 40.70 29.36 -27.04

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 พ.ย. 2561 XR 98,815,840 345,855,440 5.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้