สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FN บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.05 9.00 / 4.00 46.84 3.44 500.00 5,050.00 5,069.98 117.27 28.59
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ม.ค. 2561 19:16   แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
15 ม.ค. 2561 18:29   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
23 พ.ย. 2560 17:50   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2561
15 พ.ย. 2560 19:04   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
14 พ.ย. 2560 07:43   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 991 อาคาร เอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2300-4951
เบอร์โทรสาร 0-2300-4681
URL www.fnoutlet.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/11/2559
ราคา IPO (บาท) 3.88 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า ประเภท ?เอ๊าท์เลท? โดยสินค้าที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดหาผ่านการสั่งผลิตจากผู้ผลิตสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยตรง และตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งบริษัทรับฝากขายและรับซื้อเพื่อมาวางจำหน่าย โดยสินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการซื้อของผู้ซื้อในทุกเพศทุกวัย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2560 10 พ.ย. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.50% 4,480 31.50% 6,420
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 22/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.17% (ณ วันที่ 22/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.98 -3.03 -1.06
  20 วัน -7.34 -10.79 -11.50
  60 วัน 1.00 -9.90 -6.28
  120 วัน 1.81 -20.65 -12.17
  YTD -4.72 -6.55 -8.39
  P/E (X) 46.84 35.91 19.80
  P/BV (X) 3.44 5.57 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.30 0.46

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท คิว แอสเซท จำกัด 314,928,600 31.49
  2. นาย วราชัย ส่งวัฒนา 142,500,000 14.25
  3. น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา 120,000,000 12.00
  4. นาย สมชัย ส่งวัฒนา 75,000,000 7.50
  5. นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์ 32,500,000 3.25
  6. นาย โอมา ส่งวัฒนา 32,500,000 3.25
  7. น.ส. รีวา ส่งวัฒนา 29,300,000 2.93
  8. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 18,500,000 1.85
  9. นาย ศึกษิต เพชรอำไพ 16,400,000 1.64
  10. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,406,200 1.34

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย เบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานกรรมการ
  4. นาย วราชัย ส่งวัฒนา กรรมการ
  5. นาง ช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ กรรมการ
  6. นาย โอมา ส่งวัฒนา กรรมการ
  7. นาง ปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ
  8. นาย พูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,000.00  1,000.00  1,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,050.00  5,300.00  9,500.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.05  5.30  9.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.47  1.47  N/A 
  P/BV (X) 3.44  3.61 
  P/E (X) 46.84  49.16  69.79 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.15  144.55  156.63 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 11.71  39.93  295.04 
  Beta 2.34  2.47 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.72  -44.21  144.85 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.19  1.13  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.56  0.56 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.06 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย เมธี รัตนศรีเมธา/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 99.13 46.60 89.90 42.39
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2.15 1.18 6.89 8.11
  สินค้าคงเหลือ 375.91 389.33 362.30 444.13
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 799.74 471.58 951.73 520.76
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 759.04 508.27 616.83 492.56
  รวมสินทรัพย์ 1,585.99 998.22 1,590.98 1,027.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 26.99 - 98.23
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 59.56 44.96 59.88 56.57
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.53 106.13 0.50 7.24
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 104.16 222.97 111.14 229.27
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 14.94 288.94 14.77 248.89
  รวมหนี้สิน 119.10 511.91 125.91 478.16
  ทุนจดทะเบียน 500.00 500.00 500.00 315.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 500.00 375.00 500.00 315.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 806.88 - 806.88 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.89 0.00 0.03 0.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 159.11 111.31 158.16 234.50
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,466.89 486.31 1,465.07 549.50
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 760.77 767.20 1,063.03 1,102.20
  รายได้อื่น 34.87 25.07 35.64 18.99
  รวมรายได้ 795.64 792.27 1,098.67 1,121.19
  ต้นทุนขาย 418.50 416.74 581.41 587.75
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 301.04 237.19 330.95 347.84
  รวมค่าใช้จ่าย 719.53 653.93 912.36 935.59
  EBITDA 117.27 168.65 228.71 212.74
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 41.17 30.31 42.40 27.14
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 76.10 138.34 186.31 185.60
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 60.95 99.51 146.36 146.43
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.14 0.20 46.49
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 94.30 171.23 272.59 205.67
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -24.60 -49.68 -630.40 -140.77
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -60.47 -130.78 391.89 -88.45
  เงินสดสุทธิ 9.23 -9.23 34.08 -23.55
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.68 8.56
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.04 14.53
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.60 14.23
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.08 0.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.85 0.84
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 44.99 45.31
  EBIT Margin (%) 9.57 16.96
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.66 13.32

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 634.02 141.71
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 0.58 2.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.52 1.44
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 239.48 253.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.16 9.99
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 32.71 36.55
  วงจรเงินสด (วัน) 207.34 219.16


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 04 ก.ย. 2560
  Cash Balance 26 ก.ย. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น