สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FMT บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
31.00 33.25 / 19.30 6.99 0.89 480.00 1,488.00 3,100.60 273.61 8.89
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 พ.ย. 2564 08:29   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2564 17:16   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
08 พ.ย. 2564 17:15   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2564 17:12   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2564 17:11   งดจ่ายปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-0641-50
เบอร์โทรสาร 0-2256-0651-2
URL www.fmt.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/6/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/02/2540
ราคา IPO (บาท) 45.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธนา จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และท่อทองแดงที่มีเกลียวภายในท่อ ที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.54% 426 35.25% 405
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 44.90% (ณ วันที่ 18/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.08% (ณ วันที่ 18/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.82 0.41
  20 วัน -3.12 0.94 -4.21
  60 วัน 14.81 13.52 13.68
  120 วัน 11.71 3.94 5.93
  YTD -3.12 0.24 -3.28
  P/E (X) 6.99 24.86 20.85
  P/BV (X) 0.89 2.70 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.58 2.07

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. CTJ Holdings2, Ltd. 20,280,280 42.25
  2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,737,500 9.87
  3. นาย ชัย โสภณพนิช 2,265,200 4.72
  4. นาย สุทิน อัษฎาธร 1,726,610 3.60
  5. นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา 1,674,710 3.49
  6. นาย วีระเดช กิติกรอรรถ 1,674,710 3.49
  7. นาย สุรินทร์ อัษฎาธร 1,564,910 3.26
  8. นาง ชนิดา อัษฎาธร 1,225,810 2.55
  9. น.ส. รัตติยา ภัทรสินมโน 994,300 2.07
  10. ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู-เจ ก่อสร้าง 800,000 1.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
  2. นาย จูนิชิ อิชิฮารา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง ชนิดา อัษฎาธร กรรมการ
  4. นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ กรรมการ
  5. นาย ทินกร อัษฎาธร กรรมการ
  6. นาย โนบูทากะ ทานิกูชิ กรรมการ
  7. นาย ชินโกะ นิชิจิมา กรรมการ
  8. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ กรรมการ
  9. นาย ฮิเดกิ ทาคายาสุ กรรมการ
  10. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย อาคีรา ฟูจิตะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย เดชา ตุลานันท์ กรรมการอิสระ
  14. นาย อิรูรุ ฮิดากะ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 48.00  48.00  48.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,488.00  1,536.00  931.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 31.00  32.00  19.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 34.91  34.91  31.96 
  P/BV (X) 0.89  0.92  0.61 
  P/E (X) 6.99  7.22  25.11 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11  5.36  1.72 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.15  0.30  0.07 
  Beta 0.33  0.30  0.44 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.12  64.95  -17.45 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.24  5.08  8.38 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.37  0.37  2.10 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 1.625 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.625 บาท 26 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.625 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุเมธ แจ้งสามสี/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 110.94 69.69 92.01 14.69 7.82
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,688.21 1,458.71 1,587.96 1,623.71 1,696.44
  สินค้าคงเหลือ 1,166.49 1,071.33 899.26 684.65 792.20
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,993.45 2,599.73 2,666.71 2,323.05 2,496.47
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 363.78 364.13 363.80 385.68 429.14
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 405.88 415.67 411.64 423.20 459.63
  รวมสินทรัพย์ 3,399.33 3,015.41 3,078.35 2,746.25 2,956.10
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 930.00 845.00 825.00 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 627.01 459.39 369.67 469.73 693.81
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - 100.00 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,590.33 1,337.92 1,363.72 1,002.90 1,289.11
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 133.21 143.52 142.53 137.61 107.45
  รวมหนี้สิน 1,723.54 1,481.44 1,506.25 1,140.51 1,396.57
  ทุนจดทะเบียน 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 507.50 507.50 507.50 507.50 507.50
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 681.53 546.79 590.68 618.24 572.03
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 6.76 -0.33 -6.09 - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 6.76 -0.33 -6.09 - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,675.79 1,533.96 1,572.10 1,605.74 1,559.53
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 5,150.52 3,480.68 4,802.01 6,066.62 6,495.44
  รายได้อื่น 6.98 2.32 6.75 5.24 6.89
  รวมรายได้ 5,157.50 3,483.01 4,808.76 6,071.86 6,502.33
  ต้นทุน 4,951.13 3,222.53 4,467.34 5,601.83 6,044.01
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 173.77 157.06 240.49 298.10 248.27
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 5,124.90 3,472.15 4,707.84 5,899.93 6,321.25
  EBITDA 273.61 63.58 138.59 233.69 265.21
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 53.68 53.52 71.53 67.70 70.83
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 219.93 10.05 67.06 165.99 194.38
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 168.84 3.18 47.07 124.21 144.61
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.52 0.07 0.98 2.59 3.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 38.23 -169.27 -115.72 181.00 292.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -34.22 -30.47 -38.09 -28.77 -47.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 14.92 254.73 231.14 -145.37 -245.38
  เงินสดสุทธิ 18.93 55.00 77.32 6.87 -1.26
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.88 1.94 1.96 2.32
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.26 2.39 2.96 7.85
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.63 1.85 2.30 5.82
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.03 0.97 0.96 0.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.02 1.64 1.65 2.13
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 3.87 7.42 6.97 7.66
  EBIT Margin (%) 4.26 0.29 1.39 2.73
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.27 0.09 0.98 2.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 47.97 -26.38 -20.85 -6.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 53.64 -26.30 -20.25 -7.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 48.08 -26.39 -20.80 -6.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 47.60 -24.56 -20.21 -6.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 5,216.25 -96.48 -62.11 -14.11

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.21 3.01 2.99 3.65
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 86.80 121.31 122.06 99.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.54 5.19 5.64 7.59
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 65.91 70.26 64.71 48.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.92 9.60 10.64 9.63
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.25 38.01 34.29 37.91
  วงจรเงินสด (วัน) 124.46 153.56 152.47 110.09


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้