สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FMT บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.50 24.90 / 18.00 18.90 0.58 480.00 888.00 1,997.25 29.85 14.63
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2563 17:31   (แก้ไข Template) บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563
10 ส.ค. 2563 12:43   บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563
10 ส.ค. 2563 12:37   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 12:36   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 2563 12:34   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-0641-50
เบอร์โทรสาร 0-2256-0651-2
URL www.fmt.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/6/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/02/2540
ราคา IPO (บาท) 45.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธนา จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  35.25% 405 34.38% 401
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 45.41% (ณ วันที่ 28/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.09% (ณ วันที่ 28/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -2.00 0.96
  20 วัน -1.60 -1.86 3.10
  60 วัน -14.75 -13.81 -10.20
  120 วัน -17.41 -28.23 -28.09
  YTD -21.28 -18.15 -1.53
  P/E (X) 18.90 51.26 21.68
  P/BV (X) 0.58 2.78 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.03 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@18 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. CTJ Holdings2, Ltd. 20,280,280 42.25
  2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,645,400 9.68
  3. นาย ชัย โสภณพนิช 2,265,200 4.72
  4. นาย สุทิน อัษฎาธร 1,726,610 3.60
  5. นาย วีระเดช กิติกรอรรถ 1,674,710 3.49
  6. นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา 1,674,710 3.49
  7. นาย สุรินทร์ อัษฎาธร 1,564,910 3.26
  8. นาง ชนิดา อัษฎาธร 1,225,810 2.55
  9. น.ส. รัตติยา ภัทรสินมโน 1,000,000 2.08
  10. ห้างหุ้นส่วนจำกัดทู-เจ ก่อสร้าง 800,000 1.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
  2. นาย จูนิชิ อิชิฮารา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง ชนิดา อัษฎาธร กรรมการ
  4. นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ กรรมการ
  5. นาย ทินกร อัษฎาธร กรรมการ
  6. นาย โนบูทากะ ทานิกูชิ กรรมการ
  7. นาย ชินโกะ นิชิจิมา กรรมการ
  8. นาย ไดซูเกะ ฮามาดะ กรรมการ
  9. นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ กรรมการ
  10. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย อาคีรา ฟูจิตะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย เดชา ตุลานันท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 48.00  48.00  48.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 888.00  1,128.00  1,212.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.50  23.50  25.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 31.67  32.75  31.46 
  P/BV (X) 0.58  0.72  0.80 
  P/E (X) 18.90  8.69  9.15 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.50  1.93  1.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.08  0.09  0.10 
  Beta 0.46  0.15  0.10 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -21.28  -6.93  -16.53 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.78  6.91  5.94 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.66  0.60  0.54 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.625 บาท 26 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.625 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.50 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุเมธ แจ้งสามสี/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 111.52 90.49 14.69 7.82 9.08
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,242.41 1,878.47 1,592.60 1,631.01 1,522.12
  สินค้าคงเหลือ 932.84 589.52 684.65 792.20 967.73
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,309.43 2,586.78 2,323.05 2,496.47 2,551.14
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 377.26 409.59 385.68 429.14 454.75
  รวมสินทรัพย์ 2,740.76 3,032.62 2,746.25 2,956.10 3,038.74
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 720.00 300.00 - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 229.06 468.22 437.68 649.34 655.80
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4.40 - 100.00 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,079.62 1,344.20 1,002.90 1,289.11 1,438.95
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 141.15 137.00 137.61 107.45 122.69
  รวมหนี้สิน 1,220.77 1,481.20 1,140.51 1,396.57 1,561.64
  ทุนจดทะเบียน 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 507.50 507.50 507.50 507.50 507.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -3.79 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 536.28 563.92 618.24 572.03 489.60
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,519.99 1,551.42 1,605.74 1,559.53 1,477.10
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,336.04 3,356.11 6,066.62 6,495.44 6,183.22
  รายได้อื่น 2.13 3.21 5.24 20.19 26.41
  รวมรายได้ 2,338.17 3,359.32 6,071.86 6,515.63 6,209.63
  ต้นทุนขาย 2,146.11 3,112.25 5,601.83 6,044.01 5,778.84
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 106.94 135.91 298.10 248.27 241.89
  รวมค่าใช้จ่าย 2,343.68 3,266.06 5,905.87 6,321.25 6,020.74
  EBITDA 29.85 127.05 233.69 265.21 268.66
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 35.36 33.78 67.70 70.83 79.77
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -5.51 93.27 165.99 194.38 188.89
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -7.34 69.89 124.21 144.61 138.79
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.15 1.46 2.59 3.01 2.89
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -12.48 -16.72 181.00 292.05 -277.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -23.37 -18.97 -28.76 -47.92 -39.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 132.68 118.36 -145.37 -245.38 203.76
  เงินสดสุทธิ 96.83 82.67 6.87 -1.26 -112.41
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.14 1.92 2.32 1.94
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.06 10.07 7.85 9.52
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.33 6.57 5.82 6.48
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.80 0.95 0.71 0.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.75 2.09 2.13 2.17
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.13 7.27 7.66 6.95
  EBIT Margin (%) -0.24 2.78 2.73 2.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.31 2.08 2.05 2.22

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -30.39 -3.92 -6.60 5.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -31.04 -4.94 -7.32 4.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -30.40 -4.03 -6.81 4.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -28.24 -4.32 -6.57 4.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 11.88 -14.11 4.20

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.23 3.57 3.76 4.12
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 112.86 102.37 96.97 88.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.09 8.53 7.59 6.87
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 59.93 42.77 48.11 53.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.30 8.93 10.31 9.26
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 27.45 40.86 35.41 39.41
  วงจรเงินสด (วัน) 145.34 104.28 109.67 102.32


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น