สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FE บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
190.00 226.00 / 168.00 17.99 1.13 78.70 1,495.30 1,685.04 27.74 14.83
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ธ.ค. 2563 20:08   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564
13 พ.ย. 2563 17:23   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:22   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 17:52   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2354-3333
เบอร์โทรสาร 0-2644-9550-2
URL www.fareastfamelineddb.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/2/1964 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/07/2530
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 31/05/2533

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/01/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / บริการเฉพาะกิจ
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

ลักษณะธุรกิจ
มี 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร 2) รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา เช่น ภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิตอล ฯลฯ 3) นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา เป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ก.ค. 2563 29 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
21.79% 287 21.25% 294
การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.48% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.25% (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 2.01 0.57
20 วัน - 0.54 -1.02
60 วัน -7.32 -20.59 -25.09
120 วัน -7.32 -16.04 -17.24
YTD - -1.33 -3.48
P/E (X) 17.99 N/A 29.96
P/BV (X) 1.13 2.55 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.33 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 1,055,700 13.41
2. นาย สำเริง มนูญผล 952,800 12.11
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 922,650 11.72
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 797,800 10.14
5. GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 750,000 9.53
6. บริษัท โชควัฒนา จำกัด 505,075 6.42
7. นาย บุญชัย โชควัฒนา 368,000 4.68
8. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล 332,404 4.22
9. นาย ชัยลดล โชควัฒนา 244,000 3.10
10. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 171,000 2.17

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ
2. นาย วิชา ลดาลลิตสกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
3. นาย วศิน เตยะธิติ รองประธานกรรมการ
4. นาง เกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ
6. นาง มาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ
7. น.ส. วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ
8. นาย อนุพล ภูวพูลผล กรรมการ
9. นาย ชัยลดล โชควัฒนา กรรมการ
10. นาย ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย อมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย วิชิต ตันติอนุนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาง ฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาง ปรียาจิต เจริญวงค์ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 7.87  7.87  7.87 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,495.30  1,495.30  1,574.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 190.00  190.00  200.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 167.57  167.57  152.29 
P/BV (X) 1.13  1.13  1.31 
P/E (X) 17.99  17.99  16.79 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.00  0.13  0.31 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.01  0.02 
Beta 0.06  0.07  0.06 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -5.00  17.65 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.26  5.26  4.92 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.95  0.95  0.83 
นโยบายเงินปันผล อัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และ ภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 10.00 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10.00 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 10.00 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย ปรีชา สวน/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 126.89 205.33 177.40 64.37 292.33
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 140.90 213.44 329.90 336.50 333.84
สินค้าคงเหลือ - - - - -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 361.54 589.23 637.74 648.22 766.70
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 211.50 205.41 211.38 199.57 194.57
รวมสินทรัพย์ 1,635.44 1,606.43 1,720.88 1,664.71 1,680.36
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 189.36 257.10 264.36 258.32 348.18
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.18 - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 203.58 318.82 356.97 350.72 415.68
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 90.32 65.54 66.89 65.49 68.23
รวมหนี้สิน 293.91 384.37 423.86 416.21 483.90
ทุนจดทะเบียน 78.70 78.70 78.70 78.70 75.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 78.70 78.70 78.70 77.50 75.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 162.55 162.55 162.55 139.74 95.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 243.38 127.54 132.27 133.49 149.92
กำไร(ขาดทุน)สะสม 834.17 829.74 899.68 875.32 852.30
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,318.80 1,198.53 1,273.20 1,226.05 1,172.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 22.73 23.54 23.82 22.45 24.24
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 389.93 479.23 713.56 702.32 742.20
รายได้อื่น 8.40 23.62 28.40 38.86 64.11
รวมรายได้ 404.16 514.56 770.06 772.66 835.72
ต้นทุนขาย 290.04 344.03 476.42 465.08 399.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 55.50 - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 385.31 480.57 652.60 646.90 680.56
EBITDA 27.74 40.44 126.30 131.96 161.94
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8.89 6.44 8.84 6.20 6.79
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 18.85 34.00 117.46 125.76 155.16
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 13.19 25.89 95.83 100.99 121.40
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.68 3.32 12.27 13.35 16.19
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 77.22 194.69 185.47 -77.63 238.09
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -46.52 14.41 -4.31 -101.25 3.49
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -81.20 -68.14 -68.14 -49.08 -71.87
เงินสดสุทธิ -50.50 140.96 113.03 -227.96 169.72
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.78 1.85 1.79 1.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.60 7.88 7.67 8.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.31 7.43 6.94 7.52
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.22 0.32 0.33 0.34
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.41 0.48 0.45 0.46
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.62 28.21 33.23 33.78
EBIT Margin (%) 4.66 6.61 15.25 16.28
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.26 5.03 12.44 13.07

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
14 มิ.ย. 2562 PP 120,050 7,870,000 10.00
14 ก.ย. 2561 PP 249,950 7,749,950 10.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -18.63 -1.81 1.60 -5.37
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -15.69 34.72 2.44 16.52
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -21.46 -0.80 -0.34 -7.54
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -19.82 0.78 0.88 -4.95
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -49.05 -21.82 -5.11 -16.81

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.52 2.73 2.14 2.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 103.59 133.85 170.44 174.19
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.89 2.19 1.82 1.53
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 192.89 166.42 200.23 238.00
วงจรเงินสด (วัน) -89.30 -32.57 -29.79 -63.80


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น