สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FC บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.30 0.46 / 0.24 N/A 7.20 2,136.46 640.94 1,828.24 6.75 -7.74
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 มิ.ย. 2562 18:01   แจ้งการเปลี่ยนแปลง CFO (แก้ไข)
12 มิ.ย. 2562 17:19   แจ้งการเปลี่ยนแปลง CFO
10 มิ.ย. 2562 17:15   กำหนดการใช้สิทธิของ FC-W1
10 มิ.ย. 2562 17:15   กำหนดการใช้สิทธิของ FC-W2
05 มิ.ย. 2562 17:55   การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 18/8 อาคารฟิโก้ เพลส ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2259-9522
เบอร์โทรสาร 0-2259-9590
URL www.foodcapitals.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/05/2548
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ลงทุนในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย บริษัทมุ่งเน้นไปที่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับสิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ของโดนิโม พิซซ่า ในประเทศไทยและกัมพูชา สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ของคอฟฟี่ บีนส์ แอนด์ ทีลีฟในประเทศไทย สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ของเคียวโชน ในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา และธุรกิจร้านอาหารและบาร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.20% 3,581 55.28% 3,938
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.18% (ณ วันที่ 17/06/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.91% (ณ วันที่ 17/06/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -1.10 -1.23
  20 วัน -9.09 -19.76 -13.12
  60 วัน -18.92 -24.48 -16.53
  120 วัน -14.29 -23.90 -9.14
  YTD -14.29 -28.68 -13.95
  P/E (X) N/A 110.37 42.85
  P/BV (X) 7.20 2.70 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.15 0.17

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อัครเดช ศรีชวาลา 214,601,200 10.04
  2. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD. 212,829,263 9.96
  3. นาย กฤษน์ ศรีชวาลา 170,602,000 7.99
  4. บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 152,183,533 7.12
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 126,179,554 5.91
  6. นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา 108,814,533 5.09
  7. นาย อมร ศรีชวาลา 106,481,200 4.98
  8. นาย วิน สันติพงศ์ไชย 39,268,833 1.84
  9. นาย ขจร พนารัตน์ 31,699,200 1.48
  10. นาย พงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์ 20,797,000 0.97

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อัครเดช ศรีชวาลา ประธานคณะกรรมการบริษัท
  2. นาย เอ สัจเดว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย กฤษน์ ศรีชวาลา กรรมการ
  4. นาย วิทิต สัจจพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย กฤช เอทเตอร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 มิ.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,136.46  2,136.46  2,136.46 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 640.94  747.76  1,046.87 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.30  0.35  0.49 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.04  0.10  0.29 
  P/BV (X) 7.20  3.63  1.71 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.38  56.26  116.75 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.30  2.02  5.19 
  Beta 0.29  0.55  0.70 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -14.29  -28.57  -3.36 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 0.44 23.48 26.71 31.64 300.23
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 6.10 49.24 40.95 54.26 11.10
  สินค้าคงเหลือ - 32.74 24.28 28.76 35.70
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,250.17 140.02 165.89 144.93 384.77
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 16.27 296.19 210.01 315.21 341.60
  รวมสินทรัพย์ 1,276.73 1,364.51 1,227.74 1,466.82 2,237.01
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 29.35 29.75 29.65 26.91 1.88
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 32.10 182.81 219.73 164.07 129.91
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 198.46 739.11 197.36 735.12 1.17
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,149.81 1,031.18 1,002.93 966.94 151.68
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 37.93 76.98 109.62 84.40 788.35
  รวมหนี้สิน 1,187.73 1,108.16 1,112.55 1,051.34 940.03
  ทุนจดทะเบียน 25,127.08 3,178.40 25,508.35 3,178.40 2,887.15
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,136.46 2,136.46 2,136.46 2,136.46 1,959.31
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - 467.71 - 467.71 519.53
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -144.82 - -144.82 -120.02
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,371.89 -2,347.41 -2,379.09 -2,197.57 -1,254.24
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 88.99 273.60 78.23 424.60 1,268.16
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -17.24 36.95 -9.13 28.81
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ - 191.25 708.99 703.00 683.59
  รายได้อื่น 1.81 7.04 38.22 18.16 29.59
  รวมรายได้ 1.81 198.28 747.21 721.16 713.95
  ต้นทุนขาย - 76.06 282.66 254.32 252.86
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 17.18 270.54 938.00 1,410.95 897.95
  รวมค่าใช้จ่าย 17.18 346.60 1,220.66 1,665.27 1,150.81
  EBITDA 6.75 -120.86 -363.81 -819.22 -325.92
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 22.13 27.46 109.64 124.88 110.94
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -15.37 -148.32 -473.44 -944.11 -436.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 7.20 -149.84 -504.41 -943.33 -423.36
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 -0.07 -0.24 -0.45 -0.22
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -39.82 -28.05 -138.22 -237.97 -153.60
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.30 -8.81 -5.48 -121.09 -98.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 32.02 30.40 140.03 91.69 443.58
  เงินสดสุทธิ -27.72 -6.46 -3.68 -267.36 191.82
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.09 0.14 0.17 0.15
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -191.61 -134.55 -200.63 -111.45
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -25.78 -55.28 -35.14 -50.98
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 13.35 4.05 14.22 2.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.42 0.43 0.55 0.39
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) N/A 60.23 60.13 63.82
  EBIT Margin (%) -848.92 -74.80 -63.36 -130.91
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 397.52 -75.57 -67.51 -130.81

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  05 เม.ย. 2560 XR 115,153,598 2,136,460,276 1.00
  06 มี.ค. 2560 PP 62,000,000 2,021,306,678 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -100.00 29.76 0.85 2.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -100.00 37.58 11.14 0.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -99.09 30.92 3.61 1.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -95.04 39.42 -26.70 44.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.71 14.42 14.89 21.51
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.51 25.31 24.51 16.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.62 8.20 10.66 7.89
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 28.92 44.50 34.24 46.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.92 1.62 1.47 1.73
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 189.85 224.94 247.79 210.96
  วงจรเงินสด (วัน) -141.42 -155.13 -189.04 -147.73


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 16 ส.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ FC-W1, FC-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น