สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
F&D บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
26.50 26.50 / 14.80 22.65 0.43 176.24 467.04 892.95 48.17 14.62
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2564 17:31   แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
04 ม.ค. 2564 17:38   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
13 พ.ย. 2563 17:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 17:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:31   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้นที่ 15 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2253-5232-33
เบอร์โทรสาร -
URL www.foodanddrinks.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/04/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/08/2537
ราคา IPO (บาท) 41.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อส่งออกและขายในประเทศ โดยสินค้าอาหารดังกล่าว เป็นการแปรรูปผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์เป็นอาหารนานาชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ สินค้าที่ผลิตรวมถึง ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ อาหารบรรจุภาชนะปิดผนึก ผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงรสบรรจุกระป๋อง และซอสเนื้อ ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค (ready-to-eat) อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง น้ำผัก ผลไม้ และเครื่องดื่ม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 ก.ค. 2563 01 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.09% 323 27.09% 351
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 31.61% (ณ วันที่ 18/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.14% (ณ วันที่ 18/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 29.90 25.24 32.17
  20 วัน 35.90 32.31 33.40
  60 วัน 42.47 27.47 16.39
  120 วัน 48.04 44.04 33.29
  YTD 24.41 16.59 19.41
  P/E (X) 22.65 26.54 30.15
  P/BV (X) 0.43 2.08 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.63 1.18

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เกษม ดีไมตรี 3,302,400 18.74
  2. JW INTERNATIONAL WORLDWIDE GROUP LTD. 1,749,120 9.92
  3. MR. HUAI HSIN LEE 1,543,375 8.76
  4. น.ส. ไวฮุย ลี 1,110,640 6.30
  5. KAWASHO FOODS CORPORATION 950,000 5.39
  6. นาง จินตนา อัสดรนิธี 806,160 4.57
  7. MISS HUAI HUI LEE 720,000 4.09
  8. นาย วรวิช ดีไมตรี 715,720 4.06
  9. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 700,000 3.97
  10. นาย สุธี หวังแสงทอง 631,120 3.58

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เกษม ดีไมตรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย หวยซิน ลี กรรมการ
  4. น.ส. ไวฮุย ลี กรรมการ
  5. นาย ชุน นำ วอง กรรมการ
  6. นาง จินตนา อัสดรนิธี กรรมการ
  7. นาย อุดม การุณกรสกุล กรรมการ
  8. นาย อดิเทพ นันทราทิพย์ กรรมการ
  9. นาย สุเมธ เชยโอนะนันทน์ กรรมการอิสระ
  10. น.ส. ชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สุเมธ เชยโอนะนันทน์ กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สรรเสริญ นิลรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 17.62  17.62  17.62 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 467.04  375.40  317.24 
  ราคา (บาท/หุ้น) 26.50  21.30  18.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 61.07  61.07  60.01 
  P/BV (X) 0.43  0.35  0.30 
  P/E (X) 22.65  18.21  130.37 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.19  4.51  1.50 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.07  0.06  0.02 
  Beta 0.30  0.30  -0.33 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 24.41  18.33  6.51 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พรชัย กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
  นาง สุวนีย์ กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
  นาย ธนากร ฝักใฝ่ผล/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2.84 7.87 1.30 18.51 13.28
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 60.10 81.53 66.28 94.70 87.66
  สินค้าคงเหลือ 110.72 113.46 111.78 108.85 109.02
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 199.72 220.26 199.32 262.31 237.59
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,078.41 1,092.74 1,089.19 540.67 556.04
  รวมสินทรัพย์ 1,505.05 1,545.42 1,520.05 943.23 940.86
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 70.00 151.00 136.77 200.63 197.15
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 81.51 88.67 73.06 87.72 73.33
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 10.46 5.62 7.97 1.02 1.45
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 163.05 246.57 219.05 291.25 273.13
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 265.69 241.19 248.08 78.00 82.73
  รวมหนี้สิน 428.74 487.76 467.13 369.25 355.86
  ทุนจดทะเบียน 176.24 176.24 176.24 176.24 180.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 176.24 176.24 176.24 176.24 176.24
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 125.67 125.67 125.67 125.67 125.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -47.92 -66.57 -71.32 -70.73 -59.71
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,076.31 1,057.66 1,052.92 573.98 585.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 536.98 581.38 754.72 774.52 770.82
  รายได้อื่น 15.58 14.56 23.21 13.04 9.90
  รวมรายได้ 559.47 605.41 786.14 793.04 780.72
  ต้นทุนขาย 441.32 503.51 651.34 678.04 688.84
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 88.63 89.63 115.89 124.07 124.80
  รวมค่าใช้จ่าย 529.96 593.14 767.23 802.11 813.86
  EBITDA 48.17 30.62 43.52 17.31 -5.48
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 18.66 18.35 24.61 26.38 27.67
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 29.51 12.27 18.91 -9.07 -33.15
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 25.36 6.21 1.47 -10.71 -42.49
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.44 0.35 0.08 -0.61 -2.59
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 45.50 52.00 63.50 1.09 -11.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 8.34 -52.01 -55.81 2.25 12.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -52.29 -10.63 -24.90 4.76 11.01
  เงินสดสุทธิ 1.54 -10.64 -17.21 8.10 11.68
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.22 0.89 0.91 0.90
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.93 0.30 0.18 -1.85
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.37 0.28 1.54 -0.96
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.40 0.46 0.44 0.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.66 0.64 0.84
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.81 13.39 13.70 12.46
  EBIT Margin (%) 5.27 2.03 2.41 -1.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.53 1.03 0.19 -1.35

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.64 3.52 -2.56 0.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.35 2.89 -3.94 -1.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.59 5.22 -0.87 1.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.65 3.03 -4.35 -1.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 308.44 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.03 8.81 9.38 8.49
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.39 41.43 38.92 42.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.26 5.73 5.90 6.22
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 69.44 63.70 61.82 58.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.92 7.25 8.10 8.42
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 52.71 50.37 45.05 43.35
  วงจรเงินสด (วัน) 53.12 54.76 55.69 58.26


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น