สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ETE บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.18 4.56 / 2.02 17.38 1.39 280.00 1,220.80 2,546.90 185.59 13.72
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 เม.ย. 2561 19:05   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 มี.ค. 2561 19:26   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
23 ก.พ. 2561 18:07   การจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
23 ก.พ. 2561 13:37   การจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
23 ก.พ. 2561 13:27   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7729-5316-8
เบอร์โทรสาร 0-7729-5320
URL www.eastern-groups.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/02/2560
ราคา IPO (บาท) 4.20 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ETE และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่ม ดังนี้1. ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร ระบบงานธุรกิจ และรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ 2.ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม 3.ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 4.ธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 10 ก.พ. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  43.73% 2,670 41.23% 2,838
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.10% (ณ วันที่ 26/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.48% (ณ วันที่ 26/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 5.83 6.95 6.32
  20 วัน -5.22 -1.28 -2.44
  60 วัน -19.26 -5.43 -11.26
  120 วัน -24.83 -8.07 -10.99
  YTD -16.79 -2.96 -7.46
  P/E (X) 17.38 N/A 92.89
  P/BV (X) 1.39 3.27 2.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.14 0.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์ 151,023,757 26.97
  2. บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด 146,222,223 26.11
  3. นาย ทวีศักดิ์ วงศ์ศุภชาติ 17,645,000 3.15
  4. นาย ศุภกร ตานะเศรษฐ 9,722,200 1.74
  5. นาย ชัยณรงค์ ประชุมพรรณ์ 7,500,000 1.34
  6. น.ส. ชนภา ธีรชุติมานันท์ 6,000,000 1.07
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,075,401 0.91
  8. นาย ชานนท์ พฤกประสงค์ 4,317,389 0.77
  9. นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 4,300,000 0.77
  10. น.ส. ชุติกา สุทธิกาญจนังกูร 4,243,356 0.76

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชานนท์ พฤกประสงค์ กรรมการ
  4. น.ส. ชุติกา สุทธิกาญจนังกูร กรรมการ
  5. น.ส. ขนิษฐา ฤทธิ์เพชร กรรมการ
  6. น.ส. วราลี เลขวรนันท์ กรรมการ
  7. นาย รชต ยอดบางเตย กรรมการ
  8. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. เปรมวดี ฟองศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 560.00  560.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,220.80  1,467.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.18  2.62 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.57  1.52 
  P/BV (X) 1.39  1.72 
  P/E (X) 17.38  26.48 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 43.29  349.66 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.48  41.79 
  Beta 0.93  1.16 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -16.79  -37.62 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.38  1.15 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.24  0.30 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.03 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.03 บาท 16 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาง ณฐพร พันธุ์อุดม/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 74.23 72.62 98.15
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 280.82 316.03 377.39
  สินค้าคงเหลือ 64.02 40.30 42.34
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 945.33 893.90 648.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,063.35 1,045.70 141.50
  รวมสินทรัพย์ 2,280.32 2,097.71 997.72
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 284.62 791.30 655.08
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 124.69 362.87 114.74
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 74.42 223.60 8.36
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 692.25 1,570.71 795.95
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 704.53 273.12 49.15
  รวมหนี้สิน 1,396.78 1,843.84 845.11
  ทุนจดทะเบียน 280.00 280.00 180.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 280.00 210.00 140.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 507.73 4.40 4.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 92.25 38.79 7.89
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 879.98 253.19 152.29
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.56 0.68 0.32
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 1,580.25 1,411.68 1,586.33
  รายได้อื่น 5.33 4.73 8.14
  รวมรายได้ 1,585.59 1,416.41 1,594.47
  ต้นทุนขาย 1,335.73 1,217.44 1,370.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 114.78 118.50 102.16
  รวมค่าใช้จ่าย 1,450.51 1,335.94 1,473.10
  EBITDA 185.59 95.07 130.94
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 50.51 14.60 9.57
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 135.08 80.47 121.37
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 70.26 31.17 62.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.07 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -72.22 55.86 14.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -248.84 -724.02 -96.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 350.11 643.20 161.53
  เงินสดสุทธิ 29.06 -24.96 79.27
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.37
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.40
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.17
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.72
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.47
  EBIT Margin (%) 8.52
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.43

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.30
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 68.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 25.61
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.48
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 66.62
  วงจรเงินสด (วัน) 16.57


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 26 มิ.ย. 2560 - 04 ส.ค. 2560
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น