สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ESSO บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.85 9.20 / 3.14 N/A 2.28 17,075.18 30,628.59 76,154.73 -8,314.41 -7.56
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ม.ค. 2564 08:34   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
12 พ.ย. 2563 12:49   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 12:48   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 12:42   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
03 พ.ย. 2563 13:24   การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2262-4000
เบอร์โทรสาร 0-2262-4800
URL http://www.esso.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1965 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/05/2551
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์4.9338 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 4.9338 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีกทั้งบริษัทฯ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 120 ปี บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายที่กว้างขวางของสถานีบริการน้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ง การบินและการเดินเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพี่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มิ.ย. 2563 21 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.01% 22,448 34.01% 15,656
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 68.14% (ณ วันที่ 20/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.93% (ณ วันที่ 20/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.72 6.56 3.84
  20 วัน 9.26 7.04 6.86
  60 วัน 48.74 14.09 18.80
  120 วัน 13.46 6.03 1.68
  YTD 19.59 14.72 14.36
  P/E (X) N/A 39.70 30.26
  P/BV (X) 2.28 1.62 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.39 0.90 1.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 2,283,750,000 65.99
  2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 167,918,350 4.85
  3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 167,918,350 4.85
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 99,124,817 2.86
  5. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 51,000,000 1.47
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,570,998 0.54

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาง ราตรีมณี ภาษีผล กรรมการ
  3. นาย สุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการ
  4. น.ส. ปาจรีย์ มีกังวาล กรรมการ
  5. นาย มาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการ
  6. นาย ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ
  7. นาย เจษฎา ชั้นเชิงกิจ กรรมการ
  8. นาย วัฒนา จันทรศร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. ประจิต หาวัตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ
  11. นาย บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,460.86  3,460.86  3,460.86 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 30,628.59  25,610.35  29,936.42 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.85  7.40  8.65 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.88  3.88  7.02 
  P/BV (X) 2.28  1.91  1.23 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 22.51  240.93  124.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 511.33  231.64  170.12 
  Beta 1.52  1.54  2.08 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 19.59  -14.45  -15.20 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  3.47 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.10 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.20 บาท 02 ต.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.00 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 352.03 599.46 276.68 482.65 448.17
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,316.05 3,857.88 6,464.04 6,289.90 5,063.92
  สินค้าคงเหลือ 12,265.72 15,195.25 19,085.17 18,415.97 18,075.38
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,845.79 23,243.24 31,978.20 29,285.38 25,541.18
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 24,866.01 25,496.18 25,599.80 25,999.72 26,914.24
  รวมสินทรัพย์ 59,302.36 56,712.91 66,242.63 61,749.98 59,019.51
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6,120.00 3,379.69 6,488.38 5,296.19 3,971.48
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4,817.90 7,390.95 5,020.17 6,994.86 6,047.81
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5,704.54 2,416.67 3,100.00 3,700.00 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 32,528.88 27,499.94 36,675.86 31,587.62 24,276.70
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13,341.85 4,913.46 7,448.84 4,330.26 6,560.60
  รวมหนี้สิน 45,870.73 32,413.40 44,124.70 35,917.88 30,837.30
  ทุนจดทะเบียน 17,110.01 17,110.01 17,110.01 17,110.01 17,110.01
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 17,075.18 17,075.18 17,075.18 17,075.18 17,075.18
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,031.71 4,031.71 4,031.71 4,031.71 4,031.71
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -169.38 484.00 172.62 475.00 897.24
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -7,513.32 2,701.19 830.98 4,242.77 6,170.64
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 13,424.20 24,292.08 22,110.50 25,824.66 28,174.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7.43 7.43 7.43 7.43 7.43
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 94,191.12 131,520.38 169,348.19 200,798.20 178,705.77
  รายได้อื่น 62.75 75.81 81.88 65.85 133.32
  รวมรายได้ 94,470.21 131,893.22 169,810.06 201,247.67 179,209.51
  ต้นทุนขาย 100,770.95 128,633.33 167,343.73 192,586.61 164,146.49
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,939.02 4,632.24 6,110.34 5,769.34 5,706.85
  รวมค่าใช้จ่าย 104,709.97 133,265.58 173,454.07 198,355.95 169,853.34
  EBITDA -8,314.41 154.88 -1,597.55 4,902.34 11,330.09
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,925.36 1,527.24 2,046.46 2,010.62 1,973.92
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -10,239.76 -1,372.36 -3,644.01 2,891.72 9,356.16
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -8,344.30 -1,195.50 -3,065.70 2,225.16 7,287.62
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -2.41 -0.35 -0.89 0.64 2.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,168.69 -2,146.38 -10,166.85 2,102.80 11,219.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -841.32 -710.39 -1,211.30 -888.50 -684.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,085.35 2,973.59 11,172.18 -1,179.82 -10,643.49
  เงินสดสุทธิ 75.35 116.82 -205.96 34.48 -108.86
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.64 0.85 0.87 0.93
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -54.16 -14.74 -12.79 8.24
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -21.57 -7.78 -5.69 4.79
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.42 1.33 2.00 1.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.28 3.04 2.65 3.33
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -6.99 2.20 1.18 4.09
  EBIT Margin (%) -10.84 -1.04 -2.15 1.44
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -8.83 -0.91 -1.81 1.11

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -28.38 -11.95 -15.66 12.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -21.66 -7.62 -13.11 17.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -28.37 -11.91 -15.62 12.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -21.43 -7.14 -12.55 16.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -69.47

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 32.30 37.46 26.56 35.37
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 11.30 9.74 13.74 10.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.16 9.78 8.92 10.56
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 35.93 37.33 40.90 34.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 22.85 31.46 27.86 29.53
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 15.97 11.60 13.10 12.36
  วงจรเงินสด (วัน) 31.26 35.47 41.54 32.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น