สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริการ/การท่องเที่ยวและสันทนาการ
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.66 4.94 / 1.90 N/A 2.08 2,517.53 9,214.17 24,603.25 -134.16 56.87
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ม.ค. 2564 17:13   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 4-ครั้งสุดท้าย
05 ม.ค. 2564 17:12   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 2-ครั้งสุดท้าย
05 ม.ค. 2564 17:12   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 3-ครั้งสุดท้าย
05 ม.ค. 2564 17:11   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 1-ครั้งสุดท้าย
04 ธ.ค. 2563 18:47   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 3
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6, 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2257-4588
เบอร์โทรสาร 0-2257-4577
URL http://www.theerawan.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/12/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/08/2531
ราคา IPO (บาท) 31.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 6.00 : ใหม่ 1.00 @ 20/05/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 08/11/2547
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมที่สอดคล้องกับทำเล สถานที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมาย เป็นธุรกิจหลัก โดยมีธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และธุรกิจบริหารอาคาร

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 ก.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
62.27% 13,184 60.61% 7,767
การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.07% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  2.64% (ณ วันที่ 26/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.10 -1.07 1.76
20 วัน -1.08 -3.84 -2.82
60 วัน 52.50 24.05 21.77
120 วัน 7.02 0.10 -5.14
YTD 1.67 -2.18 -2.60
P/E (X) N/A N/A 30.19
P/BV (X) 2.08 1.23 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.46 0.14 1.42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน 346,779,878 13.77
2. บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 179,055,900 7.11
3. นาง วรรณสมร วรรณเมธี 149,757,004 5.95
4. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 144,488,645 5.74
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 79,877,829 3.17
6. PAN ASIA ASSETS LIMITED 73,000,000 2.90
7. นาย สุพล วัธนเวคิน 66,235,502 2.63
8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 60,050,000 2.39
9. นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ 55,900,000 2.22
10. น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 43,659,291 1.73

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
2. นาย เพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
3. นาง พนิดา เทพกาญจนา กรรมการ
4. นาย สุพล วัธนเวคิน กรรมการ
5. นาย กวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ
6. นาง อารดา ว่องกุศลกิจ กรรมการ
7. นาย กษมา บุณยคุปต์ กรรมการ
8. นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย บรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ
10. นาง กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. นาย สมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,517.53  2,517.53  2,517.53 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,214.17  9,063.12  14,979.32 
ราคา (บาท/หุ้น) 3.66  3.60  5.95 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.76  1.76  2.22 
P/BV (X) 2.08  2.05  2.69 
P/E (X) N/A  N/A  33.32 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.14  241.37  85.31 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 39.23  87.61  55.04 
Beta 1.52  1.55  1.15 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.67  -39.50  -5.56 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.91  1.94  1.51 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.50 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.07 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.09 บาท - เงินปันผล
- 0.09 บาท - เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 1,405.35 1,007.73 968.89 1,051.29 1,076.98
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 86.28 127.01 184.57 205.31 217.61
สินค้าคงเหลือ 45.70 46.95 52.37 55.43 56.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,776.32 1,435.35 1,456.33 1,559.94 1,572.67
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 18,909.10 14,188.32 14,442.19 13,505.20 12,567.57
รวมสินทรัพย์ 21,225.03 17,568.81 17,834.26 16,948.69 16,047.70
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,250.00 830.00 860.00 749.00 1,095.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 102.81 182.14 234.30 224.89 279.51
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 895.50 963.91 1,177.60 1,525.45 916.37
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,711.19 2,917.40 3,360.31 3,539.83 3,217.81
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13,954.71 8,913.86 8,532.66 7,700.44 7,426.85
รวมหนี้สิน 16,665.90 11,831.26 11,892.97 11,240.27 10,644.66
ทุนจดทะเบียน 2,788.66 2,788.66 2,788.66 2,537.89 2,537.89
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,517.53 2,515.12 2,517.53 2,507.72 2,500.89
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 909.99 900.60 909.99 871.84 846.27
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -181.12 - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,081.30 2,331.73 2,499.09 2,287.87 1,965.45
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,430.61 5,578.73 5,762.16 5,543.11 5,236.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 128.53 158.82 179.14 165.31 167.01
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 1,717.36 4,651.81 6,379.07 6,260.17 5,995.63
รายได้อื่น 27.04 46.58 60.00 47.51 54.83
รวมรายได้ 1,739.66 4,707.16 6,439.38 6,307.68 6,050.46
ต้นทุนขาย 1,074.70 2,173.73 2,899.82 2,815.16 2,635.64
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 799.12 1,211.70 1,651.06 1,595.36 1,571.06
รวมค่าใช้จ่าย 2,658.11 4,004.08 5,380.39 5,190.13 4,969.60
EBITDA -134.16 1,321.72 1,888.50 1,893.48 1,819.28
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 784.29 618.65 829.51 775.94 738.42
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -918.45 703.08 1,058.99 1,117.54 1,080.86
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,241.56 269.95 445.57 536.31 505.57
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.49 0.11 0.18 0.21 0.20
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -574.76 1,149.92 1,779.94 1,743.82 1,679.96
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -452.78 -1,353.62 -1,777.86 -1,660.88 -1,499.79
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,436.56 177.45 -72.91 -92.89 121.53
เงินสดสุทธิ 409.03 -26.26 -70.83 -9.95 301.70
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.66 0.49 0.43 0.44
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -21.30 8.25 7.88 9.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.90 6.16 6.09 6.77
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.76 2.12 2.06 2.03
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.38 0.37 0.38
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 37.42 53.27 54.54 55.03
EBIT Margin (%) -52.80 14.94 16.45 17.72
อัตรากำไรสุทธิ (%) -71.37 5.73 6.92 8.50

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
29 พ.ย. 2562 PP 2,299,950 2,517,533,185 1.00
29 พ.ย. 2562 PP 110,000 2,515,233,235 1.00
30 ส.ค. 2562 PP 1,352,300 2,515,123,235 1.00
30 ส.ค. 2562 PP 500,000 2,513,770,935 1.00
31 พ.ค. 2562 PP 16,000 2,513,270,935 1.00
31 พ.ค. 2562 PP 1,152,000 2,513,254,935 1.00
28 ก.พ. 2562 PP 3,806,160 2,512,102,935 1.00
28 ก.พ. 2562 PP 563,365 2,508,296,775 1.00
28 ก.พ. 2562 PP 17,500 2,507,733,410 1.00
30 พ.ย. 2561 PP 500,000 2,507,715,910 1.00
30 พ.ย. 2561 PP 612,000 2,507,215,910 1.00
31 ส.ค. 2561 PP 728,000 2,506,603,910 1.00
31 พ.ค. 2561 PP 230,000 2,505,875,910 1.00
25 พ.ค. 2561 PP 667,635 2,505,645,910 1.00
28 ก.พ. 2561 PP 3,634,000 2,504,978,275 1.00
28 ก.พ. 2561 PP 451,000 2,501,344,275 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -63.08 2.12 1.90 4.41
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -50.56 5.05 3.01 6.81
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -63.04 2.68 2.09 4.25
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -33.62 4.86 3.67 4.44
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -24.31 -16.92 6.08

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 32.30 45.20 32.72 29.60
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 11.30 8.08 11.15 12.33
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 38.87 59.74 53.80 50.15
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 9.39 6.11 6.78 7.28
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.64 14.33 12.63 11.16
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.88 25.47 28.90 32.70
วงจรเงินสด (วัน) -8.19 -11.28 -10.96 -13.09


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น