สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.20 13.70 / 5.90 18.49 2.73 2,800.00 31,360.00 34,900.30 1,365.96 13.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ธ.ค. 2564 17:21   ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
10 พ.ย. 2564 18:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) แก้ไข
10 พ.ย. 2564 18:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10 พ.ย. 2564 17:41   จ่ายปันผลเป็นเงินสด
10 พ.ย. 2564 17:40   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2564/2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2383-6599
เบอร์โทรสาร 0-2383-6532
URL www.epg.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/12/2557
ราคา IPO (บาท) 5.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  EPG ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีการลงทุนหลักในธุรกิจแปรรูปพลาสติก ได้แก่ (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อนและความเย็น ดำเนินการโดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC) ซึ่งเป็นบริษัทแกน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AEROFLEX" (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ ดำเนินการโดย บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (ARK) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AEROKLAS" และ (3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดำเนินการโดย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EPP"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มิ.ย. 2564 15 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.95% 14,855 25.90% 10,132
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.07% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.30% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.45 -1.20 -2.09
  20 วัน 5.66 9.94 7.24
  60 วัน -13.18 -4.00 -9.78
  120 วัน -3.45 10.32 -1.66
  YTD 57.75 49.87 43.96
  P/E (X) 18.49 11.22 19.82
  P/BV (X) 2.73 1.40 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.20 0.14 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 พ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,679,999,800 60.00
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 93,327,187 3.33
  3. นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 70,400,100 2.51
  4. นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์ 55,913,000 2.00
  5. นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์ 48,800,000 1.74
  6. นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 41,100,100 1.47
  7. นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 40,400,000 1.44
  8. นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 29,400,000 1.05
  9. กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 23,632,300 0.84
  10. นาง สมรวล วิทูรปกรณ์ 20,000,000 0.71

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ
  4. นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการ
  5. นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการ
  6. นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ
  7. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,800.00  2,800.00  2,800.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 31,360.00  19,880.00  17,500.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.20  7.10  6.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.10  3.71  3.68 
  P/BV (X) 2.73  1.91  1.70 
  P/E (X) 18.49  23.57  19.87 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 152.33  75.16  55.39 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 208.54  44.03  43.23 
  Beta 0.81  1.00  1.30 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 57.75  13.60  -8.76 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.50  3.10  3.52 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.54  0.70  0.76 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.14 บาท 08 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 0.19 บาท 20 ส.ค. 2564 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.09 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 0.12 บาท 21 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.10 บาท 12 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 0.14 บาท 22 ส.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2022)
  นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 882.60 1,121.28 1,299.25 1,032.47 503.17
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,885.80 1,493.01 1,716.21 1,682.38 1,739.07
  สินค้าคงเหลือ 2,939.57 2,271.87 2,560.78 2,411.54 2,407.64
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,125.67 4,941.62 5,820.28 5,164.95 4,691.62
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,646.49 5,657.63 5,652.12 5,811.93 5,622.78
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,774.08 9,371.49 9,584.49 8,867.24 8,701.57
  รวมสินทรัพย์ 15,899.75 14,313.11 15,404.77 14,032.19 13,393.19
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 916.83 637.45 875.66 917.37 1,054.23
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,346.71 1,103.26 1,331.82 1,077.49 1,269.47
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 62.76 86.67 56.12 108.19 207.80
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,486.53 2,063.03 2,488.70 2,142.70 2,576.29
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,913.07 1,833.96 1,875.64 1,315.27 501.62
  รวมหนี้สิน 4,399.60 3,896.98 4,364.34 3,457.96 3,077.92
  ทุนจดทะเบียน 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,274.18 3,274.18 3,274.18 3,274.18 3,274.18
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,792.09 3,880.39 4,463.32 4,021.13 3,690.33
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 610.56 444.11 481.78 459.81 528.03
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 695.52 701.72 695.52 701.72 701.72
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,476.84 10,398.69 11,019.28 10,555.13 10,292.55
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 23.31 17.44 21.15 19.10 22.73
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 5,925.09 4,287.88 9,581.69 10,227.46 10,586.82
  รายได้อื่น 35.09 77.86 158.46 42.34 35.77
  รวมรายได้ 5,960.18 4,365.74 9,740.15 10,269.80 10,622.59
  ต้นทุน 4,044.21 3,017.57 6,594.12 7,250.79 7,693.42
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,125.36 914.57 1,927.13 2,050.55 2,104.91
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 5,182.72 3,956.36 8,533.24 9,302.03 9,798.46
  EBITDA 1,365.96 825.10 2,123.43 1,776.83 1,666.91
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 414.21 402.06 805.55 679.11 672.02
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 951.76 423.03 1,317.88 1,097.72 994.89
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 860.73 383.96 1,218.89 1,002.80 904.32
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.14 0.44 0.36 0.32
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 619.47 1,109.48 2,018.40 1,425.38 1,322.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -427.78 -255.42 -881.21 -818.45 -662.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -595.14 -742.78 -813.69 -86.60 -656.65
  เงินสดสุทธิ -403.45 111.28 323.50 520.33 2.90
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.46 2.40 2.34 2.41
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.50 8.15 11.30 9.62
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.22 6.58 8.95 8.01
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.38 0.37 0.40 0.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.75 0.65 0.66 0.75
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.74 29.63 31.18 29.10
  EBIT Margin (%) 15.97 9.69 13.53 10.69
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.47 8.76 12.54 9.73

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 38.18 -21.17 -6.31 -3.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 34.02 -21.37 -9.06 -5.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 36.52 -20.22 -5.16 -3.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 31.00 -19.25 -8.26 -5.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 124.17 -29.34 21.55 10.89

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.64 5.64 5.64 5.98
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 54.96 64.71 64.73 61.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.92 2.68 2.65 3.01
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 124.80 136.06 137.61 121.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.22 5.26 5.47 6.18
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58.67 69.34 66.68 59.07
  วงจรเงินสด (วัน) 121.09 131.43 135.67 123.28


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้