สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EP บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 07 ส.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.02 4.40 / 2.56 5.97 1.34 921.57 3,704.72 11,563.35 181.46 7.31
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ส.ค. 2563 08:26   แจ้งการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด ("RPV")
31 ก.ค. 2563 18:37   แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
31 ก.ค. 2563 18:11   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EP-W3 (F53-5)
15 ก.ค. 2563 12:54   กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP-W3)
01 ก.ค. 2563 12:30   แจ้งการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ("APEX") เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 18.75 (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2551-0541-4
เบอร์โทรสาร 0-2552-0905, 0-2551-0532
URL http://www.epco.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/8/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/04/2536
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 4.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/04/2549

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/07/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจ 2 ส่วนหลัก คือ 1) เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทังเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป และ 2) การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยโรงไฟฟ้ำแบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.01% 3,368 39.62% 3,695
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.68% (ณ วันที่ 07/08/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.55% (ณ วันที่ 07/08/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.19 -5.43 -4.89
  20 วัน 6.91 13.10 10.86
  60 วัน 24.07 15.87 17.85
  120 วัน 8.65 23.86 25.95
  YTD 9.84 27.65 31.02
  P/E (X) 5.97 29.23 19.09
  P/BV (X) 1.34 1.52 1.48
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.19 0.51 0.91

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 369,383,491 40.08
  2. นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล 97,129,788 10.54
  3. น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล 48,788,132 5.29
  4. นาย ยอด ชินสุภัคกุล 27,107,680 2.94
  5. นาง มาริสา ณ นคร 23,468,178 2.55
  6. นาย มงคล ศรเลิศล้ำวาณิช 12,300,000 1.33
  7. นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 10,541,356 1.14
  8. นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์ 7,395,400 0.80
  9. นาง นลิน คุณจักร 7,363,000 0.80
  10. นาย สนอง สวยพริ้ง 6,391,148 0.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย วีระ เหล่าวิทวัส กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย แดน ชินสุภัคกุล กรรมการ
  4. นาย อารักษ์ ราษฎร์บริหาร กรรมการ
  5. นาย ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการ
  6. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการ
  7. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กมล รัตนไชย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  07 ส.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 921.57  921.57  921.57 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,704.72  3,372.96  2,432.95 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.02  3.66  2.64 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.00  3.05  2.61 
  P/BV (X) 1.34  1.20  1.10 
  P/E (X) 5.97  8.78  11.13 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 32.90  73.69  114.68 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 7.47  10.09  17.13 
  Beta 0.77  0.76  0.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.84  38.64  -51.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.98  3.97  3.73 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.30  0.24  0.50 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของประเทศ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.10 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.05 บาท 12 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.08 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 20.00 : 1.00 หุ้น 27 ต.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.03 บาท 27 ต.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ/บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
  นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน/บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
  นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา/บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 230.06 162.70 151.07 325.50 159.06
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 484.04 505.87 377.86 659.23 476.58
  สินค้าคงเหลือ 94.84 122.63 106.29 226.62 190.27
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,196.29 1,024.01 1,583.35 1,622.46 966.03
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,063.54 5,439.74 5,118.98 4,465.70 3,282.61
  รวมสินทรัพย์ 10,854.31 11,054.89 11,555.42 10,599.33 8,478.60
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 227.91 331.99 180.97 321.05 291.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 170.62 150.35 225.35 247.88 187.89
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,119.07 1,711.00 2,244.60 1,706.03 606.16
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,698.06 2,492.78 2,868.91 2,395.04 1,281.33
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,817.37 5,068.71 4,789.12 4,924.02 4,723.33
  รวมหนี้สิน 7,515.43 7,561.49 7,658.04 7,319.07 6,004.65
  ทุนจดทะเบียน 1,026.08 1,045.04 1,026.08 1,045.04 937.72
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 921.57 921.57 921.57 921.57 836.03
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 561.85 561.85 561.85 561.85 371.12
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 6.02 6.02 6.02 6.02 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,204.94 680.67 1,188.67 634.52 401.19
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,765.61 2,641.84 3,299.52 2,574.09 2,108.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 573.26 851.56 597.87 706.18 365.17
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 292.03 250.38 1,313.84 779.64 710.29
  รายได้อื่น 135.41 60.51 789.88 405.03 252.34
  รวมรายได้ 427.44 384.62 2,494.12 1,425.11 1,158.87
  ต้นทุนขาย 204.38 198.74 908.41 571.10 510.14
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 87.41 52.77 254.03 177.51 183.84
  รวมค่าใช้จ่าย 324.87 251.51 1,162.44 748.61 693.98
  EBITDA 181.46 194.64 1,594.68 839.86 629.87
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 78.89 61.54 263.00 163.36 164.98
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 102.57 133.10 1,331.68 676.50 464.89
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 15.89 46.78 651.72 342.77 207.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.05 0.71 0.41 0.26
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 202.04 38.19 646.10 224.48 128.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 569.76 -662.25 -104.16 -1,380.95 -1,309.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -450.84 439.65 -313.61 1,240.19 841.08
  เงินสดสุทธิ 320.95 -184.40 -294.18 217.76 -340.58
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.32 0.41 0.55 0.68
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.96 9.86 22.19 14.64
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.88 5.61 12.02 7.09
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.72 2.86 2.32 2.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.14 0.23 0.15
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.02 20.62 30.86 26.75
  EBIT Margin (%) 24.00 34.61 53.39 47.47
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.72 12.16 26.13 24.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  30 พ.ย. 2561 XR 85,542,070 921,572,840 1.00
  27 ต.ค. 2560 XD 39,807,902 836,028,184 1.00
  24 พ.ค. 2560 XD 30,621,680 796,207,092 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 16.63 30.89 68.52 9.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.83 44.29 59.06 11.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.13 -10.70 75.01 22.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 29.17 45.74 55.28 7.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -66.04 -68.70 90.13 65.44

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.74 2.05 2.53 1.37
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 133.28 177.91 144.06 265.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.41 4.23 5.46 2.74
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 43.42 86.28 66.88 133.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.70 4.36 3.84 2.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 64.08 83.65 95.07 139.25
  วงจรเงินสด (วัน) 112.61 180.54 115.87 259.84


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ EP-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น