สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ENGY กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
5.93   -0.04 N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2564  


นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) โดยอาจเลือกใช้วิธี Full Replication หรือ Optimization และจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Index) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THENGY070000
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 07 ส.ค. 2551
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 729,927,007
สินทรัพย์อ้างอิง ENERG
ราคา IPO (บาท) 4.11
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
ที่อยู่ ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2838-1800
เบอร์โทรสาร 0-2838-1703
URL www.tmbam.com
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.75%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
ENGY +0.85 -0.34 +12.31 -8.06 +3.85
ดัชนีอ้างอิง +1.89 +0.02 +12.38 +14.39 +4.26
* หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 5.93 (11/05/2564)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 77.08 (11/05/2564)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 7.67 (24/02/2564)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 4.46 (30/10/2563)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 1.52  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 0.17  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 84.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.85  -10.22  10.23 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.52  3.50  2.83 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้งในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธินั้นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2,431,100 18.70
2. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 1,607,700 12.37
3. นาย อภิวัฒน์ ตัณมุขยกุล 800,000 6.15
4. ม.ล. สุธาดา เกษมสันต์ 486,200 3.74
5. นาย ธาดาพงษ์ ประคัลภกุล 336,200 2.59
6. พลตรีหญิง ภาณุมาศ อุทัยเสน 243,100 1.87
7. นาย สุรชาติ สุวรรณรักษ์ 243,100 1.87
8. นาง กรองทอง ภู่สมบุญ 243,100 1.87
9. นาง พรสิริ ศิริปุณย์ 211,500 1.63
10. นาย ชัยกุล บิลมาโนช 194,400 1.50

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.05 บาท 19 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.04 บาท 18 พ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.15 บาท 29 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.05 บาท 22 ต.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.13 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.05 บาท 11 ต.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.55 2.41 1.45 0.90
เงินลงทุน 73.52 86.40 85.63 91.17
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ - 0.00 0.00 0.00
รวมสินทรัพย์ 74.07 91.03 91.78 93.21
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - -
หนี้สินระยะยาว - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
รวมหนี้สิน 0.05 2.28 4.75 1.20
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 53.41 57.52 61.63 61.63
กำไร (ขาดทุน)สะสม 38.77 48.36 40.14 45.13
สินทรัพย์สุทธิ 74.02 88.75 87.02 92.01
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 5.69 6.34 5.80 6.13
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 2.21 3.08 3.71 3.37
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 2.21 3.08 3.71 3.37
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.55 0.69 0.73 0.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.02 0.02 0.02 0.02
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 0.58 0.72 0.76 0.64
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1.63 2.35 2.95 2.73
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3.88 2.95 2.96
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2.93 -2.40 -2.85
เงินสดสุทธิ 0.96 0.55 0.11
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้