สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EKH บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.00 6.30 / 5.00 30.71 4.21 300.00 3,600.00 3,636.93 179.47 20.27
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 มี.ค. 2562 19:57   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 มี.ค. 2562 19:43   แจ้งกรรมการลาออก
26 ก.พ. 2562 09:14   การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 ก.พ. 2562 18:27   การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 ก.พ. 2562 18:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3441-7999 หรือ 1715
เบอร์โทรสาร 0-3441-7903
URL www.ekachaihospital.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/07/2559
ราคา IPO (บาท) 3.05 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลเอกชัย"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  56.29% 4,373 56.35% 5,174
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.14% (ณ วันที่ 19/04/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.19 3.98 5.44
  20 วัน 10.09 4.86 7.20
  60 วัน 11.11 4.21 5.12
  120 วัน 2.56 4.07 2.18
  YTD 11.11 8.00 3.80
  P/E (X) 30.71 37.25 17.50
  P/BV (X) 4.21 4.95 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 0.20 0.49

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ 34,310,480 5.72
  2. นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร 26,402,900 4.40
  3. นาย สุพร ปัญญาสาคร 21,172,640 3.53
  4. นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์ 20,520,000 3.42
  5. นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร 20,305,000 3.38
  6. น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร 19,760,000 3.29
  7. นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร 19,760,000 3.29
  8. นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร 18,236,600 3.04
  9. นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ 12,271,000 2.05
  10. น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล 11,080,000 1.85

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการ
  3. นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร กรรมการ
  4. นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการ
  5. นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการ
  6. นาย วัลลภ โพธิเพียรทอง กรรมการ
  7. นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการ
  8. นาย สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 เม.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,600.00  3,240.00  3,180.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.00  5.40  5.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.43  1.38  1.32 
  P/BV (X) 4.21  3.91  4.02 
  P/E (X) 30.71  29.03  40.30 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.96  46.33  74.84 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.58  6.49  11.26 
  Beta 0.58  0.50  0.60 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.11  1.89  -24.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.75  2.22  1.89 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.61  0.65  0.76 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.12 บาท 16 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.10 บาท 16 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 76.29 70.16 139.68 18.14
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 69.27 52.59 48.42 37.05
  สินค้าคงเหลือ 16.44 12.06 11.91 10.89
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 458.21 347.86 428.11 67.57
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 418.42 316.47 254.82 237.80
  รวมสินทรัพย์ 968.30 900.31 877.62 310.41
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 72.96 62.65 71.42 49.27
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - 12.80
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 96.84 70.83 85.90 77.62
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9.47 6.34 4.34 3.32
  รวมหนี้สิน 106.31 77.17 90.24 80.94
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 216.60
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 216.60
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 410.99 411.42 411.42 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.00 0.58 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 144.09 98.88 76.23 12.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 855.08 810.88 787.38 229.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 6.92 12.25 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 638.12 522.98 502.13 431.44
  รายได้อื่น 16.17 18.00 9.85 7.17
  รวมรายได้ 654.29 540.98 511.98 438.61
  ต้นทุนขาย 382.14 339.01 325.16 292.50
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 128.42 99.88 93.41 82.42
  รวมค่าใช้จ่าย 510.57 438.89 418.57 374.92
  EBITDA 179.47 131.82 118.68 91.04
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 35.74 29.73 25.28 27.35
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 143.72 102.09 93.40 63.68
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 117.21 83.83 75.27 48.57
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.14 0.15 2.24
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 145.41 107.58 87.97 76.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -61.28 -129.99 -432.93 -9.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -78.00 -47.10 466.50 -53.66
  เงินสดสุทธิ 6.13 -69.52 121.54 13.70
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2561  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.73 4.91 4.98
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.07 10.49 14.80
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.38 11.48 15.72
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.10 0.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.70 0.61 0.86
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 40.11 35.18 35.24
  EBIT Margin (%) 21.97 18.87 18.24
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.91 15.50 14.70

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2561  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 22.02 4.15 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.72 4.26 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 20.94 5.67 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 16.33 4.85 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 39.82 11.37 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2561  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.47 10.35 11.75
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 34.85 35.25 31.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 26.82 28.28 28.52
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 13.61 12.91 12.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.64 5.06 5.39
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 64.76 72.17 67.74
  วงจรเงินสด (วัน) -16.30 -24.02 -23.87


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น