สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EICT กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF TRACKER
SET
CG Report:   -
ราคา(บาท) เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
5.21   0.06 N/A
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  


นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหลักทรัพย์ กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF TRACKER
รหัสหลักทรัพย์สากล Local: THICTI070004
ตลาด SET
ประเภทหลักทรัพย์ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
วันจดทะเบียน ตลท. 27 ส.ค. 2556
จำนวนหุ้นจดทะเบียน ตลท. 441,754,649
สินทรัพย์อ้างอิง ICT
ราคา IPO (บาท) 6.79
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.ktam.co.th
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ค่าธรรมเนียมรวม(ต่อปี) 0.49%
จำนวนหน่วยลงทุน 1,000,000

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  1M 3M 6M 1Y YTD
EICT +6.98 +0.39 +5.47 +14.00 +3.78
ดัชนีอ้างอิง +4.62 -1.52 +1.79 +9.01 +1.37
* หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลสถิติ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย(บาท) 5.08 (18/01/2561)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ล้านบาท) 15.24 (18/01/2561)
ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 5.82 (03/01/2561)
ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 4.57 (03/02/2560)
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) N/A  
อัตราหมุนเวียนปริมาณซื้อขาย(YTD)(%) 0.00  
มูลค่าซื้อขายต่อวัน(ล้านบาท) 12.00  

อัตราผลตอบแทน
  YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.78  14.09  6.02 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้น ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น %
ไม่พบข้อมูล

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/05
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
(01/06/59 
-31/05/60) 
2559 
(01/06/58 
-31/05/59) 
2558 
(01/06/57 
-31/05/58) 
2557 
(23/08/56 
-31/05/57) 
เงินลงทุน - สุทธิ 18.62 18.90 30.34 61.43
เงินสด 0.38 0.54 2.92 1.44
ลูกหนี้ 0.02 0.00 0.01 0.00
รวมสินทรัพย์ 19.10 19.60 33.49 63.17
เจ้าหนี้ - 1.02 0.02 -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - -
รวมหนี้สิน 0.08 1.10 0.12 0.11
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 27.16 27.16 33.96 67.91
กำไร (ขาดทุน) สะสม -10.04 -10.56 -2.36 -6.22
สินทรัพย์สุทธิ 19.02 18.50 33.37 63.07
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 4.76 4.62 6.67 6.31
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
(01/06/59 
-31/05/60) 
2559 
(01/06/58 
-31/05/59) 
2558 
(01/06/57 
-31/05/58) 
2557 
(23/08/56 
-31/05/57) 
รายได้จากเงินลงทุน 0.87 1.09 2.25 2.12
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 0.87 1.09 2.25 2.12
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.06 0.07 0.14 0.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.00 0.01 0.01 0.01
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 0.31 0.34 0.48 0.47
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.56 0.75 1.77 1.65
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
(01/06/59 
-31/05/60) 
2559 
(01/06/58 
-31/05/59) 
2558 
(01/06/57 
-31/05/58) 
2557 
(23/08/56 
-31/05/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -0.16 -2.24 2.12 1.43
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -0.14 -0.65 0.02
เงินสดสุทธิ -0.16 -2.38 1.47 1.44
เพิ่มเติม
หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น