สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EIC บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.04 0.06 / 0.03 N/A 0.45 9,391.31 375.65 659.55 -11.24 32.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ก.ย. 2562 17:30   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
13 ก.ย. 2562 21:23   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13 ก.ย. 2562 12:54   แจ้งความคืบหน้าการติดตามเงินค่าหุ้นของบริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
10 ก.ย. 2562 18:59   แจ้งการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
02 ก.ย. 2562 19:38   แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน ชั้น 15 ยูนิต 1507 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2075-5667-8
เบอร์โทรสาร 0-2075-5669
URL www.eicasia.net
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/02/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2546
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 21/05/2550

  ลักษณะธุรกิจ
  ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ประเภท Wafer (Open Junction Wafer และGlass Passivated Processed Wafer, ประเภท Diodes (Rectifier Diode, Zener Diode, Transient Voltage Suppressor Diode, Switching Diode) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศที่เป็นผู้ผลิตตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำคือผลิตทั้ง Wafer/Dice เพื่อใช้ประกอบเป็นไดโอดเอง (Diodes Manufacturer with Wafer Fab) และให้บริการเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  22.48% 3,040 59.84% 3,406
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.05% (ณ วันที่ 19/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.55% (ณ วันที่ 19/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 3.31 1.22
  20 วัน - -0.22 -0.21
  60 วัน - 19.57 3.98
  120 วัน - 33.90 -0.64
  YTD - 34.06 -4.68
  P/E (X) N/A 12.97 18.70
  P/BV (X) 0.45 1.29 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.07 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ 2,052,000,000 21.85
  2. น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์ 1,627,000,000 17.32
  3. นาง อรอร อัครเศรณี 1,401,250,000 14.92
  4. นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช 1,150,000,000 12.25
  5. นาย สุเมธ เศษธะพานิช 1,050,000,000 11.18
  6. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร 200,020,000 2.13
  7. นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ 65,000,000 0.69
  8. นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ 56,000,000 0.60
  9. นาย วิทยา จักรเพ็ชร 48,000,000 0.51
  10. นาย ธนวัฒน์ ชัยสิริพร 47,786,267 0.51

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิชาต ปภาณภูวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วีรยุทธ โพธารามิก รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  3. นาง แสงเดือน อิ๋วบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  4. นาย กุศล สังขนันท์ กรรมการ
  5. นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการ
  6. นาย เริงฤทธิ์ แมคอินทอช กรรมการ
  7. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ
  8. น.ส. เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 9,391.31  3,169.90  3,169.88 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 375.65  126.80  221.89 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.04  0.04  0.07 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.09  0.18  0.22 
  P/BV (X) 0.45  0.23  0.32 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.33  47.58  531.07 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.27  0.37  9.40 
  Beta 0.47  -0.22  0.97 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -42.86  -84.99 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 28.94 90.26 47.71 120.16 145.99
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 116.91 96.62 102.86 102.80 59.59
  สินค้าคงเหลือ 72.77 72.89 69.60 63.93 60.72
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 318.62 335.76 345.52 439.52 274.26
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 399.65 307.97 370.78 311.80 107.61
  รวมสินทรัพย์ 1,142.15 702.00 776.00 812.85 387.22
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 17.47 - - 106.76 2.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 45.16 24.68 29.08 35.88 21.95
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5.19 1.10 1.48 0.28 0.16
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 131.91 30.20 44.78 146.13 24.11
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 180.92 114.68 173.92 114.66 50.27
  รวมหนี้สิน 312.84 144.88 218.70 260.79 74.38
  ทุนจดทะเบียน 10,221.36 6,271.36 10,221.36 6,271.36 1,485.29
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 9,391.31 3,169.88 3,169.90 3,169.88 700.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -7,841.57 -1,931.22 -1,931.23 -1,931.22 167.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -720.43 -681.53 -681.37 -686.60 -555.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 829.31 557.13 557.29 552.06 312.84
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 - 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 175.91 141.29 297.99 229.83 183.16
  รายได้อื่น 7.43 10.10 21.17 11.93 33.15
  รวมรายได้ 183.34 151.40 319.16 241.76 216.31
  ต้นทุนขาย 126.60 92.77 210.83 159.43 143.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 75.70 34.11 69.47 64.96 75.39
  รวมค่าใช้จ่าย 217.76 135.31 297.79 381.04 348.93
  EBITDA -11.24 33.10 64.63 -118.53 -116.26
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 23.18 17.01 43.26 20.74 16.36
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -34.42 16.09 21.37 -139.27 -132.62
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -38.58 5.07 5.23 -131.52 -134.64
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -33.18 3.62 20.24 -8.60 -31.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -349.74 77.83 26.35 -468.63 -34.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 364.48 -112.22 -118.72 473.10 30.95
  เงินสดสุทธิ -18.43 -30.77 -72.13 -4.13 -35.01
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.42 11.12 7.72 3.01
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.54 -29.22 0.94 -30.41
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.16 -22.86 2.69 -23.21
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.38 0.26 0.39 0.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.38 0.53 0.40 0.40
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.03 34.34 29.25 30.63
  EBIT Margin (%) -18.77 10.63 6.70 -57.61
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -21.04 3.35 1.64 -54.40

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 ม.ค. 2562 XR 6,221,408,618 9,391,307,275 1.00
  08 ก.ย. 2560 XR 2,469,372,989 3,169,876,452 1.00
  14 มิ.ย. 2559 XR 32,830,263 700,463,866 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 24.50 47.09 29.66 25.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 36.47 44.92 32.24 10.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 21.10 50.22 32.01 11.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 60.94 36.68 -21.85 9.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 533.46 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.12 3.36 2.90 2.83
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 117.17 108.71 125.96 128.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.36 2.67 3.16 2.56
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 108.65 136.63 115.59 142.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.01 7.33 6.49 5.51
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 52.10 49.79 56.23 66.20
  วงจรเงินสด (วัน) 173.71 195.55 185.31 205.44


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 16 ส.ค. 2561 17 พ.ค. 2562

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ EIC-W2, EIC-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น