สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
187.00 329.00 / 161.00 10.40 0.97 5,264.65 98,448.96 200,525.18 15,100.72 10.44
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 ม.ค. 2564 18:09   แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
11 ม.ค. 2564 12:37   การลงนามสัญญาร่วมดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง
04 ม.ค. 2564 13:07   แจ้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงาน EGCO
24 ธ.ค. 2563 17:04   แจ้งการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยของพนักงาน (Work from Home Policy)
24 พ.ย. 2563 13:11   แจ้งวันหยุดกรณีพิเศษ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเอ็กโก, 222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2998-5000, 0-2998-5999
เบอร์โทรสาร 0-2955-0956-9
URL http://www.egco.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/05/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/01/2538
ราคา IPO (บาท) 22.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม จำกัด
 • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 ก.ค. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.01% 16,554 50.01% 11,874
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 30.62% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 44.81%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.13% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.35 -0.73 -1.72
  20 วัน -3.61 -7.71 -5.30
  60 วัน 8.72 -16.29 -13.19
  120 วัน -23.67 -29.39 -32.35
  YTD -2.86 -6.09 -6.93
  P/E (X) 10.40 39.38 30.19
  P/BV (X) 0.97 1.61 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.36 0.42 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41
  2. TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 47,148,633 8.96
  4. สำนักงานประกันสังคม 17,703,300 3.36
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 12,037,800 2.29
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 10,798,043 2.05
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 10,336,400 1.96
  8. STATE STREET EUROPE LIMITED 9,129,715 1.73
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 5,409,400 1.03
  10. นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ 4,127,500 0.78

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย ชุนอิจิ ทานากะ กรรมการ
  4. นาย โทชิโร่ คุตามะ กรรมการ
  5. นาย นาโอกิ ซึซึมิ กรรมการ
  6. นาย โทโมยูกิ โอชิไอ กรรมการ
  7. นาย เริงชัย คงทอง กรรมการ
  8. น.ส. ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการ
  9. นาย พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ
  10. นาง จารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ไพศาล มหาพัณณาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาง นวลน้อย ตรีรัตน์ กรรมการอิสระ
  14. นาย บดินทร์ รัศมีเทศ กรรมการอิสระ
  15. นาย พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 526.46  526.46  526.46 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 98,448.96  101,344.51  172,680.52 
  ราคา (บาท/หุ้น) 187.00  192.50  328.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 193.42  193.42  195.60 
  P/BV (X) 0.97  1.00  1.68 
  P/E (X) 10.40  10.70  17.55 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.85  91.21  59.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 716.72  458.64  402.40 
  Beta 1.14  1.14  0.53 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.86  -41.31  32.26 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.48  3.38  2.90 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.35  0.35  0.36 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 3.00 บาท 17 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 3.25 บาท 23 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 3.25 บาท 16 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 3.50 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 6.00 บาท 14 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 3.50 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 14,368.16 20,690.87 20,487.55 34,876.63 6,786.80
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 6,581.60 5,556.22 5,582.80 5,795.89 5,012.96
  สินค้าคงเหลือ 2,923.15 2,838.38 2,533.92 3,004.17 2,521.73
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32,800.14 36,944.62 35,794.26 51,353.04 39,542.81
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 51,965.96 52,945.93 52,781.66 56,361.35 61,723.55
  รวมสินทรัพย์ 218,273.80 208,168.16 208,522.60 206,427.81 200,332.54
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 45.75 37.58 121.36 1,150.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5,472.49 3,096.44 2,862.13 4,081.19 3,244.45
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 7,421.73 13,433.15 5,754.33 27,225.63 9,782.92
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,897.92 20,154.70 12,478.74 33,945.15 17,471.66
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 102,960.56 84,425.00 90,937.46 71,632.31 96,004.41
  รวมหนี้สิน 115,858.48 104,579.70 103,416.20 105,577.46 113,476.07
  ทุนจดทะเบียน 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,264.65 5,264.65 5,264.65 5,264.65 5,264.65
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 8,601.30 8,601.30 8,601.30 8,601.30 8,601.30
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -171.32 -171.32 -171.32 -171.32 153.95
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 100,922.35 95,162.90 97,701.75 88,290.34 72,218.43
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 101,829.42 102,975.30 104,490.41 100,239.38 86,238.33
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 585.91 613.16 616.00 610.97 618.15
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 26,142.75 28,572.57 37,510.94 35,522.20 30,017.96
  รายได้อื่น 3,161.46 2,083.97 3,544.08 17,224.55 2,268.21
  รวมรายได้ 34,273.54 35,870.89 47,460.00 58,235.16 38,058.71
  ต้นทุนขาย 19,678.75 21,585.04 28,420.12 26,606.10 21,331.84
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,841.07 2,088.42 2,890.25 5,475.67 2,905.23
  รวมค่าใช้จ่าย 21,519.82 23,980.11 32,221.02 32,170.90 25,830.79
  EBITDA 15,100.72 14,197.80 18,305.92 29,229.48 15,093.04
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,347.00 2,307.01 3,066.94 3,165.22 2,865.12
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 12,753.73 11,890.78 15,238.98 26,064.26 12,227.92
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 6,929.11 10,520.38 13,059.24 21,072.88 11,818.28
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 13.16 19.98 24.81 40.03 22.45
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 8,416.02 8,107.87 11,429.65 11,253.46 11,019.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -12,115.73 -16,932.55 -17,816.18 31,588.54 -2,896.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,463.93 -4,018.20 -6,489.68 -15,714.06 -5,167.39
  เงินสดสุทธิ -7,163.64 -12,842.88 -12,876.21 27,127.93 2,956.17
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.54 1.83 2.87 1.51
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.25 9.66 12.76 22.60
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.55 6.00 7.34 12.82
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.14 1.02 0.99 1.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.22 0.23 0.23 0.29
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.73 24.46 24.24 25.10
  EBIT Margin (%) 37.21 33.15 32.11 44.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 20.22 29.33 27.52 36.19

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -8.50 10.19 5.60 18.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -8.83 11.64 6.82 24.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.45 -23.37 -18.50 53.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.26 12.46 0.16 24.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -34.14 -51.64 -38.03 78.31

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.78 6.83 6.59 6.57
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.14 53.42 55.36 55.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.20 9.63 10.26 9.63
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 39.66 37.90 35.56 37.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.19 8.53 8.19 7.26
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58.98 42.78 44.59 50.25
  วงจรเงินสด (วัน) 43.82 48.54 46.34 43.19


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น