สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
12.10 12.60 / 11.70 - 1.15 20,266.89 25,234.55
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 มี.ค. 2564 17:14   การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน
25 มี.ค. 2564 12:39   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
24 ก.พ. 2564 19:17   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
18 ก.พ. 2564 12:35   แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21(แก้ไข)
17 ก.พ. 2564 18:24   แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100
เบอร์โทรสาร 0-2670-0430
URL www.ktam.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/7/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/07/2558
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.718 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.939 : ใหม่ 9.718 @ 30/01/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  EGATIF ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 เม.ย. 2563 04 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.78% 13,960 60.64% 12,368
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.97% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 16/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.76 1.98
  20 วัน - 1.96 0.97
  60 วัน 0.83 4.52 -1.11
  120 วัน 0.83 -19.46 -19.69
  YTD 1.68 -0.49 -4.86
  P/E (X) - 37.95 40.48
  P/BV (X) 1.15 1.73 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.66 1.40

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 521,375,000 25.00
  2. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 168,668,900 8.09
  3. ธนาคาร ออมสิน 128,000,000 6.14
  4. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 101,317,600 4.86
  5. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 58,853,600 2.82
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด 44,765,300 2.15
  7. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 30,828,600 1.48
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,387,000 1.36
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 26,621,500 1.28
  10. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 16,132,000 0.77

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,085.50  2,085.50  2,085.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 25,234.55  24,817.45  25,860.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.10  11.90  12.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.51  10.31  10.27 
  P/BV (X) 1.15  1.15  1.21 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.00  17.03  35.47 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 18.17  17.70  37.31 
  Beta 0.13  0.34  0.08 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.39  (ข้อมูล ณ วันที่ 16/04/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.68  -4.03  10.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.00  6.55  6.37 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสม กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.20 บาท 17 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.23 บาท 21 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.2091 บาท 16 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.2073 บาท 16 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.19 บาท 16 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.21 บาท 19 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.18 บาท 16 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.20 บาท 14 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.1965 บาท 15 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.213 บาท 14 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  - 0.175 บาท 14 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.2055 บาท 15 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.01 161.73 212.37 1.10
  เงินลงทุน 21,545.83 20,598.60 21,142.69 20,927.66
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 375.23 356.11 384.75 409.99
  รวมสินทรัพย์ 21,927.66 21,118.04 21,741.37 21,339.54
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - -
  หนี้สินระยะยาว - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
  รวมหนี้สิน 2.18 2.37 1.84 1.83
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 20,266.89 20,266.89 20,266.89 20,266.89
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 1,658.59 848.78 1,472.65 1,070.82
  สินทรัพย์สุทธิ 21,925.48 21,115.67 21,739.54 21,337.71
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 10.51 10.12 10.42 10.23
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 1,186.86 1,095.21 1,125.49 1,157.90
  รายได้อื่น - - - -
  รวมรายได้ 1,186.86 1,095.21 1,125.49 1,157.90
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9.80 9.79 9.77 9.81
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 3.36 3.33 3.30 3.36
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 27.43 29.86 26.95 27.52
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,159.42 1,065.35 1,098.54 1,130.38
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,587.59 1,589.52 1,845.26 1,502.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,744.31 -1,640.16 -1,633.99 -1,501.56
  เงินสดสุทธิ -156.73 -50.64 211.27 0.79
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.98 0.97 0.98
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.00 0.00 0.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -8.05 29.06 0.45
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 3.83 -2.87 1.88


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น