สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EFORL บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.05 0.08 / 0.02 N/A 2.24 2,416.50 1,611.00 2,448.58 -604.40 -2.27
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2564 13:14   แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และแจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
16 ธ.ค. 2563 17:13   กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
14 ธ.ค. 2563 17:57   กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)
14 ธ.ค. 2563 06:58   กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
03 ธ.ค. 2563 17:18   รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ 0-2883-0871-9
เบอร์โทรสาร -
URL www.eforl-aim.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/02/2552
ราคา IPO (บาท) 1.10 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.075 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 0.075 @ 24/07/2557

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และให้บริการด้านความงาม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มิ.ย. 2563 21 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  51.38% 13,964 53.12% 15,423
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.22% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.54% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -16.67 -18.48 -17.41
  20 วัน -28.57 -32.54 -31.99
  60 วัน 66.67 42.06 45.30
  120 วัน 66.67 24.29 43.12
  YTD -16.67 -21.89 -20.81
  P/E (X) N/A 81.71 77.77
  P/BV (X) 2.24 2.83 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.18 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิชัย ทองแตง 6,366,682,716 19.76
  2. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 4,882,487,110 15.15
  3. ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ 2,741,079,100 8.51
  4. นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ 1,075,283,733 3.34
  5. นาย โกศล วรฤทธินภา 1,025,000,000 3.18
  6. นาย เกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล 800,000,000 2.48
  7. นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์ 729,362,587 2.26
  8. นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์ 626,500,000 1.94
  9. นาย อนันตชัย ประมวลโชค 400,536,700 1.24
  10. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 396,284,800 1.23

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย จักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ
  4. นาย จิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ
  5. นาย รุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พิพัฒน์ ยิ่งเสรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 32,220.03  32,220.03  32,216.85 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,611.00  1,933.20  1,288.67 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.05  0.06  0.04 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.02  0.02  0.02 
  P/BV (X) 2.24  2.69  2.34 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.63  11.86  6.99 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.97  0.62  0.41 
  Beta 2.37  2.45  0.57 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -16.67  50.00  -33.33 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 15.77 52.11 34.39 79.12 62.87
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 413.21 462.21 461.97 624.54 608.81
  สินค้าคงเหลือ 463.42 670.70 589.80 629.12 712.75
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,120.89 1,437.30 1,310.21 1,555.22 1,546.79
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 298.29 361.97 340.57 398.45 524.10
  รวมสินทรัพย์ 1,572.21 3,100.85 2,443.68 3,217.34 3,885.63
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 536.60 868.04 821.03 830.30 938.03
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 539.90 587.18 530.12 649.50 574.98
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 330.10 237.66 420.19 260.19 226.50
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,086.47 2,283.24 2,361.24 2,245.62 2,978.68
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 206.23 515.67 187.02 695.00 1,002.51
  รวมหนี้สิน 2,292.70 2,798.90 2,548.26 2,940.63 3,981.19
  ทุนจดทะเบียน 3,181.56 2,577.49 3,181.56 2,577.49 1,597.43
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,416.50 2,416.26 2,416.26 2,416.26 1,208.12
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -299.16 -299.08 -299.08 -299.08 264.98
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 956.33 242.59 242.59 77.53 246.66
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,354.82 -1,810.10 -2,035.82 -1,752.26 -1,588.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 718.86 549.68 324.14 442.46 131.42
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -1,439.34 -247.73 -428.71 -165.74 -226.98
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,212.12 1,483.01 1,921.48 2,060.11 2,473.80
  รายได้อื่น 11.52 29.18 72.60 338.40 36.03
  รวมรายได้ 1,223.64 1,512.19 1,994.08 2,398.51 2,509.83
  ต้นทุนขาย 801.49 1,029.68 1,341.36 1,431.00 2,028.37
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 387.82 543.30 755.20 684.12 825.22
  รวมค่าใช้จ่าย 1,898.92 1,572.98 2,552.12 2,620.26 4,712.18
  EBITDA -604.40 15.89 -456.64 -101.45 -1,958.68
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 70.87 76.68 101.40 120.30 243.67
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -675.27 -60.79 -558.04 -221.75 -2,202.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -318.99 -46.95 -272.67 -166.31 -1,163.11
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.00 -0.01 -0.01 -0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 279.16 -11.78 34.98 -128.20 408.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -17.37 -67.13 -44.78 -34.99 -167.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -280.41 51.90 -34.93 179.44 -736.52
  เงินสดสุทธิ -18.62 -27.00 -44.73 16.25 -495.34
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.63 0.55 0.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -85.88 -44.00 -71.14 -57.96
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -50.18 -15.61 -19.72 -6.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.19 5.09 7.86 6.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.73 0.63 0.70 0.68
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.88 30.57 30.19 30.54
  EBIT Margin (%) -55.19 -4.02 -27.98 -9.25
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -26.07 -3.10 -13.67 -6.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 มี.ค. 2563 XR 3,173,512 32,220,025,504 0.075
  10 ส.ค. 2561 PP 11,508,289,826 32,216,579,652 0.075
  09 ส.ค. 2561 PP 2,400,000,000 20,708,289,826 0.075
  27 มิ.ย. 2561 PP 1,400,000,000 18,308,289,826 0.075
  20 มิ.ย. 2561 PP 800,000,000 16,908,289,826 0.075

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -18.27 1.93 -6.73 -16.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -22.16 0.84 -6.26 -29.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -19.08 -15.37 -16.86 -4.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 20.72 2.01 -2.60 -44.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.77 4.48 3.54 3.34
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 96.79 81.39 103.20 109.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.96 2.16 2.20 2.13
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 185.93 169.05 165.84 171.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.98 2.26 2.27 2.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 184.78 161.74 160.49 156.16
  วงจรเงินสด (วัน) 97.95 88.70 108.54 124.23


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 17 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563
  C 17 ส.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น