สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EE บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.92 1.42 / 0.58 32.19 1.83 2,780.00 2,557.60 2,598.35 40.98 32.54
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 พ.ค. 2561 18:01   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2561 18:00   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2561 18:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
25 เม.ย. 2561 19:59   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มี.ค. 2561 17:23   การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2554-8000
เบอร์โทรสาร 0-2554-8001
URL www.eternalenergy.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/3/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/01/2535
ราคา IPO (บาท) 95.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/10/2549

  ลักษณะธุรกิจ
  มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน มีการประกอบธุรกิจเกษตรกรรมมันสำปะหลัง และร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.54% 3,621 39.33% 3,490
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.29% (ณ วันที่ 24/05/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.40% (ณ วันที่ 24/05/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 24.32 21.08 25.67
  20 วัน 37.31 35.47 41.73
  60 วัน 43.75 45.99 50.02
  120 วัน -1.08 4.66 -3.17
  YTD 4.55 14.81 5.82
  P/E (X) 32.19 34.31 17.70
  P/BV (X) 1.83 1.19 1.98
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.25 0.36 0.51

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด 636,099,800 22.88
  2. นาย วรเจตน์ อินทามระ 600,000,000 21.58
  3. นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 418,688,100 15.06
  4. นาง พิรดา อินทามระ 68,785,800 2.47
  5. นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ 66,147,600 2.38
  6. นาย ชุน เฉิน 58,500,000 2.10
  7. นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร 51,000,000 1.83
  8. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 32,500,000 1.17
  9. นาย สมโภชน์ อาหุนัย 25,500,100 0.92
  10. นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์ 24,000,000 0.86

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาย วรเจตน์ อินทามระ กรรมการ
  4. นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการ
  5. นาย ธีระ รัตนะวิศ กรรมการ
  6. นาย นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เวทางค์ พ่วงทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 พ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,780.00  2,780.00  2,780.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,557.60  2,446.40  3,058.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.92  0.88  1.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.50  0.48  0.49 
  P/BV (X) 1.83  1.83  2.25 
  P/E (X) 32.19  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 22.36  143.48  123.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.80  19.81  15.48 
  Beta 0.40  0.92  0.90 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.55  -20.00  8.91 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  3M/2560 
  (01/01/60 
  -31/03/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 2.05 19.47 3.06 25.62 31.61
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - - - - -
  สินค้าคงเหลือ 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8.27 27.43 8.62 32.93 57.21
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 140.12 493.07 140.14 493.11 582.30
  รวมสินทรัพย์ 1,442.67 1,323.28 1,390.10 1,308.76 1,455.12
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 5.00 - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ - - - - -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 39.38 8.08 27.86 1.27 1.57
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.41 2.80 3.30 2.63 2.32
  รวมหนี้สิน 42.80 10.87 31.16 3.90 3.89
  ทุนจดทะเบียน 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -562.50 -562.50 -562.50 -562.50 -562.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -817.63 -905.09 -858.56 -912.64 -766.27
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,399.87 1,312.41 1,358.94 1,304.86 1,451.23
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  3M/2560 
  (01/01/60 
  -31/03/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 0.70 0.49 3.47 2.76 4.36
  รายได้อื่น 0.08 0.15 2.88 1.11 5.96
  รวมรายได้ 53.71 20.71 102.39 3.87 10.32
  ต้นทุนขาย 0.04 0.05 0.07 0.09 0.41
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9.86 10.26 43.81 105.39 17.37
  รวมค่าใช้จ่าย 12.78 13.16 56.06 150.24 112.84
  EBITDA 40.98 7.59 46.46 -146.21 -102.34
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 0.04 0.04 0.13 0.17 0.18
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 40.93 7.55 46.33 -146.37 -102.52
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 40.93 7.55 46.08 -146.37 -102.52
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.00 0.02 -0.05 -0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  3M/2560 
  (01/01/60 
  -31/03/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -6.10 -6.34 -23.04 -24.49 -25.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.09 0.20 0.48 18.50 32.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5.00 - - - -
  เงินสดสุทธิ -1.01 -6.15 -22.56 -5.99 7.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2561  3M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.21 3.40 0.31 25.86
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.86 -10.40 3.46 -10.62
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.76 -10.34 3.43 -10.59
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.03 0.01 0.02 0.00
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.10 0.01 0.08 0.00
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 94.88 90.11 97.99 96.78
  EBIT Margin (%) 76.21 36.47 45.25 -3,786.40
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 76.21 36.47 45.01 -3,786.40

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2561  3M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 41.21 -24.74 25.78 -36.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -26.91 52.08 -21.52 -78.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 159.37 76.76 2,548.73 -62.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -2.88 99.33 -62.69 33.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 441.99 47.64 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2561  3M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 27.73 13.18 3.09 9.94
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 13.16 27.69 118.23 36.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) N/A N/A N/A N/A
  วงจรเงินสด (วัน) 13.16 27.69 118.23 36.71


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น