สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EE บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.92 1.48 / 0.84 N/A 1.92 2,780.00 2,557.60 2,573.06 20.98 -79.52
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2560 18:48   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2560 18:47   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560 18:47   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
29 ก.ย. 2560 12:37   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
29 ส.ค. 2560 18:02   แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2554-8000
เบอร์โทรสาร 0-2554-8001
URL www.eternalenergy.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/3/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/01/2535
ราคา IPO (บาท) 95.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/10/2549

  ลักษณะธุรกิจ
  มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน โดยอยู่ระหว่างจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 07 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.33% 3,490 32.86% 4,099
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.29% (ณ วันที่ 18/12/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.40% (ณ วันที่ 18/12/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.10 3.24 0.09
  20 วัน -6.12 -4.81 -6.90
  60 วัน -10.68 3.31 -13.45
  120 วัน -28.12 -12.47 -34.26
  YTD -16.36 2.49 -25.13
  P/E (X) N/A N/A 18.70
  P/BV (X) 1.92 1.36 2.08
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.39 0.22 0.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด 636,099,800 22.88
  2. นาย วรเจตน์ อินทามระ 600,000,000 21.58
  3. นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 418,688,100 15.06
  4. นาย จำนงค์ พุทธิมา 74,652,400 2.69
  5. นาง พิรดา อินทามระ 68,785,800 2.47
  6. นาย ชุน เฉิน 45,500,000 1.64
  7. นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ 43,936,600 1.58
  8. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 34,500,000 1.24
  9. นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์ 31,501,000 1.13
  10. นาย อานนท์ ทองหยาด 30,000,000 1.08

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาย วรเจตน์ อินทามระ กรรมการ
  4. นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการ
  5. นาย ธีระ รัตนะวิศ กรรมการ
  6. นาย นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เวทางค์ พ่วงทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,780.00  2,780.00  2,780.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,557.60  3,058.00  2,807.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.92  1.10  1.01 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.48  0.49  0.54 
  P/BV (X) 1.92  2.25  1.88 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 142.74  123.85  100.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 20.49  15.48  14.97 
  Beta 0.93  0.90  0.95 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -16.36  8.91  -27.34 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 8.48 31.12 25.62 31.61 24.61
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - - - - -
  สินค้าคงเหลือ 0.02 0.03 0.01 0.00 0.19
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14.55 39.05 32.93 57.21 76.82
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 99.23 493.15 493.11 582.30 582.06
  รวมสินทรัพย์ 1,357.67 1,361.99 1,308.76 1,455.12 1,557.73
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ - - - - -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 20.81 1.20 1.27 1.57 1.92
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.13 2.55 2.63 2.32 2.05
  รวมหนี้สิน 23.94 3.76 3.90 3.89 3.98
  ทุนจดทะเบียน 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -562.50 -562.50 -562.50 -562.50 -562.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -883.77 -859.27 -912.64 -766.27 -663.75
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,333.73 1,358.23 1,304.86 1,451.23 1,553.75
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 2.99 2.26 2.76 4.36 3.88
  รายได้อื่น 0.36 0.90 1.11 5.96 35.35
  รวมรายได้ 62.75 17.14 3.87 10.32 39.23
  ต้นทุนขาย 0.06 0.05 0.09 0.41 0.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33.22 101.77 105.39 17.37 25.61
  รวมค่าใช้จ่าย 41.88 110.14 150.24 112.84 37.87
  EBITDA 20.98 -92.87 -146.21 -102.34 1.78
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 0.10 0.13 0.17 0.18 0.43
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 20.87 -93.00 -146.37 -102.52 1.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 20.87 -93.00 -146.37 -102.52 0.29
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 -0.03 -0.05 -0.04 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -17.42 -18.61 -24.49 -25.09 -80.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.28 18.12 18.50 32.08 -34.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - -
  เงินสดสุทธิ -17.14 -0.49 -5.99 7.00 -115.25
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.70 32.43 25.86 36.52
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.41 -9.73 -10.62 -6.82
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.39 -9.70 -10.59 -6.81
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.02 0.00 0.00 0.00
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.04 0.01 0.00 0.01
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 98.12 97.72 96.78 90.70
  EBIT Margin (%) 33.26 -542.70 -3,786.40 -993.50
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 33.26 -542.70 -3,786.40 -993.50

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 32.36 -46.15 -36.75 12.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 9.14 -86.98 -78.08 -32.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 266.19 87.44 -62.54 -73.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -61.98 67.37 33.14 197.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.68 1.07 9.95 4.08
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 99.10 339.79 36.69 89.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) N/A N/A N/A N/A
  วงจรเงินสด (วัน) 99.10 339.79 36.69 89.51


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 20 มี.ค. 2560 - 28 เม.ย. 2560
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น