สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ECL บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.08 1.25 / 0.46 16.70 0.70 1,108.86 1,197.57
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ม.ค. 2564 17:08   กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ECL-W3 (แก้ไข2)
08 ม.ค. 2564 08:26   12 มกราคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ECL-W3
08 ธ.ค. 2563 08:42   การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ECL-W3
03 ธ.ค. 2563 17:02   กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ECL-W3 (แก้ไข)
03 ธ.ค. 2563 13:06   กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ECL-W3
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2641-5252
เบอร์โทรสาร 0-2641-5994-5
URL www.ecl.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/06/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/03/2547
ราคา IPO (บาท) 6.35 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/05/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ โดยมุ่งเน้นรถยนต์มือสองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถตู้ รถกระบะ และอื่น ๆ สินเชื่อ car loan เป็นการให้บริการเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขาย โดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 มิ.ย. 2563 18 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.81% 4,306 49.78% 4,458
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.40% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.90% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.26 -1.18 -4.73
  20 วัน -3.57 -5.43 -4.55
  60 วัน 47.95 9.60 19.57
  120 วัน 22.73 -8.82 9.59
  YTD -5.26 -9.90 -8.56
  P/E (X) 16.70 22.70 29.96
  P/BV (X) 0.70 3.37 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.38 0.42 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD. 281,646,350 25.40
  2. นาย ปรีชา วีระพงษ์ 101,565,800 9.16
  3. นาย ดนุชา วีระพงษ์ 54,000,000 4.87
  4. น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์ 48,250,000 4.35
  5. บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด 35,000,000 3.16
  6. นาย ประภากร วีระพงษ์ 28,043,280 2.53
  7. นาง สุมาลี วีระพงษ์ 25,400,075 2.29
  8. นาย วิทยา ตันตราภรณ์ 22,643,600 2.04
  9. นาย ณรงค์ หวังเจริญวงศ์ 15,642,700 1.41
  10. นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิช 15,300,005 1.38

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ดนุชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ประภากร วีระพงษ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง ดวงรัตน์ แจ้งมงคล กรรมการ
  5. นาย มาซายูกิ โนซาวะ กรรมการ
  6. นาย วิชัย ไหมทอง กรรมการอิสระ
  7. นาย สรภัส สุตเธียรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,108.86  1,108.86  1,108.86 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,197.57  1,264.10  1,286.27 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.08  1.14  1.16 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.55  1.55  1.67 
  P/BV (X) 0.70  0.73  0.70 
  P/E (X) 16.70  17.63  9.40 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.18  163.11  112.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.03  7.22  8.77 
  Beta 1.28  1.31  1.32 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.26  -1.72  -24.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.04 บาท 07 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 242.72 21.01 17.86 26.71 48.56
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ 61.50 51.08 55.76 40.96 7.31
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 6,014.19 6,889.27 7,156.46 6,183.25 3,925.49
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 6,014.19 6,889.27 7,156.46 6,183.25 3,925.49
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 61.53 32.56 43.39 31.27 10.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 45.48 60.25 54.34 43.83 38.00
  รวมสินทรัพย์ 6,602.45 7,154.74 7,428.45 6,395.70 4,074.59
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 4,262.24 4,573.55 4,807.63 3,904.21 2,613.27
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 199.19 559.61 614.08 475.52 386.58
  รวมหนี้สิน 4,879.85 5,304.11 5,543.13 4,638.11 2,693.83
  ทุนจดทะเบียน 1,663.29 1,663.29 1,663.29 1,110.61 1,110.61
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,108.86 1,108.86 1,108.86 1,108.86 923.62
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 1,108.86 1,108.86 1,108.86 1,108.86 923.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 279.96 279.96 279.96 279.96 186.28
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - 42.75 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 291.03 419.06 453.75 326.03 228.12
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,722.60 1,850.63 1,885.31 1,757.59 1,380.77
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 533.41 508.01 690.83 509.00 343.95
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 171.63 167.38 228.32 157.85 97.04
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 361.78 340.63 462.51 351.15 246.91
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 121.47 109.21 141.54 84.26 29.46
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 33.51 34.61 46.59 45.86 41.43
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 92.14 122.10 165.13 135.47 90.67
  กำไรจากเงินลงทุน - 2.19 2.19 - 6.54
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 344.54 288.99 392.36 281.85 198.92
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 42.62 113.08 160.13 175.84 160.22
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 34.65 93.04 130.09 142.26 128.72
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.08 0.12 0.13 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 897.86 -629.36 -846.09 -1,893.79 -1,346.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -21.45 -45.94 -66.87 -249.22 8.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -651.46 669.59 904.11 2,121.16 1,379.91
  เงินสดสุทธิ 224.86 -5.70 -8.85 -21.85 42.37
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.01 7.68 7.14 9.07
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.30 2.59 2.32 3.36
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.26 14.00 14.41 20.61

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -62.76 -5.51 -8.56 10.52


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ ECL-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น