สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ECL บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
2.86 2.92 / 0.90 21.35 1.80 1,108.86 3,171.34
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 พ.ย. 2564 18:05   สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน
11 พ.ย. 2564 17:51   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 17:50   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 17:49   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
29 ก.ย. 2564 18:32   ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2641-5252
เบอร์โทรสาร 0-2641-5994-5
URL www.ecl.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/06/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/03/2547
ราคา IPO (บาท) 6.35 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/05/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และสินเชื่อให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์ (Car Loan) บริการรับต่อกรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2527 และได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ 1 มีนาคม 2547 บริษัทมีการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า อีกทั้งเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์และชีวิตของผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อของบริษัท

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 24 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.50% 5,197 47.81% 4,306
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.44% (ณ วันที่ 08/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.41% (ณ วันที่ 08/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 41.58 36.06 37.24
  20 วัน 77.64 73.94 78.49
  60 วัน 53.76 54.34 55.86
  120 วัน 36.19 44.60 35.73
  YTD 150.88 123.42 124.68
  P/E (X) 21.35 22.59 20.21
  P/BV (X) 1.80 3.24 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.19 1.96 1.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD. 281,646,350 25.40
  2. น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์ 68,250,000 6.15
  3. นาย ปรีชา วีระพงษ์ 61,565,800 5.55
  4. นาย ดนุชา วีระพงษ์ 50,000,000 4.51
  5. นาย ประภากร วีระพงษ์ 44,348,480 4.00
  6. บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด 35,000,000 3.16
  7. นาง สุมาลี วีระพงษ์ 25,400,075 2.29
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,676,410 1.95
  9. นาย วิทยา ตันตราภรณ์ 17,159,600 1.55
  10. บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด 13,725,000 1.24

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ดนุชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ประภากร วีระพงษ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง ดวงรัตน์ แจ้งมงคล กรรมการ
  5. นาย มาซายูกิ โนซาวะ กรรมการ
  6. นาย วิชัย ไหมทอง กรรมการอิสระ
  7. นาย สรภัส สุตเธียรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,108.86  1,108.86  1,108.86 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,171.34  1,264.10  1,286.27 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.86  1.14  1.16 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.59  1.55  1.67 
  P/BV (X) 1.80  0.73  0.70 
  P/E (X) 21.35  17.63  9.40 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 684.41  163.11  112.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 62.82  7.22  8.77 
  Beta 1.55  1.31  1.32 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 150.88  -1.72  -24.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.50  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.75 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.10 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  เงินสด 21.84 242.72 54.49 17.86 26.71
  เงินลงทุนสุทธิ - - - 2.69 -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - 6.05 - 24.18 -
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - 6.05 - 24.18 6,183.25
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 51.61 61.53 67.96 43.39 6,183.25
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 37.42 45.48 42.69 54.34 -
  รวมสินทรัพย์ 4,998.10 6,602.45 5,966.25 7,428.45 31.27
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 524.62 199.19 504.03 614.08 43.83
  รวมหนี้สิน 3,238.43 4,879.85 4,216.62 5,543.13 6,395.70
  ทุนจดทะเบียน 1,108.86 1,663.29 1,663.29 1,663.29 -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,108.86 1,108.86 1,108.86 1,108.86 4,501.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 279.96 279.96 279.96 279.96 77.74
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 328.10 291.03 318.06 453.75 4,638.11
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 1,110.61
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - 1,108.86
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,759.67 1,722.60 1,749.63 1,885.31 -
   - หุ้นสามัญ - - - - 1,108.86
  หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - 42.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 279.96
  กำไร(ขาดทุน)สะสม - - - - 326.03
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 1,757.59
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 479.23 625.56 827.89 855.96 -
   - รายได้ดอกเบี้ย 413.00 533.41 710.20 690.83 -
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - 1.34 1.43 3.04 -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 528.05 659.06 872.93 902.55 -
  ต้นทุน - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 13.74 108.70 141.03 131.42 -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 258.56 344.54 449.22 392.36 509.00
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 157.85
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 259.16 214.26 293.06 388.45 351.15
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 121.51 34.65 61.68 130.09 135.47
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.03 0.06 0.12 -
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ - - - - 135.47
  รายได้จากเงินปันผล - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - - - - 281.85
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 74.24
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - - - - 175.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - - - - 142.26
  กำไรต่อหุ้น (บาท) - - - - 0.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,055.83 897.86 1,383.35 -846.09 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 6.04 -21.45 -21.86 -66.87 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,094.53 -651.46 -1,324.87 904.11 -
  เงินสดสุทธิ -32.65 224.95 36.63 -8.85 -
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - - - - -1,893.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - - - - -249.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - - - 2,121.16
  เงินสดสุทธิ - - - - -21.85
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.53 3.91 3.39 6.90
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.83 4.73 4.38 5.23
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.84 2.83 2.41 2.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.13 0.13 0.13 0.12
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 23.01 5.26 7.07 14.41

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ -100.00 N/A -52.88 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 250.69 -62.76 -52.59 -8.56


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้