สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ECF บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.34 2.18 / 0.94 22.87 1.03 239.87 1,285.71 3,502.80 167.05 15.13
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 พ.ย. 2563 07:32   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 07:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย. 2563 07:30   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
21 ต.ค. 2563 17:06   แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ครั้งที่ 7 (25 พฤศจิกายน 2563)
02 ต.ค. 2563 17:02   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง - แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3867-1361, 0-3888-6372-4
เบอร์โทรสาร 0-3888-6375
URL www.eastcoast.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/03/2556
ราคา IPO (บาท) 1.20 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุปโภคบริโภค / สินค้าอุปโภคบริโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด นอกจากนี้บริษัทยังมีหนึ่งในบริษัทย่อยที่ลงทุนด้านพลังงานทดแทน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มิ.ย. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  49.71% 4,091 49.93% 5,098
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.07% (ณ วันที่ 24/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.35% (ณ วันที่ 24/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -1.97 -2.37
  20 วัน 0.75 -5.23 -3.42
  60 วัน 0.75 -3.55 -4.28
  120 วัน 22.94 -4.62 4.54
  YTD 9.84 -4.76 5.67
  P/E (X) 22.87 25.14 65.63
  P/BV (X) 1.03 2.14 1.68
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.26 0.24

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ 160,182,750 16.69
  2. นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ 151,347,750 15.77
  3. นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ 139,982,750 14.59
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,319,551 3.26
  5. นาง พิกุล พานิช 25,000,000 2.61
  6. นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์ 23,538,800 2.45
  7. นาง กนกวรรณ กวางทอง 9,740,600 1.02
  8. นาง วาสนา วิริยาทรพันธุ์ 9,384,500 0.98
  9. น.ส. ทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์ 7,204,000 0.75
  10. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 7,000,000 0.73

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
  4. นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ
  8. นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 959.49  959.49  959.41 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,285.71  1,170.57  2,187.44 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.34  1.22  2.28 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.30  1.48  1.46 
  P/BV (X) 1.03  0.83  1.57 
  P/E (X) 22.87  34.94  41.24 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 253.15  76.21  278.83 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 13.96  6.89  64.30 
  Beta 0.83  0.47  1.73 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.84  -46.49  -62.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.25  2.48  2.38 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.28  0.87  0.98 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.0167 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.03023 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0603 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย เมธี รัตนศรีเมธา/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 49.72 60.36 84.06 132.36 106.77
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 312.06 298.61 283.32 327.91 289.44
  สินค้าคงเหลือ 1,391.32 1,319.48 1,379.37 1,172.21 998.62
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,119.25 1,927.20 1,837.49 1,872.72 1,428.27
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 463.73 477.33 481.89 459.40 351.09
  รวมสินทรัพย์ 3,512.24 3,587.49 3,590.97 3,395.53 2,782.77
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 629.98 526.40 522.48 490.84 431.77
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 237.06 136.09 153.08 189.37 199.73
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 420.42 656.03 634.69 21.31 592.47
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,634.35 1,680.72 1,676.02 1,181.25 1,695.06
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 620.93 470.04 460.54 766.96 58.67
  รวมหนี้สิน 2,255.29 2,150.76 2,136.56 1,948.21 1,753.73
  ทุนจดทะเบียน 299.16 312.46 312.46 354.14 354.14
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 239.87 239.87 239.87 239.85 207.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 768.34 768.34 768.34 768.12 386.02
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 455.83 408.27 434.65 395.05 386.79
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,245.43 1,415.74 1,434.04 1,425.94 1,032.95
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 11.52 20.99 20.37 21.38 -3.92
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 972.04 999.75 1,254.18 1,454.57 1,444.62
  รายได้อื่น 40.84 32.90 36.72 50.22 34.06
  รวมรายได้ 1,044.85 1,034.57 1,301.66 1,504.79 1,498.18
  ต้นทุนขาย 748.67 695.95 884.73 1,014.99 1,160.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 144.04 226.76 259.64 345.43 179.55
  รวมค่าใช้จ่าย 910.84 922.72 1,144.37 1,361.29 1,341.13
  EBITDA 167.05 167.22 231.76 220.80 242.19
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 33.04 55.36 74.47 77.30 85.14
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 134.02 111.86 157.28 143.50 157.05
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 37.20 21.26 40.29 33.76 73.05
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.02 0.04 0.04 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 119.98 -71.63 -58.89 -110.52 -123.60
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -97.53 -153.68 -95.84 -355.64 -431.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -56.79 153.31 106.43 491.75 253.64
  เงินสดสุทธิ -34.34 -72.00 -48.30 25.59 -301.90
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.30 1.15 1.10 1.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.23 2.38 2.82 2.75
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.05 4.45 4.50 4.65
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.81 1.52 1.49 1.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.37 0.42 0.37 0.49
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.98 30.39 29.46 30.22
  EBIT Margin (%) 12.83 10.81 12.08 9.54
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.56 2.05 3.09 2.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 เม.ย. 2561 PP 7,900,000 869,555,498 0.25
  08 ม.ค. 2561 PP 300,000 830,307,452 0.25
  25 ต.ค. 2560 PP 30,000,000 809,751,786 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -2.77 -3.62 -13.78 0.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.58 -3.08 -12.83 -12.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 0.99 -3.57 -13.50 0.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.29 -5.06 -15.93 1.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 74.98 -1.19 19.33 -53.78

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.02 4.41 4.10 4.71
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 90.87 82.79 88.94 77.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.69 0.80 0.69 0.94
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 527.73 456.91 526.33 390.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.02 6.81 5.17 5.22
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 72.65 53.62 70.64 69.96
  วงจรเงินสด (วัน) 545.96 486.08 544.64 397.82


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ ECF-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น