สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.35 12.50 / 8.40 17.28 1.43 1,663.73 15,555.83 26,884.91 1,129.80 12.22
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ก.ย. 2563 17:07   การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
18 ก.ย. 2563 17:12   ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
20 ส.ค. 2563 17:24   ประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563)
20 ส.ค. 2563 17:19   แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
18 ส.ค. 2563 18:49   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26, 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2272-1600
เบอร์โทรสาร 0-2272-1601
URL http://www.eastwater.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/10/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/07/2540
ราคา IPO (บาท) 30.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 26/05/2548

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/06/2547
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / อื่นๆ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยจำหน่ายน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานทั่วไป และกิจการประปา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ก.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  41.03% 8,892 41.03% 6,777
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 23.19% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.31% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.09 5.28 1.32
  20 วัน -5.56 5.53 -0.17
  60 วัน -8.33 5.86 -2.37
  120 วัน 5.65 -3.06 -8.35
  YTD -15.00 15.39 7.87
  P/E (X) 17.28 30.12 21.34
  P/BV (X) 1.43 1.31 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.38 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20
  2. MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED 311,443,190 18.72
  3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,887,483 2.34
  5. นาย มิน เธียรวร 35,000,000 2.10
  6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 22,275,000 1.34
  7. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 17,853,900 1.07
  8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 17,217,400 1.03
  9. กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta 14,816,800 0.89
  10. กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta 14,418,300 0.87

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย สุรชัย ขันอาสา กรรมการ
  4. นาย กฤษฎา ศังขมณี กรรมการ
  5. นาย เวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า กรรมการ
  6. น.ส. สมจิณณ์ พิลึก กรรมการ
  7. นาย บำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ กรรมการ
  8. นาย เอกชัย อัตถกาญน์นา กรรมการ
  9. นาง ธัชดา จิตมหาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาง อัศวินี ไตลังคะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  11. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,663.73  1,663.73  1,663.73 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 15,555.83  18,300.98  17,801.86 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.35  11.00  10.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.53  6.39  6.24 
  P/BV (X) 1.43  1.72  1.71 
  P/E (X) 17.28  17.02  16.03 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.72  19.40  51.81 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 14.04  15.90  48.75 
  Beta 0.53  0.49  0.45 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -15.00  2.80  -13.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.03  4.27  4.39 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.78  0.74  0.66 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.16 บาท 18 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.26 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.21 บาท 11 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.27 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.20 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.24 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 271.77 80.66 58.21 578.21 37.48
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 465.69 491.57 502.20 444.24 407.42
  สินค้าคงเหลือ 64.47 12.87 25.63 13.34 13.07
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,402.87 1,085.57 1,150.32 1,469.28 889.14
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15,891.38 14,434.19 15,260.95 14,382.23 14,228.39
  รวมสินทรัพย์ 22,471.24 20,046.68 21,180.88 20,140.90 19,482.62
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,337.00 827.00 305.00 814.00 83.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 126.89 274.97 317.34 147.21 139.73
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 191.63 828.48 828.10 828.32 809.80
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,530.76 2,311.55 3,130.43 2,229.36 1,492.92
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,899.71 6,786.86 7,036.64 7,106.39 7,559.79
  รวมหนี้สิน 11,430.47 9,098.41 10,167.06 9,335.75 9,052.71
  ทุนจดทะเบียน 1,663.72 1,663.72 1,663.73 1,663.73 1,663.73
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,663.72 1,663.72 1,663.73 1,663.73 1,663.73
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,138.52 2,138.52 2,138.52 2,138.52 2,138.52
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 7,061.84 6,958.62 7,029.35 6,811.02 6,425.54
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,870.39 10,770.57 10,839.60 10,624.66 10,242.56
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 170.38 177.71 174.21 180.49 187.35
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,157.63 2,360.75 4,680.08 4,220.99 4,308.04
  รายได้อื่น 23.33 26.30 49.19 34.34 48.59
  รวมรายได้ 2,180.96 2,387.05 4,729.27 4,255.32 4,356.63
  ต้นทุนขาย 1,251.02 1,311.59 2,706.44 2,219.31 2,224.55
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 245.96 242.51 538.52 487.84 457.57
  รวมค่าใช้จ่าย 1,496.98 1,554.10 3,244.96 2,707.15 2,682.12
  EBITDA 1,129.80 1,242.04 2,312.46 2,284.30 2,350.72
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 445.81 409.09 828.15 736.13 676.21
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 683.98 832.95 1,484.32 1,548.17 1,674.52
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 465.05 609.48 1,044.79 1,117.52 1,221.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.28 0.37 0.63 0.67 0.73
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 817.33 1,191.12 2,233.70 1,768.15 2,057.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -758.39 -733.66 -1,922.42 -253.31 -485.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 154.62 -955.01 -831.28 -974.11 -1,720.28
  เงินสดสุทธิ 213.56 -497.55 -520.00 540.74 -148.05
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.40 0.47 0.37 0.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.32 10.82 9.74 10.71
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.28 7.99 7.18 7.81
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05 0.84 0.94 0.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.23 0.23 0.21
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 42.02 44.44 42.17 47.42
  EBIT Margin (%) 31.36 34.89 31.39 36.38
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.32 25.53 22.09 26.26

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -8.60 12.79 10.88 -2.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -4.62 18.47 21.95 -0.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -8.63 13.35 11.14 -2.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.68 18.72 19.87 0.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -23.70 4.97 -6.51 -8.49

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.35 9.58 9.89 9.91
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39.02 38.10 36.91 36.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 68.42 188.23 138.88 168.05
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 5.33 1.94 2.63 2.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.17 11.77 11.65 15.47
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 27.72 31.02 31.32 23.60
  วงจรเงินสด (วัน) 16.64 9.02 8.21 15.40


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น