สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
48.00 58.50 / 37.50 38.12 9.07 373.00 179,040.00 218,641.33 4,360.16 27.28
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ส.ค. 2562 13:24   การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 2) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
09 ส.ค. 2562 19:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 19:33   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2562 19:32   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562 08:45   แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9
เบอร์โทรสาร 0-2248-2493
URL http://www.energyabsolute.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/3/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/01/2556
ราคา IPO (บาท) 5.50 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 06/01/2560
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  EA และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ 1.) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้2.) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)3.) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 4.) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลึกสินค้า ในร้านค้าปรึกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 5.) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.88% 19,106 39.87% 17,373
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 35.67% (ณ วันที่ 22/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.60% (ณ วันที่ 22/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.05 -0.68 -0.77
  20 วัน -9.43 -1.78 -4.22
  60 วัน -7.25 -6.50 -7.62
  120 วัน -0.52 3.12 1.04
  YTD 12.94 8.01 8.12
  P/E (X) 38.12 15.88 18.58
  P/BV (X) 9.07 1.65 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.60 0.45 1.08

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 901,298,593 24.16
  2. นาย สมโภชน์ อาหุนัย 876,436,386 23.50
  3. SOTUS & FAITH # 1 LIMITED 200,000,000 5.36
  4. นาง มุกดา บุญเสี่ยง 167,741,043 4.50
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 163,233,820 4.38
  6. นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ 145,607,408 3.90
  7. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล 99,968,316 2.68
  8. น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา 68,970,700 1.85
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 56,012,650 1.50
  10. นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล 55,473,800 1.49

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย สมโภชน์ อาหุนัย ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุธรรม ส่งศิริ กรรมการ
  4. นาย วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการ
  5. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ
  6. นาย สมบูรณ์ อาหุนัย กรรมการ
  7. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
  11. นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,730.00  3,730.00  3,730.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 179,040.00  158,525.00  195,825.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 48.00  42.50  52.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.29  4.72  3.69 
  P/BV (X) 9.07  9.01  14.22 
  P/E (X) 38.12  31.07  52.19 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 76.71  189.87  54.17 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 934.43  1,304.50  294.32 
  Beta 1.91  2.17  1.63 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 12.94  -19.05  76.47 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.52  0.47  0.29 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.20  0.15  0.15 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่าง ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.25 บาท - เงินปันผล
  - 0.20 บาท - เงินปันผล
  - 0.15 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 4,137.40 4,253.78 5,478.57 4,505.65 2,672.74
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,077.73 1,742.82 1,650.85 1,706.91 1,319.15
  สินค้าคงเหลือ 478.47 300.19 329.96 127.94 187.02
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,717.18 7,194.56 8,150.13 7,022.28 6,132.21
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 51,178.54 38,059.61 47,587.21 35,219.56 33,485.32
  รวมสินทรัพย์ 63,470.03 48,749.07 59,207.59 44,530.42 41,507.39
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 4,724.19 2,107.59 1,817.02 882.01 946.49
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,049.25 106.50 150.18 91.43 61.62
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,095.98 448.15 1,264.45 430.59 1,651.17
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,586.15 4,073.31 12,502.57 2,587.01 3,538.26
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 32,845.07 27,406.40 27,187.40 27,199.79 26,579.67
  รวมหนี้สิน 42,431.22 31,479.71 39,689.97 29,786.80 30,117.94
  ทุนจดทะเบียน 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,680.62 3,680.62 3,680.62 3,680.62 3,680.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -715.53 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 16,584.60 12,820.41 14,863.94 10,634.73 7,376.78
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19,731.29 16,341.15 18,138.66 14,667.60 11,383.45
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,307.51 928.21 1,378.96 76.02 6.01
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 6,700.33 5,835.44 11,551.95 11,579.52 6,688.26
  รายได้อื่น 203.91 929.66 1,104.35 154.84 3,751.00
  รวมรายได้ 6,904.24 6,765.10 12,656.30 11,734.36 10,439.25
  ต้นทุนขาย 3,145.65 2,834.34 5,668.29 6,045.57 5,637.29
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 386.99 469.45 804.54 667.03 457.91
  รวมค่าใช้จ่าย 3,677.36 3,311.49 6,479.14 6,774.87 6,197.38
  EBITDA 4,360.16 4,354.74 8,010.20 6,487.30 5,382.11
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,133.28 901.13 1,833.04 1,527.81 1,140.24
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,226.88 3,453.61 6,177.16 4,959.49 4,241.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,653.16 2,931.68 4,975.21 3,817.45 3,251.51
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.71 0.79 1.33 1.02 0.87
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,486.54 3,321.09 7,192.71 6,221.38 4,951.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10,940.50 -3,783.02 -5,566.72 -2,122.80 -7,834.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,172.81 211.98 -598.33 -2,265.67 4,946.42
  เงินสดสุทธิ -1,281.15 -249.95 1,027.66 1,832.91 2,062.93
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.81 1.77 0.65 2.71
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 26.04 33.01 30.33 29.31
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.61 12.95 11.91 11.53
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.15 1.93 2.19 2.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.28 0.24 0.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 53.05 51.43 50.93 47.79
  EBIT Margin (%) 46.74 51.05 48.81 42.26
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 38.43 43.34 39.31 32.53

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 14.82 75.08 -0.24 73.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 10.98 -1.90 -6.24 7.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.06 19.50 7.86 12.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 11.05 4.01 -4.37 9.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -9.50 50.67 30.33 17.41

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.15 8.57 6.88 7.65
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 70.85 42.60 53.05 47.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.36 25.10 24.76 38.39
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 23.77 14.54 14.74 9.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.35 63.17 46.92 79.00
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 35.27 5.78 7.78 4.62
  วงจรเงินสด (วัน) 59.34 51.36 60.01 52.58


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น