สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DV8 บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.68 0.87 / 0.25 N/A 2.11 1,430.42 972.68 928.40 -16.89 -246.51
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ต.ค. 2564 20:35   แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
16 ก.ย. 2564 20:53   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
26 ส.ค. 2564 21:12   รายงานแนวทางและการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
16 ส.ค. 2564 12:37   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ครั้งที่ 2/2564
11 ส.ค. 2564 19:29   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (DV8 Limited Liability Company)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ห้องเลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 191 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2204-2601-11
เบอร์โทรสาร 0-2204-2615
URL www.dv8.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/06/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/07/2522
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 05/09/2555

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 05/01/2558
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้จัดหา ผลิต และ/หรือร่วมผลิตสื่อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่านสื่อออนไลน์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 08 ก.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
42.61% 2,377 42.61% 2,334
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 19/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.60% (ณ วันที่ 19/10/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 13.33 12.45 14.62
20 วัน -1.45 -3.53 -1.42
60 วัน 25.93 10.38 15.26
120 วัน 36.00 3.07 13.02
YTD 126.67 31.04 37.59
P/E (X) N/A 58.36 58.06
P/BV (X) 2.11 4.11 2.88
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.73 0.40 1.24

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 240,738,453 16.83
2. น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล 140,668,431 9.83
3. นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร 127,046,100 8.88
4. น.ส. ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล 98,799,800 6.91
5. นาย ณัฐพล เกษมวิลาศ 87,986,424 6.15
6. นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา 63,230,000 4.42
7. นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 61,238,100 4.28
8. นาย ชัยพร จารุจันทนากุล 60,000,000 4.19
9. น.ส. อรนุช ธนาวุฒิวัฒนา 50,159,100 3.51
10. น.ส. นลินภัสร์ กิตติสุรีย์ธร 46,604,400 3.26

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
4. นางสาว สุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
5. นาย ประจวบ อุชชิน กรรมการ
6. นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา กรรมการ
7. นาย ปกรณ์ ลี้สกุล กรรมการ
8. นาย ศรศักดิ์ แสนสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย พูนสุข โตชนาการ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. น.ส. นาตยา อุ่ยวิรัช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
19 ต.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,430.42  1,430.42  1,430.42 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 972.68  429.12  657.99 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.68  0.30  0.46 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.32  0.33  0.41 
P/BV (X) 2.11  0.90  1.12 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 46.34  15.21  177.13 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.03  0.34  6.26 
Beta 0.68  1.00  2.49 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 126.67  -34.78  -5.58 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย มงคล เหล่าวรพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 155.42 366.09 271.95 7.86 12.96
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 182.80 100.62 155.28 94.38 62.62
สินค้าคงเหลือ 8.30 - 49.90 12.23 12.96
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 439.53 469.49 480.90 509.26 113.20
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12.39 20.62 15.58 14.76 19.32
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 131.85 78.53 132.70 23.72 307.11
รวมสินทรัพย์ 571.38 548.02 613.60 532.98 420.31
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 69.77 29.93 85.78 10.15 10.80
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 1.14 1.18 0.26 0.95
รวมหนี้สินหมุนเวียน 72.23 33.23 86.97 41.61 59.78
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 23.73 24.25 24.11 4.35 5.00
รวมหนี้สิน 95.96 57.48 111.08 45.96 64.78
ทุนจดทะเบียน 1,430.42 1,762.22 1,430.42 1,762.22 590.55
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,430.42 1,430.42 1,430.42 1,430.42 587.41
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,019.71 1,026.31 1,026.31 1,026.31 1,447.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,989.88 -1,959.58 -1,961.87 -1,963.10 -1,673.09
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -6.60 -6.60 -6.60 -6.60
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -6.60 -6.60 -6.60 -6.60
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 460.24 490.54 488.25 487.02 355.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 15.18 - 14.27 - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 127.03 45.04 176.51 40.92 0.61
รายได้อื่น 5.62 14.24 20.03 14.13 13.13
รวมรายได้ 132.65 59.28 196.53 55.05 13.75
ต้นทุน 118.33 33.70 132.16 42.76 -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 23.26 26.96 56.73 40.45 47.78
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 156.09 69.20 206.59 220.71 343.49
EBITDA -16.89 11.62 24.75 -266.41 -410.94
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 7.79 7.55 21.31 6.42 8.30
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -24.69 4.07 3.44 -272.83 -419.25
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -28.09 3.45 1.16 -272.97 -419.61
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 0.00 0.00 -0.26 -0.71
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -22.68 -7.98 -52.11 -176.37 -70.35
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -92.70 367.46 318.62 -249.08 75.81
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1.15 -1.25 -2.41 420.35 -1.89
เงินสดสุทธิ -116.53 358.23 264.10 -5.10 3.57
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.09 14.13 5.53 12.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -6.39 -27.40 0.24 -64.80
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.52 -25.54 0.60 -57.24
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.12 0.22 0.09
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.48 0.16 0.34 0.12
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.85 25.18 25.13 -4.48
EBIT Margin (%) -18.61 6.87 1.75 -495.59
อัตรากำไรสุทธิ (%) -20.49 5.82 0.73 -495.85

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
31 พ.ค. 2562 XR 843,008,420 1,430,416,192 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 182.05 490.06 331.33 6,586.51
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 251.16 555.66 209.09 N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 123.78 296.36 257.00 300.52
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 125.56 -31.33 -6.40 -35.75
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.82 0.90 1.41 0.52
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 200.10 406.37 258.14 700.19
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 52.25 11.59 4.25 3.39
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.99 31.49 85.80 107.54
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.35 3.39 2.76 4.08
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 83.93 107.60 132.48 89.44
วงจรเงินสด (วัน) 123.15 330.25 211.47 718.30


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 17 พ.ค. 2564 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้