สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
51.50 59.75 / 38.75 76.09 4.25 4,735.62 121,942.27 181,273.81 22,772.04 6.17
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ธ.ค. 2560 19:47   แต่งตั้งกรรมการใหม่, เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไขหัวข้อข่าว)
08 ธ.ค. 2560 18:43   แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560
18 ต.ค. 2560 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
18 ต.ค. 2560 17:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
18 ต.ค. 2560 17:05   แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2202-8000
เบอร์โทรสาร -
URL www.dtac.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/06/2550
ราคา IPO (บาท) 40.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 2.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบความถี่ 800 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ชื่อทางการค้า ?ดีแทค? และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 ก.พ. 2560 19 ก.พ. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.37% 25,373 29.36% 31,959
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 44.30% (ณ วันที่ 19/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.92% (ณ วันที่ 19/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 5.10 4.70 4.46
  20 วัน 20.47 13.34 14.58
  60 วัน -1.90 -2.45 -9.33
  120 วัน -8.85 -10.13 -21.14
  YTD 5.10 2.82 1.20
  P/E (X) 76.09 29.85 19.76
  P/BV (X) 4.25 3.20 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.99 0.44 0.55

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 ก.พ. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. TELENOR ASIA PTE LTD 1,009,172,497 42.62
  2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด 531,001,300 22.43
  3. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 132,145,250 5.58
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 123,523,069 5.22
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 43,727,600 1.85
  6. สำนักงานประกันสังคม 42,665,800 1.80
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 19,527,600 0.82
  8. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 16,308,600 0.69
  9. CHASE NOMINEES LIMITED 11,915,877 0.50
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 11,900,900 0.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ
  2. นาย เพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค รองประธานกรรมการ
  3. นาย ลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล กรรมการ
  5. น.ส. ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ
  6. นาย ทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ
  7. นาง ทูเน่ ริปเปล กรรมการ
  8. นาย ซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น กรรมการ
  9. นาย จุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ
  12. นาง กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,367.81  2,367.81  2,367.81 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 121,942.27  116,022.74  89,384.87 
  ราคา (บาท/หุ้น) 51.50  49.00  37.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.13  12.13  11.42 
  P/BV (X) 4.25  4.04  3.30 
  P/E (X) 76.09  72.39  29.27 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.19  113.64  197.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 563.66  525.81  688.38 
  Beta 1.35  1.43  1.47 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.10  29.80  24.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.82  0.86  7.76 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.62  0.62  2.27 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.42 บาท 10 ส.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.52 บาท 20 เม.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 0.72 บาท 17 พ.ย. 2558 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.80 บาท 18 ส.ค. 2558 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558 0.89 บาท 22 พ.ค. 2558 เงินปันผล
  31 ธ.ค. 2557 2.34 บาท 10 เม.ย. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 25,026.39 19,649.28 18,293.45 10,120.53 5,823.20
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 8,604.70 8,161.50 8,973.45 9,722.02 10,453.38
  สินค้าคงเหลือ 974.93 1,356.76 2,063.29 2,825.77 3,891.16
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 36,730.91 31,457.87 31,901.56 26,194.69 24,013.11
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 43,183.23 34,237.43 37,623.23 28,494.70 22,736.50
  รวมสินทรัพย์ 113,071.66 114,548.86 115,368.72 110,965.41 106,426.10
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 30,143.28 32,893.16 32,919.65 29,867.88 31,300.68
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,000.00 - - 15,000.00 5,664.40
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 36,377.41 37,572.37 38,222.01 49,843.10 44,902.72
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 47,979.91 49,922.74 50,001.52 33,898.74 28,924.95
  รวมหนี้สิน 84,357.32 87,495.11 88,223.53 83,741.83 73,827.67
  ทุนจดทะเบียน 4,744.16 4,744.16 4,744.16 4,744.16 4,744.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,735.62 4,735.62 4,735.62 4,735.62 4,735.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 6,927.79 8,116.35 8,116.35 8,116.35 8,116.35
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,246.96 -3,434.65 -3,341.81 -3,264.81 2,105.06
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 28,713.72 27,051.61 27,144.45 27,221.45 32,591.32
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.61 2.14 0.74 2.13 7.11
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 58,000.43 61,012.39 82,477.61 87,752.76 90,414.61
  รายได้อื่น 358.28 234.22 312.47 297.10 447.87
  รวมรายได้ 58,358.72 61,255.92 82,800.14 88,053.56 90,868.43
  ต้นทุนขาย 44,062.70 44,025.59 60,845.81 62,521.57 61,386.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 11,136.21 13,428.41 17,796.10 16,408.05 14,863.57
  รวมค่าใช้จ่าย 55,201.88 57,454.00 78,641.90 79,224.49 76,256.92
  EBITDA 22,772.04 20,758.85 27,359.77 27,625.76 31,236.15
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 19,615.20 16,956.93 23,201.54 18,796.69 16,624.64
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,156.84 3,801.92 4,158.23 8,829.07 14,611.50
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,572.58 2,055.72 2,085.83 5,893.11 10,728.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.66 0.87 0.88 2.49 4.53
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 21,249.13 21,811.75 26,625.87 24,775.84 28,340.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -14,516.06 -11,057.43 -17,392.38 -23,572.36 -19,393.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.12 -1,225.57 -1,060.57 3,093.86 -8,596.35
  เงินสดสุทธิ 6,732.94 9,528.75 8,172.91 4,297.33 350.79
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.01 0.84 0.83 0.53
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.75 11.10 7.67 19.71
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.09 4.66 3.67 8.12
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.94 3.23 3.25 3.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.70 0.72 0.73 0.81
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.03 27.84 26.23 28.75
  EBIT Margin (%) 5.41 6.21 5.02 10.03
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.69 3.36 2.52 6.69

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -4.94 -5.41 -6.01 -2.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.08 -3.30 -2.68 1.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.73 -5.36 -5.97 -3.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.92 -0.16 -0.74 3.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -23.50 -58.00 -64.61 -45.07

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.48 10.10 8.82 8.70
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38.51 36.14 41.37 41.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 52.22 51.41 24.89 18.62
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.99 7.10 14.66 19.61
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.93 1.79 1.94 2.04
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 188.96 203.91 188.32 178.55
  วงจรเงินสด (วัน) -143.46 -160.67 -132.29 -116.98


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น